Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN CRIMINOLOGIA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN CRIMINOLOGIA

Codi:
 C103

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 22/03/2012

Titol:
 Grau
 
Preu:
 12,79
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

GRAU EN CRIMINOLOGIA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixta

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Dret

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
PRIMER CURS GRUP "ONLINE"
SEGON CURS
60 crèdits
 
 
TERCER CURS
QUART CURS
SEGON CURS GRUP "ONLINE"
60 crèdits
 
 
TERCER CURS GRUP "ONLINE"
QUART CURS GRUP "ONLINE"
ITINERARI 1. SEGURETAT PÚBLICA
24 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 1. SEGURETAT PÚBLICA
ITINERARI 2. INVESTIGACIÓ PRIVADA
30 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 2. INVESTIGACIÓ PRIVADA
ITINERARI 3. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
24 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 3. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

 

OBJECTIUS

 

L'objectiu fonamental del títol de grau en Criminologia és formar professionals que cobrisquen la necessitat que té la societat de prevenció i control de la delinqüència i de seguretat, amb un coneixement global de les àrees relacionades amb el fet criminal i la conducta desviada, que els capacite per a l'exercici professional en l'àmbit del sistema de justícia penal i de la seguretat, pública i privada, desenvolupant habilitats i destreses criminològiques, psicosocials, jurídiques i científiques, i adaptar-se de manera eficient a un entorn de ràpida evolució. Tot això amb la finalitat última de contribuir juntament amb altres professionals a identificar, prevenir i intervenir en problemes relatius al delicte, el delinqüent, les conductes desviades i la victimització. Els graduats i graduades en Criminologia podran exercir funcions en l'àmbit policial, en el de l'administració de justícia, l'administració penitenciària, en programes comunitaris i de prevenció, i d'intervenció sobre la marginalitat, oficines d'atenció a les víctimes, etc. Així mateix, ha de preparar els futurs graduats i graduades per a l'especialització en estudis de postgrau, en els quals podran completar una formació més especialitzada i ajustada a un perfil professional concret.

 

D'acord amb el que hem exposat i considerant el conjunt de competències definides per a aquesta titulació, es poden destacar els següents objectius generals del grau en Criminologia de la Universitat d'Alacant, que coincideixen tant amb alguns dels objectius del Llibre Blanc de la Titulació com amb els que reconeix el RD 1393/2007:

 •  Proporcionar als graduats i graduades els coneixements, habilitats, destreses i aptituds necessàries per a l'exercici de professions relacionades amb l'anàlisi del fenomen criminal, la victimització i les respostes al crim i desviació.

 • Desenvolupar la capacitat dels estudiants d'aplicar els seus coneixements criminològics en la resolució de problemes pràctics.

 • Estimular la capacitat dels estudiants per a elaborar informes professionals (criminològics), dissenys d'investigació criminològica, etc.

 • Fomentar l'adquisició de destreses que permeten a l'estudiant un aprenentatge autònom.

Tot això en el marc dels principis generals següents:

• Respecte als drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones.

• Respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal i disseny per a tots de conformitat amb el que prescriu la disposició final desena de la Llei 51/2003, de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

• D'acord amb els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG.1:Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2:Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3:Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4:Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5:Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.1:Capacitat de comunicació en idioma estranger.
 • CGUA.2:Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el seu exercici professional.
 • CGUA.3:Capacitat de comunicació oral i escrita.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE2:Ser capaç de descriure les aproximacions teòriques fonamentals al fet delictiu, a la victimització i a les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE3:Ser capaç d'extraure i sintetitzar informació de diferents fonts ¿incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació¿, de dissenyar i aplicar estratègies d'investigació apropiades per a la recopilació de dades usant mètodes quantitatius i qualitatius, i ser capaç d'aplicar tècniques bàsiques estadístiques, quan siga necessari, sobre qüestions relatives al crim i a la victimització.
 • CE4:Ser capaç de descriure i valorar processos socials i polítics de victimització i criminalització a la llum de les teories criminològiques (dinàmiques existents entre la víctima, el crim, la conducta desviada i els principals agents i institucions relacionats amb la resposta davant el fet delictiu i la desviació).
 • CE5:Ser capaç de proporcionar una explicació analítica de la diversitat i desigualtat social, com també de les seues conseqüències en relació amb el fet delictiu, la victimització i les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE6:Ser capaç d'identificar les estratègies de les polítiques públiques que incideixen en l'àmbit de la criminologia i de les respostes davant el crim i la desviació.
 • CE7:Ser capaç d'identificar els principis i processos, incloent-hi els drets humans i llibertats públiques, en els quals se sustenten els sistemes de justícia penal i juvenil, com també d'execució de penes i mesures de seguretat i de resolució alternativa de conflictes.
 • CE8:Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.
 • CE9:Ser capaç d'elaborar estratègies de prevenció en l'àmbit criminològic, victimològic, de la marginalitat, etc., garantint la seguretat ciutadana, els drets fonamentals i la resolució de conflictes socials.
 • CE10:Ser capaç d'explicar i resumir la informació empírica i els resultats de la investigació sobre el crim, la victimització i les respostes davant del delicte i la desviació, i de valorar la metodologia usada (identificar què metodologia és la més apropiada, els seus principis ètics, els seus resultats, etc.).
 • CE11:Ser capaç d'elaborar un informe criminològic.

 

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El pla d'estudis del grau en Criminologia per la Universitat d'Alacant té un total de 240 ECTS, distribuïts en 4 cursos de 60 ECTS, cadascun, i aquests al seu torn en dos semestres de 30 ECTS, que inclouen tota la formació teòrica i pràctica que un estudiant ha d'adquirir.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatòries

138

Optatives

36

Treball de final de grau

6

Crèdits totals

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Les matèries de formació bàsica se situen en el primer curs. En segon lloc s'incorporen 138 ECTS de matèries obligatòries conduents a garantir l'adquisició de competències del grau, als quals se sumen els 6 ECTS del Treball de Fi de Grau que es farà l'últim semestre. En tercer i últim lloc es fixen 36 ECTS d'assignatures optatives orientades a l'especialització i, si escau, a la realització de pràctiques externes, i que es cursaran l'últim curs del pla d'estudis i permetran a l'estudiant configurar la seua pròpia línia curricular. Els itineraris són Seguretat Pública, Investigació Privada i Administració de Justícia.

Les matèries incloses en la formació bàsica es troben recollides en el primer curs, i pretenen proporcionar a l'alumnat uns coneixements i competències que li aproximen conceptual i metodològicament a la criminologia.

Les assignatures optatives, concentrades en el quart curs, s'han agrupat en tres especialitats que es corresponen amb tres perfils professionals ben definits: l'àmbit de la seguretat pública, el de la investigació privada i el de l'administració de justícia.

Amb això, es persegueix que l'estudiant aprofundisca i complete la seua formació en aquelles matèries que resulten més afins dins del caràcter eminentment generalista de la major part del títol (198 ECTS són comuns entre matèries bàsiques i obligatòries i l'optativitat d'itinerari és de 24 crèdits, excepte en el de Investigació privada que és de 30 crèdits) i que s'inicie alhora el camí de l'especialització professional que es continuarà en els cursos de postgrau. L'esment dels itineraris en el suplement al títol s'obté únicament si se superen les assignatures vinculades a aquest. Per a completar la resta de l'optativitat, l'alumne pot triar entre la resta de les matèries optatives oferides. En qualsevol cas, l'estudiant podrà triar els 36 crèdits lliurement entre les assignatures oferides. A més, també pot optar per la realització de pràctiques externes (6 crèdits), com també per la realització de determinades activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, que fixe la Universitat, per les quals podrà obtenir un reconeixement acadèmic de fins a un màxim de sis crèdits optatius. 


RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ITINERARIS

 

Els itineraris proposats per a cursar les matèries optatives són els següents:

ITINERARIS

   SEGURETAT PÚBLICA

INVESTIGACIÓ PRIVADA

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Assignatures específiques:

24 ECTS

Assignatures específiques:

30 ECTS

Assignatures específiques:

24 ECTS

Policia Administrativa:

6 ECTS

Dret del Treball:

6 ECTS*

Psicologia del Testimoniatge:

6 ECTS

Policia Judicial:

6 ECTS

Dret Civil:

6 ECTS*

Policia Científica

i Laboratori Forense:

6 ECTS

Intervenció en Crisis, Catàstrofes i Emergències:

6 ECTS

Dret Mercantil:

6 ECTS*

Farmacologia:

6 ECTS

Violència de Gènere:

6 ECTS

Mitjans Tecnològics en la Investigació Privada:

6 ECTS*

Entomologia Forense

6 ECTS

Assignatures comunes:

6 ECTS a triar de:

Deontologia Professional:

6 ECTS*

Assignatures comunes:

6 ECTS a triar de:

Profiling: Perfil Psicocriminològic

del Delinqüent:

6 ECTS

* És necessari cursar aquestes assignatures per a obtenir l'habilitació com a detectiu privat.

Profiling: Perfil Psicocriminològic

del Delinqüent:

6 ECTS

Deontologia Professional:

6 ECTS

Deontologia Professional:

6 ECTS

Psiquiatria Forense:

6 ECTS

Psiquiatria Forense:

6 ECTS

Assignatures optatives d'itinerari:

Itinerari 1: Seguretat Pública

 • Policia Administrativa
 • Policia Judicial
 • Intervenció Psicològica en Crisis, Catàstrofes i Emergències
 • Violència de Gènere

Itinerari 2: Investigació Privada

 • Dret del Treball
 • Dret Civil
 • Dret Mercantil
 • Mitjans Tecnològics en la Investigació Privada

Itinerari 3: Administració de Justícia

 • Psicologia del Testimoniatge
 • Policia Científica i Laboratori Forense
 • Farmacologia
 • Entomologia Forense

 

Optativa comuna. Es tria una assignatura entre el grup de comunes següent: 

 • Profiling: Perfil Psicocriminològic del Delinqüent
 • Deontologia Professional (aquesta assignatura ha de cursar-se per a obtenir l'habilitació de Detectiu Privat)  
 • Psiquiatria Forense

 

Crèdits optatius fora d'itinerari. Podran cursar-se a través de

 • Pràctiques externes
 • L'assignatura optativa Psicòpates i Assassins Múltiples
 • O una assignatura optativa de qualsevol dels altres dos itineraris no cursats per l'alumne.

 

L'oferta de les assignatures optatives en el grup d'ensenyament a distància pot veure's limitada per raons de la matèria mateixa, en la qual siga indispensable la presencialitat per a assegurar la formació en competències i els resultats d'aprenentatge previstos en l'assignatura.

Finalment, en l'últim curs, com a pont entre la vida acadèmica i la professional es troben, d'una banda, les Pràctiques Externes, amb caràcter optatiu, de 6 crèdits ECTS, que permeten a l'alumnat optar per l’adquisició d’experiència laboral en institucions o despatxos professionals a fi de facilitar la seua inserció al mercat laboral. Aquestes han sigut concebudes com a optatives per a evitar els inconvenients que la seua configuració com a obligatòria poguera comportar per a aquells estudiants que estiguen simultanejant els seus estudis amb una activitat laboral o professional.

En triar un itinerari, els estudiants podran optar lliurement entre realitzar pràctiques externes, cursar qualsevol assignatura fora d'itinerari o una assignatura optativa de qualsevol dels altres dos itineraris.

D'altra banda, és obligatori superar el Treball de Fi de Grau (TFG), de 6 crèdits, que permet completar l'adquisició de competències previstes per a aquest títol de grau, i que es cursarà el segon semestre de l'últim any. Els alumnes que cursen l'itinerari de Investigació Privada han de matricular-se obligatòriament del TFG específic per a aqueix itinerari (codi 18548). La resta de l'alumnat ha de realitzar el TFG general (codi 18547)

Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

 

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Criminologia

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1  x    x  x  x  x  x    x    x  x  x x
 x  x    x   x
 
0.2
x            
x
     

x
x

Cursos

2012-13

2013-14

2014-15

0.1 x
x x x x x
  x
x x x x x  x   x
x  
0.2  
 x   
       
      x  
    
  
 

x    x  
 

Curs

2015-16

2016-17

0.1 x   x x x x x   x     x x   x x   x   x  
0.2   x               x x     x     x   x    

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

Es recomana que els estudiants que accedisquen a aquesta titulació hagen cursat la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials del Batxillerat o hagen superat algun Cicle Formatiu de Grau Superior de Serveis Socioculturals i a la Comunitat (especialment el d'Integració Social).

Per altra banda, també seria recomanable que els/as estudiants posseïsquen una sèrie de característiques i habilitats o que estigueren en disposició d'adquirir-les com:

 • Interès pels aspectes relacionats amb el fet criminal: origen, respostes, prevenció, victimització, etc. i la seguretat pública.
 • Interès per la vida política i social.
 • Visió oberta i plural de la societat i les persones.
 • Compromís amb els valors de justícia social.
 • Capacitat d'anàlisi, síntesi i argumentació.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat per a la mediació, negociació i presa de decisions.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

240

7,960

7,390

9,000

5,300

6,720

---

5,640

2011-12

240

8,108

7,685

9,000

5,000

7,220

5,000

5,000

2011-12

ON-LINE

70

6,333

8,090

5,000

---

8,100

---

5,000

2012-13

170

8,190

7,279

5,000

5,000

7,120

5,000

---

2012-13

ON-LINE

70

7,030

7,650

7,900

---

8,930

---

5,000

2013-14

170

7,961

6,875

5,000

5,000

7,100

5,000

---

2013-14

ON-LINE

70

6,860

7,185

9,000

7,500

8,700

---

5,000

2014-15

170

7,964

6,598

5,000

5,000

6,800

5,000

---

2014-15

ON-LINE

70

7,175

6,850

5,000

---

8,360

---

5,000

2015-16

170

8,383

6,090

6,140

---

7,060

8,066

8,484

2015-16

ON-LINE

70

6,285

6,325

9,500

---

8,840

---

7,273

2016-17

170

8,263

5,348

---

---

6,630

---

5,000

2016-17

ON-LINE

70

6,875

7,710

 9,400

---

7,870

5,000

---

2017-18

170

8,530

6,030

---

5,000

5,000

5,000

5,000

2017-18

ON-LINE

70

6,370

7,100

5,000

---

7,520

---

---

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

Els graduats/as en Criminologia podran exercir funcions en l'àmbit policial, en el de l'Administració de Justícia o l'Administració penitenciària, en programes comunitaris i de prevenció, i d'intervenció sobre la marginalitat, oficines d'atenció a les víctimes, etc.

Professions per a les quals capacita

L'àmbit professional del criminòleg és molt ampli i divers. Abraça des de les activitats policials i/o victimològiques en l'àmbit de la seguretat pública fins a les de la seguretat privada (directors i caps de seguretat privada), o fins i tot en els àmbits penitenciari i judicial (participació en els equips tècnics i en la Junta de Tractament de les Institucions Penitenciàries o d'assessorament del jutjat de vigilància o del de menors, assistència a víctimes, etc.).

Per resolució del Ministeri de l'Interior de 21/08/2013, el Grau en Criminologia amb itinerari en Recerca Privada està reconegut a l'efecte de l'habilitació per a l'exercici professional com a Detectiu Privat.

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

La implantació de la nova titulació de grau en Criminologia en la Facultat de Dret es farà curs a curs.

 

CURS

CURS ACADÈMIC

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Primer

Grau

Grau

Grau

Grau

Segon

 

Grau

Grau

Grau

Tercer

 

 

Grau

Grau

Quart

 

 

 

Grau

 

CRONOGRAMA D'IMPLANTACIÓ DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA I EXTINCIÓ DE LA LLICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA

 

Curs acadèmic

Implantació del grau en Criminologia

Extinció de la llicenciatura deº 2 cicle en Criminologia

2010-2011

1r curs

 

2011-0212

2n curs

 

2012-2013

3r curs

 

2013-2014

4t curs

4t curs

2014-2015

 

5è curs

 

Una vegada extingit un curs, no hi haurà docència reglada per a les assignatures corresponents a aquest curs. Els alumnes que no vulguen accedir als nous ensenyaments de grau tindran dret a fer quatre convocatòries d'examen en els dos cursos acadèmics següents al final de cadascun. Quan els alumnes exhaurisquen les convocatòries assenyalades sense haver superat les proves, els que vulguen continuar els estudis hauran de fer-ho pels nous plans, a través del sistema d'adaptació que estableix el nou pla.

 

TAULA D' ADAPTACIÓ DELS ESTUDIS EXISTENTS AL NOU PLA D'ESTUDIS

 

LLICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA

pla antic

GRAU EN CRIMINOLOGIA

pla nou

Medicina Legal i Ciències Forenses

6

Medicina Legal i Ciències Forenses

9

Mètodes d'Investigació en Ciències Socials

4,5

Mètodes d'Investigació en Ciències Socials

6

Dret Penal. Part General

6

Fonaments de Dret Penal

7,5

Execució de Penes Privatives de Llibertat

4,5

Dret Penitenciari

6

Criminologia I

6

Teories Criminològiques

7,5

Criminologia II

6

Criminologia Aplicada

7,5

Psicologia Criminal

6

Psicologia Criminal

7,5

Política Criminal

6

Política Criminal

7,5

Delinqüència i Responsabilitat Moral del Menor

4,5

Desenvolupament Psicològic de la Responsabilitat Social del Menor

6

Ètica i Drets Humans

4,5

Dret, Ètica i Drets Humans

6

Tècniques d'Investigació Quantitativa i Qualitativa en Criminologia

4,5

Tècniques d'Investigació Quantitativa i Qualitativa

9

Tècniques Audivisuales en Investigació Social

4,5

Dret Penal. Part Especial

6

Dret Penal. Part Especial

9

Sociologia del Dret

6

Sociologia del Dret

6

Prevenció i Tractament de la Delinqüència

4,5

Prevenció i Tractament de la Delinqüència

6

Victimología

6

Victimologia

7,5

Dret Processal Penal

9

El Procés Penal

6

Psicopatologia del Comportament Delictiu

4,5

Psicopatologia del Comportament Delictiu

6

Policia Judicial

4,5

Policia Judicial

6

La Mediació en l'Àmbit Penal i Criminològic

4,5

Mediació i Resolució Alternativa de Conflictes

6

Entomologia Medicolegal i Forense

4,5

Entomologia Forense

6

Intervenció en Crisis i Respostes al Trauma de les Víctimes i dels Professionals

4,5

Intervenció Psicològica en Crisis, Catàstrofes i Emergències

6

Psicòpates i Assassins Múltiples

4,5

Psicòpates i Assassins Múltiples

6

Violència i Gènere: Aspectes Interdisciplinaris

4,5

Violència de Gènere

6

TOTAL CRÈDITS

126

 

162

 

 

Assignatures sense reconeixement

 

LLICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA

pla antic

GRAU EN CRIMINOLOGIA

pla nou

Llengua Francesa per a Criminòlegs

4,5

Introducció a la Sociologia

6

Llengua Alemanya per a Criminòlegs

4,5

Introducció a la Criminologia

6

Anàlisi de Dades Mitjançant Aplicacions Informàtiques

4,5

Introducció al Dret Administratiu

6

Anglès

4,5

Introducció a l'Estadística

6

Economia del Celicte i del Comportament Criminal

4,5

Introducció a la Ciència Política

6

TOTAL CRÈDITS

22,5

Antropologia per a Criminòlegs

6

 

 

Constitució: el Sistema de Drets i Llibertats

6

 

 

Sociologia de la Desviació

6

 

 

Penologia

6

 

 

Policia Administrativa

6

 

 

Responsabilitat Jurídica del Menor

6

 

 

Dret del Treball

6

 

 

Dret Mercantil

6

 

 

Dret Civil

6

 

 

Mitjans Tecnològics per a la Investigació Privada

6

 

 

Deontologia Professional

6

 

 

Psiquiatria Forense

6

 

 

Profiling: Perfil Psicocriminològic del Delinqüent

6

 

 

Farmacologia

6

 

 

Psicologia del Testimoniatge

6

 

 

TOTAL CRÈDITS

120

 

El total de crèdits de l'actual pla d'estudis de la llicenciatura en Criminologia que  es pot adaptar al pla d'estudis del nou Grau en Criminologia és de 126, dels quals 99 crèdits corresponen a assignatures troncals i obligatòries i  27 a optatives.

Els crèdits cursats per l'estudiant en la llicenciatura en Criminologia que no hagen estat reconeguts en la taula precedent podran ser reconeguts a través de:

• Els crèdits optatius del grau fins al màxim d'optativitat que estableix el grau mateix.

• Els crèdits de lliure elecció reconeguts originalment per activitats d'extensió universitària, culturals o de representació seran reconeguts en el grau en el qual s'ingressa pel contingent de fins a un màxim de 6 crèdits acadèmics a reconèixer per activitats diverses previstes en l'article 12.8 del RD 1393/2007 (participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació)

GRAU EN CRIMINOLOGIA. PLA RESUMIT

criminologia

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares