Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DRET, ÈTICA I DRETS HUMANS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Se trata de una asignatura que se imparte en el primer curso del grado en Criminología y que pretende ofrecer al estudiante una introducción al Derecho y a la ética.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE2 : Ser capaç de descriure les aproximacions teòriques fonamentals al fet delictiu, a la victimització i a les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE5 : Ser capaç de proporcionar una explicació analítica de la diversitat i desigualtat social, com també de les seues conseqüències en relació amb el fet delictiu, la victimització i les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE7 : Ser capaç d'identificar els principis i processos, incloent-hi els drets humans i llibertats públiques, en els quals se sustenten els sistemes de justícia penal i juvenil, com també d'execució de penes i mesures de seguretat i de resolució alternativa de conflictes.
 • CE8 : Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Situar l'estudiant de primer curs en el context de problemes que planteja la pregunta: què és el dret?, i avançar en la clarificació d'aquests problemes amb la vista posada en la seua rellevància per a la pràctica del dret.
 • Dotar l'estudiant dels elements necessaris per a construir la imatge del dret com “una empresa racional” orientada a finalitats i valors. Això implica superar, d'una banda, una visió purament instrumental del dret i, d'una altra, superar una visió ideològica del dret que el legitima per la seua pròpia existència.
 • Introduir la noció de justícia i la seua anàlisi en termes de valors jurídics fonamentals: llibertat, igualtat i seguretat.
 • Mostrar a l'estudiant la rellevància de la noció de drets humans en la cultura jurídica moderna i en l'aplicació i interpretació del dret de les democràcies constitucionals. Proporcionar-li les nocions bàsiques sobre el concepte  drets humans i sobre la seua fonamentació.
 • Assenyalar les relacions entre el dret i la moral i el paper de la moral i dels drets humans en la legitimitat del dret.
 • Aclarir la noció de pràctica en relació amb el dret. Per a fer-ho s'intentarà que l'estudiant assumisca la importància de la perspectiva argumentativa del dret.
 • Aprendre les característiques essencials dels denominats conceptes bàsics del dret i mostrar a l'estudiant la seua utilitat per a la comprensió i estudi de les diferents branques del dret.
 • Dotar de les eines conceptuals indispensables per a operar amb sentit en l'aplicació i interpretació del dret.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 Se trata de una asignatura que se imparte en el primer curso del grado en Criminología y que pretende ofrecer al estudiante una introducción al Derecho y a la ética.

 

 

Dades generals

Codi: 18500
Professor/a responsable:
MISSERI, LUCAS EMMANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: FILOSOFIA DEL DRET
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix