Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

"Derecho penal. Parte Especial" es una asignatura obligatoria que se imparte en el segundo cuatrimestre del tercer curso del Grado en Criminología y del Grado en Derecho y Criminología. Su objetivo fundamental es conocer los delitos previstos en el Código penal español. Para ello, son esenciales las herramientas metodológicas que han sido estudiadas en la asignatura "Fundamentos de Derecho penal", básicamente los principios fundamentadores del Derecho penal y la teoría jurídica del delito.
El programa presenta tres bloques temáticos. En el primero se abordan diversas consideraciones generales sobre la sistemática de la Parte especial del Derecho penal. En el segundo, se estudian las principales infracciones contra bienes jurídicos individuales. Finalmente, en el tercero, se estudian algunas infracciones contra bienes jurídicos colectivos.

La asignatura "Derecho penal. Parte Especial" es fundamental para la formación en Criminología, pues permite conocer las clases de infracciones así como los elementos de tipificación de los diferentes hechos delictivos, y, en consecuencia, el ámbito de lo penalmente prohibido, que es el campo de referencia para la investigación del crimen y del criminal.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el seu exercici professional.
 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE7 : Ser capaç d'identificar els principis i processos, incloent-hi els drets humans i llibertats públiques, en els quals se sustenten els sistemes de justícia penal i juvenil, com també d'execució de penes i mesures de seguretat i de resolució alternativa de conflictes.
 • CE8 : Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'objectiu principal de l'assignatura és l'estudi de les infraccions penals en particular regulades per la legislació penal especial.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 1. Interpretar normas jurídico-penales que describan infracciones penales.
 2. Resolver un supuesto práctico, determinando la calificación legal conforme a un tipo penal de la parte especial, la responsabilidad criminal de los intervinientes en el hecho y las consecuencias jurídicas aplicables a cada uno de ellos.
 3. Adquirir un vocabulario jurídico-penal específico de la Parte especial del Derecho penal.
 4. Manejar las fuentes del Derecho penal.
 5. Manejar un vocabulario específico y básico de términos jurídico-penales.
 6. Aplicar las categorías conceptuales estudiadas en la teoría jurídica del delito a las figuras delictivas concretas del Código penal, analizando las distintas interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales.
 7. Aprender a desempeñar, en la resolución de casos prácticos, los diversos roles argumentativos de los actores jurídicos implicados en el proceso penal (acusación, defensa y juzgador).

 

 

Dades generals

Codi: 18523
Professor/a responsable:
CARRASCO ANDRINO, MARIA DEL MAR
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET PENAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix