Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L’assignatura Introducció a la Ciència Política correspon a l’Àrea de Ciència Política i de l’Administració, Departament d’Estudis Jurídics de l’Estat, de la Universitat d’Alacant. Introducció a la Ciència Política (Formació Bàsica de Primer Curs, Segon Semestre, del Grau en Criminologia).

6 crèdits ETCS. 6 crèdits ECTS (60 hores presencials) i 90 hores de treball autònom de l’alumne

La finalitat principal de l’assignatura consisteix en que l’alumne adquireixca sòlids coneixements de l’Àrea de Ciència Política i de l’Administració, així com fer ús d’habilitats especifiques i generals que li permeten una adequada aplicació d’allò adquirit per a un millor desenvolupament professional, una vegada conclosa la seua etapa universitària formativa. D’ací la importància d’una correcta incardinació, i equilibri, entre les classes teòriques i pràctiques.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE6 : Ser capaç d'identificar les estratègies de les polítiques públiques que incideixen en l'àmbit de la criminologia i de les respostes davant el crim i la desviació.
 • CE8 : Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les teories sobre la democràcia.
 • Identificar els components del sistema polític i entendre les relacions entre els components d'un sistema polític.
 • Interrelacionar els sistemes polítics i administratius amb el context social i econòmic.
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi sobre la realitat política.
 • Capacitat de gestió de la informació política.
 • Raonament crític sobre la realitat política.
 • Introducció a les teories sobre el poder, l'autoritat, la ciutadania política i l'estat.
 • Formes d'organització política.
 • Capacitats per a identificar processos de consens, negociació i conflicte polític. 
 • Operar amb dades d'investigació quantitatius i qualitatius per a l'anàlisi política.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

En aquest àmbit, l’objectiu fonamental és complir els criteris formatius definits a les competències de l’assignatura. D’aquesta manera, es proporcionaran coneixements sòlids i crítics de les bases introductòries de l’Àrea de Ciència Política i de l’Administració com a fonament per a l’adequada formació de graduats en Criminologia. D’aquesta manera, l’alumne podrà incrementar les seues ferramentes d’anàlisi per a comprendre i estudiar els processos polítics i socials.

Entre els objectius instrumentals de l’assignatura figuren la capacitat d’argumentar i debatre sobre formulacions teòric – pràctiques, que afecten a l’àmbit d’estudi de la matèria. Construïr un conjunt d’arguments teòrics, aplicats a casos específics, així com la correcta definició d’idees i fets, expressats oralment i/o per escrit, són igualment objectius instrumentals.

L’anàlisi i escrutini de la informació rebuda, el foment d’una actitud intel·lectualment crítica per a profunditzar en els temes, el debat formatiu i d’argumentació, tenen per objectiu la comprensió i, en el seu cas, la mútua acceptació de posicions diferents. La capacitat de discerniment sobre la qualitat intel·lectual d’una formulació, així com la tolerància per a valorar allò que és aliè comporta així mateixa un significatiu objectiu actitudinal: l’estima pel treball aliè, incrementar la cooperació entre alumnes, mitjançant tècniques de col·laboració i de participació que, en definitiva, permeten el desenvolupament del sentit de solidaritat –i de responsabilitat- en una comunitat d’estudiants.

 

 

;

Dades generals

Codi: 18507
Professor/a responsable:
MENENDEZ ALZAMORA, MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix