Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A LA CRIMINOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Es necesario incluir esta asignatura de introducción a la Criminología al comienzo de los estudios de grado, ya que va a aportar al alumnado una serie de conocimientos básicos sin los que le será difícil comprender asignaturas posteriores. Se trata de una asignatura de presentación de los contenidos, que va a estudiar posteriormente en otras asignaturas. La familiarización con la terminología criminológica será igualmente de gran ayuda para la comprensión de las materias que se van a impartir en cursos posteriores.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE2 : Ser capaç de descriure les aproximacions teòriques fonamentals al fet delictiu, a la victimització i a les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE3 : Ser capaç d'extraure i sintetitzar informació de diferents fonts ¿incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació¿, de dissenyar i aplicar estratègies d'investigació apropiades per a la recopilació de dades usant mètodes quantitatius i qualitatius, i ser capaç d'aplicar tècniques bàsiques estadístiques, quan siga necessari, sobre qüestions relatives al crim i a la victimització.
 • CE4 : Ser capaç de descriure i valorar processos socials i polítics de victimització i criminalització a la llum de les teories criminològiques (dinàmiques existents entre la víctima, el crim, la conducta desviada i els principals agents i institucions relacionats amb la resposta davant el fet delictiu i la desviació).
 • CE7 : Ser capaç d'identificar els principis i processos, incloent-hi els drets humans i llibertats públiques, en els quals se sustenten els sistemes de justícia penal i juvenil, com també d'execució de penes i mesures de seguretat i de resolució alternativa de conflictes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer des d'una perspectiva empírica els paradigmes més rellevants en criminologia.
 • Conèixer com ajuden els coneixements científics a comprendre millor el fenomen delictiu.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 

• Manejar los materiales básicos de las fuentes de conocimientos de la criminología
• Manejar un vocabulario específico y básico de términos criminológicos
• Saber cuales son los factores individuales comunes en los delincuentes,
• Analizar la influencia de los factores sociales, económicos e ideológicos en los diferentes periodos del pensamiento criminológico
• Conocer y analizar los principales resultados de la investigación criminológica desde una prespectiva psicológica
• Ser capaz de tener conciencia crítica frente a la realidad psicosocial y los problemas sociales respetando los principios de igualdad y derechos humanos.

 

 

Dades generals

Codi: 18501
Professor/a responsable:
JAREÑO RUIZ, DIANA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET PENAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,2
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix