Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

El Derecho penitenciario es una asignatura obligatoria que se imparte en el cuarto curso del Grado en Criminología, en su primer cuatrimestre. Su objetivo fundamental es que los estudiantes conozcan el sistema español de ejecución de penas y medidas privativas de libertad, así como de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y de las alternativas a las penas privativas de libertad. Asimismo, es pretensión principal que el alumno adquiera no sólo un conocimiento de la normativa hoy vigente y de las alternativas a la misma, sino también, y esencialmente, una capacidad crítica respecto de los principios que inspiran el ordenamiento penitenciario, y de la política criminal en relación con las penas y medidas penales privativas de libertad, y con las funciones que éstas deben cumplir. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el seu exercici professional.
 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE6 : Ser capaç d'identificar les estratègies de les polítiques públiques que incideixen en l'àmbit de la criminologia i de les respostes davant el crim i la desviació.
 • CE7 : Ser capaç d'identificar els principis i processos, incloent-hi els drets humans i llibertats públiques, en els quals se sustenten els sistemes de justícia penal i juvenil, com també d'execució de penes i mesures de seguretat i de resolució alternativa de conflictes.
 • CE8 : Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

D'acord amb les competències específiques de la matèria, l'objectiu de l'assignatura és, fonamentalment, el coneixement per part dels estudiants del sistema espanyol d'execució de penes i mesures privatives de llibertat, de la pena de treballs en benefici de la comunitat i de les alternatives a la pena de presó. L'objectiu principal és que l'alumne adquirisca no solament un coneixement de la normativa vigent actualment i de les alternatives que hi ha, sinó també, i essencialment, una capacitat crítica respecte dels principis que inspiren l'ordenament penitenciari, i de la política criminal en relació amb les penes i mesures penals privatives de llibertat i amb les funcions que aquestes han de complir. Es tracta, en definitiva, que l'alumne conega la problemàtica específica de la privació de llibertat com a resposta a l'infractor penal i que desenvolupe tot un seguit de competències que li permeten analitzar críticament els diferents problemes que l'execució de les penes privatives de llibertat, especialment la pena de presó, i què representen des del punt de vista dels drets fonamentals de l'individu.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1.   Que el alumno comprenda la importancia del cumplimiento de los principios constitucionales que rigen en materia penitenciaria.

2.   Que el alumno llegue a manejar con cierta soltura los conceptos fundamentales del Derecho Penitenciario y sus instituciones básicas para su aplicación práctica.

3.   Que el alumno conozca las alternativas legales a la prisión.

4.   Que el alumno adquiera la habilidad para manejar los textos legales.

5.   Que el alumno adquiera la capacidad para expresarse correctamente utilizando con exactitud los conceptos y la terminología jurídico-penal y penitenciaria.

6.   Que el alumno pueda identificar los problemas interpretativos que se plantean en la resolución de cuestiones prácticas.

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 18527
Professor/a responsable:
JUANATEY DORADO, CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET PENAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix