Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

 La asignatura pivota sobre las modalidades posibles de la acción administrativa. Partirá de la clásica tripartición de la actividad administrativa, hoy conocidas como estimulación, prestación y garantía. Nos centraremos en la última que en su versión clásica era conocida como policía, y desde dos ámbitos, a saber: las policías especiales y, fundamentalmente, la policía de seguridad. En concreto la asignatura se ceñirá a conocer el modelo policial español.

Con esta discipina el alumno debe estar en condiciones de obtener una formación jurídico-administrativa que le permita estructurar el Derecho Administrativo sobre la actividad de policía. 

El estudiante requiere desarrollar las competencias que se indican, efectuando un seguimiento de la actividad teórica y práctica propuesta, tanto para supaerar la formación como para estar en condiciones de ejercitar los conocimientos adquiridos en las diferentes actividades profesionales.  

El estudio de la asignatura no puede desgajarse del estudio del Derecho Administrativo, parte general, que fue adquirido en el primer Curso a través de la asignatura "Introducción al Derecho Administrativo", donde nos remitimos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE3 : Ser capaç d'extraure i sintetitzar informació de diferents fonts ¿incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació¿, de dissenyar i aplicar estratègies d'investigació apropiades per a la recopilació de dades usant mètodes quantitatius i qualitatius, i ser capaç d'aplicar tècniques bàsiques estadístiques, quan siga necessari, sobre qüestions relatives al crim i a la victimització.
 • CE8 : Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.
 • CE9 : Ser capaç d'elaborar estratègies de prevenció en l'àmbit criminològic, victimològic, de la marginalitat, etc., garantint la seguretat ciutadana, els drets fonamentals i la resolució de conflictes socials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre els aspectes fonamentals de l'activitat administrativa de garantia en les seues principals manifestacions.
 • Conèixer i comprendre el model policial espanyol.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Conocer y comprender la evolución histórica de la actividad administrativa de policía para entender la justificación de las limitaciones.

Conocer y comprender las actuales y variadas manifestaciones de la actividad administrativa de policía.

Resolver supuestos prácticos mediante el análisis crítico de la normativa, jurisprudencia y doctrina.

Adquirir un vocabulario jurídico básico.

 

 

;

Dades generals

Codi: 18531
Professor/a responsable:
ORTIZ GARCIA, MARIA MERCEDES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix