Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Esta asignatura forma parte de la formación básica que permitirá al alumno/a de criminología un acercamiento a la Psicología como estudio científico del comportamiento. A lo largo del temario se analizarán y estudiarán los procesos psicológicos básicos que el alumno/a trabajará en su formación posterior. Lo que hacemos y lo que experimentamos (pensamientos y afecto) constituyen los ingredientes fundamentales de nuestro comportamiento. El estudio de la diversidad humana, de las bases biológicas de nuestro comportamiento, de la adquisición, mantenimiento y cambio de información, conocimientos y comportamientos, de nuestra personalidad, del contexto en el que estamos, de la relación con los demás, de nuestro grado de adaptación a la vida, son áreas de especial interés en esta asignatura. El conocimiento de las variables relevantes, de la metodología precisa y de las investigaciones y práctica actuales constituye el objeto de estudio de esta asignatura. El conocimiento y comprensión de estos procesos servirán de base para el desarrollo de competencias que se trabajarán en otras asignaturas, como Psicología criminal, Psicopatología del comportamiento delictivo, Victimología, Psicología del testimonio, Psicópatas y asesinos múltiples, Profiling: perfil psico-criminológico del delincuente, Psiquiatría forense, o Intervención en crisis, catástrofes y emergencias entre otras.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el seu exercici professional.
 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i diferenciar els diversos processos psicològics bàsics.
 • Saber relacionar els diferents processos psicològics bàsics.
 • Conèixer les diferents tendències psicològiques existents.
 • Comprendre el funcionament general i els límits dels processos psicològics bàsics que subjauen a la vida mental i la conducta de l'ésser humà.
 • Conèixer l'evolució de les funcions psicològiques pròpies de l'ésser humà i les seues possibles alteracions.
 • Conèixer la terminologia psicològica i els paradigmes experimentals més representatius dins d'aquest àmbit d'estudi.
 • Conèixer els procediments d'investigació més utilitzats en l'estudi de la conducta humana.  

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Aplicar los conocimientos de los procesos psicológicos en su práctica profesional.

Analizar la perspectiva de género en los procesos psicológicos básicos.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 18502
Professor/a responsable:
ALBALADEJO BLAZQUEZ, NATALIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PSICOLOGIA BÀSICA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix