Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura Política Criminal ofrece un análisis detallado del contenido y las funciones de la Política Criminal como disciplina, así como de la realidad de la política criminal en España y en países de nuestro entorno. 

En este contexto, serán estudiados aspectos como el papel de la criminología en la política criminal, la importancia del enfoque adoptado o el impacto de la Constitución en el diseño de la política criminal. También serán examinadas aquellas corrientes actuales en materia político criminal.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE2 : Ser capaç de descriure les aproximacions teòriques fonamentals al fet delictiu, a la victimització i a les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE6 : Ser capaç d'identificar les estratègies de les polítiques públiques que incideixen en l'àmbit de la criminologia i de les respostes davant el crim i la desviació.
 • CE8 : Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.
 • CE9 : Ser capaç d'elaborar estratègies de prevenció en l'àmbit criminològic, victimològic, de la marginalitat, etc., garantint la seguretat ciutadana, els drets fonamentals i la resolució de conflictes socials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Coneixement dels factors que influeixen en la configuració de les polítiques públiques de reacció davant del delicte. En particular, de les tendències politicocriminals actuals i les seues manifestacions en aspectes de la part general i de la part especial del dret penal vigent. Es pretén proporcionar als estudiants perspectives per a la reflexió sobre les possibilitats i els límits del dret penal com a instrument per a l'ordenació de la convivència, així com per al treball pràctic en àrees relacionades amb el fenomen criminal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

- Conocer los factores que determinan las tendencias político-criminales actuales.

- Ser capaz de identificar las líneas político-criminales presentes en las actuaciones públicas de prevención de los delitos.

- Ser capaz de reflexionar acerca de las posibilidades y los límites del Derecho penal como instrumento para la ordenación de la convivencia.

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 18524
Professor/a responsable:
FERNANDEZ-PACHECO ESTRADA, CRISTINA
Crèdits ECTS: 7,50
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 1,50
Càrrega no presencial: 4,50

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET PENAL
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 1,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix