Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura Psicología Criminal tiene como objetivo fundamental y general proporcionar a los estudiantes los conocimientos y destrezas necesarias para comprender los determinantes psicológicos que explican la conducta criminal. La Psicología Criminal se configura como una especialidad psicológica que se desenvuelve y actúa en un amplio y específico ámbito de relaciones entre el mundo de lo jurídico y de lo psicológico, tanto en su vertiente teórica, explicativa y de investigación, como en el diseño, aplicación y valoración de programas de intervención dirigidos a la rehabilitación y reinserción social de las personas que han cometido delitos. Comprende el estudio, explicación, promoción, evaluación, prevención, y en su caso, asesoramiento y/o tratamiento de aquellos fenómenos psicológicos, conductuales y relacionales que inciden en el comportamiento legal de las personas, mediante la utilización de métodos propios de la Psicología científica y cubriendo distintos ámbitos y niveles de estudio e intervención psicológica: Psicología Forense, Psicología Aplicada a los Tribunales, Psicología Penitenciaria, Psicología de la Delincuencia, Psicología Judicial (testimonio, jurado, credibilidad...), Psicología Policial, Psicología Aplicada a la Investigación Criminal, entre las más relevantes. Su vinculación con la Criminología, la Victimología, la Psicología Forense, la Psicología Clínica y la Psicopatología es estrecha, pero ello no es obstáculo para que obtenga su singularidad de la gravedad y extensión del problema de la delincuencia al que se enfrenta y de los métodos específicos que ha ido perfilando esta disciplina psicológica que experimenta en los últimos tiempos un importante desarrollo en nuestro país y en los países de nuestro entorno.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el seu exercici professional.
 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE10 : Ser capaç d'explicar i resumir la informació empírica i els resultats de la investigació sobre el crim, la victimització i les respostes davant del delicte i la desviació, i de valorar la metodologia usada (identificar què metodologia és la més apropiada, els seus principis ètics, els seus resultats, etc.).
 • CE11 : Ser capaç d'elaborar un informe criminològic.
 • CE2 : Ser capaç de descriure les aproximacions teòriques fonamentals al fet delictiu, a la victimització i a les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE3 : Ser capaç d'extraure i sintetitzar informació de diferents fonts ¿incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació¿, de dissenyar i aplicar estratègies d'investigació apropiades per a la recopilació de dades usant mètodes quantitatius i qualitatius, i ser capaç d'aplicar tècniques bàsiques estadístiques, quan siga necessari, sobre qüestions relatives al crim i a la victimització.
 • CE4 : Ser capaç de descriure i valorar processos socials i polítics de victimització i criminalització a la llum de les teories criminològiques (dinàmiques existents entre la víctima, el crim, la conducta desviada i els principals agents i institucions relacionats amb la resposta davant el fet delictiu i la desviació).
 • CE5 : Ser capaç de proporcionar una explicació analítica de la diversitat i desigualtat social, com també de les seues conseqüències en relació amb el fet delictiu, la victimització i les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE8 : Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.
 • CE9 : Ser capaç d'elaborar estratègies de prevenció en l'àmbit criminològic, victimològic, de la marginalitat, etc., garantint la seguretat ciutadana, els drets fonamentals i la resolució de conflictes socials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer l'objecte d'estudi i l'àmbit d'aplicació de la psicologia criminal.
 • Descriure els paradigmes científics en els quals es fonamenta la psicologia criminal.
 • Descriure i analitzar els determinants motivacionals del comportament criminal.
 • Examinar els àmbits de l'avaluació psicològica en el procés penal.
 • Analitzar el paper que exerceix la psicologia en l'activitat dels tribunals de justícia, en el medi penitenciari i en el policial.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Conocer el objeto de estudio y el ámbito de aplicación de la psicología criminal.

Describir los paradigmas científicos en los que se fundamenta la psicología criminal.

Describir y analizar los determinantes motivacionales del comportamiento criminal.

Examinar los ámbitos de la evaluación psicológica en el proceso penal.

Analizar el papel que desempeña la psicología en la actividad de los tribunales de justicia, en el medio penitenciario y en el policial.

Aplicar los conocimientos de la psicologia criminológica a la práctica profesional.

Analizar la perspectiva de género en el ámbito de aplicaciónd de la psicología criminal.

 

 

Dades generals

Codi: 18510
Professor/a responsable:
SANCHEZ SAN SEGUNDO, MIRIAM
Crèdits ECTS: 7,50
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 4,50

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,6
 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PSICOLOGIA BÀSICA
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix