Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura Psicología del Testimonio permitirá a los estudiantes del Grado de Criminología, adquirir las competencias necesarias para conocer y comprender los factores relacionados con la exactitud y credibilidad del testimonio que prestan los sospechosos, victimas o testigos presenciales de un delito o accidente, en el marco de la Justicia. Como rama de la Psicología Jurídica, la Psicología del Testimonio busca aplicar los métodos y técnicas de la Psicología aplicada, a la práctica de la Justicia. Su estudio comprende el análisis de los procesos que regulan la memoria humana, la obtención de las declaraciones de sospechosos, víctimas y testigos de un suceso, la evaluación del testimonio infantil y adulto, los procedimientos de análisis de credibilidad de las declaraciones, la detección del engaño y la simulación, el interrogatorio policial, las ruedas de reconocimiento e identificación de personas, o la peritación psicológica ante los tribunales, entre otros. La adquisición y comprensión de estos conocimientos permitirá al estudiante complementar las competencias trabajadas en otras asignaturas, como Introducción a la Psicología, Psicología Criminal, Psicopatología del Comportamiento Delictivo, Criminología Aplicada o Psiquiatría Forense.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el seu exercici professional.
 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE10 : Ser capaç d'explicar i resumir la informació empírica i els resultats de la investigació sobre el crim, la victimització i les respostes davant del delicte i la desviació, i de valorar la metodologia usada (identificar què metodologia és la més apropiada, els seus principis ètics, els seus resultats, etc.).
 • CE11 : Ser capaç d'elaborar un informe criminològic.
 • CE2 : Ser capaç de descriure les aproximacions teòriques fonamentals al fet delictiu, a la victimització i a les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE3 : Ser capaç d'extraure i sintetitzar informació de diferents fonts ¿incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació¿, de dissenyar i aplicar estratègies d'investigació apropiades per a la recopilació de dades usant mètodes quantitatius i qualitatius, i ser capaç d'aplicar tècniques bàsiques estadístiques, quan siga necessari, sobre qüestions relatives al crim i a la victimització.
 • CE4 : Ser capaç de descriure i valorar processos socials i polítics de victimització i criminalització a la llum de les teories criminològiques (dinàmiques existents entre la víctima, el crim, la conducta desviada i els principals agents i institucions relacionats amb la resposta davant el fet delictiu i la desviació).
 • CE5 : Ser capaç de proporcionar una explicació analítica de la diversitat i desigualtat social, com també de les seues conseqüències en relació amb el fet delictiu, la victimització i les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE8 : Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.
 • CE9 : Ser capaç d'elaborar estratègies de prevenció en l'àmbit criminològic, victimològic, de la marginalitat, etc., garantint la seguretat ciutadana, els drets fonamentals i la resolució de conflictes socials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el processos que regulen la memòria humana.
 • Conèixer la memòria de testimonis en el marc de la psicologia jurídica.
 • Comprendre les dificultats associades a la credibilitat, fiabilitat i exactitud de l'ésser humà com a font d'informació.
 • Conèixer les diferents teories, hipòtesis explicatives dels fenòmens de distorsió, falsejament o introducció de contingut associat al record d'un fet delictiu.
 • Conèixer els processos implicats en la identificació de persones.
 • Conèixer els factors que afecten la credibilitat del testimoni infantil i adult.
 • Analitzar les diferents tècniques d'anàlisi de credibilitat i detecció de l'engany.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 • Conocer los factores que determinan la precisión del testimonio.
 • Ser conscientes de la maleabilidad de la memoria humana y de sus consecuencias.
 • Conocer y utilizar instrumentos y técnicas específicas que se emplean en ámbitos aplicados: software para hacer retratos robot, la entrevista cognitiva, instrumentos para la evaluación de la credibilidad (por ej., el CBCA), etc.
 • Analizar la perspectiva de género en la memoria de testigos en el marco de la Psicología Jurídica.
 • Conocer la influencia de los roles de género en las diferentes técnicas de análisis de credibilidad y detección del engaño.

 

 

 

Dades generals

Codi: 18540
Professor/a responsable:
ALBALADEJO BLAZQUEZ, NATALIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix