Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

El coneixement del Dret Processal, i especialment el Dret Processal Penal, és essencial en la formació del Jurista-criminòleg; no obstant això, una disciplina tan extensa necessita les nocions bàsiques sobre el model de Justícia espanyol resulten ben fixades per a progressar en les diferents modalitats de processos, la qual cosa s'escomet a través dels continguts de l'assignatura Introducció al Dret Processal. Seran objecte d'estudi els conceptes bàsics del Dret Processal, aquests són, anàlisi del concepte i dels caràcters del Dret Processal, la noció de Jurisdicció i la seua diferenciació amb el Poder Judicial, les garanties constitucionals tant de l'estructura de la Justícia com dels jutges i magistrats, i tot el relatiu al Poder Judicial com a organització; però no menys important serà l'estudi de la tutela judicial efectiva i les diferències entre procés i procediment i els principis rectors de cadascun d'ells, per a concloure amb l'anàlisi dels actes processals. Per tal com el dret processal civil es constitueix en dret supletori, fins i tot de les *imprevisones del Dret Processal Penal també integra el contingut de l'assignatura l'estudi d'aspectes puntuals el procés civil; així tipologia de processos civil, la prova en el procés civil i alguns processos civils especials. Finalment, i per a facilitar la millor comprensió de l'assignatura obligatòria Procés Penal s'avança en aquesta d'Introducció al Dret Processal el tractament de les finalitats del procés penal, la competència, les parts, i, dins d'aquestes, especial deteniment en la figura de l'investigat.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE7 : Ser capaç d'identificar els principis i processos, incloent-hi els drets humans i llibertats públiques, en els quals se sustenten els sistemes de justícia penal i juvenil, com també d'execució de penes i mesures de seguretat i de resolució alternativa de conflictes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Es pretén que l'alumne conega els tres conceptes bàsics del dret processal (jurisdicció, acció i procés) amb l'objectiu de proporcionar un context adequat sobre el qual estudiar el procés penal. Al seu torn, es pretén que l'alumne adquirisca coneixements bàsics del procés penal: tipologia, estructura, principis que l'inspiren, parts i objecte.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Quan finalitze el curs l'alumne deurà:

1.- Distingir entre dret processal o formal i dret *materlal

2.- Conéixer l'estructura orgànica del model de Justícia espanyol

3.- Conéixer el dret a la tutela judicial efectiva i els seus drets instrumentals

4.- Diferenciar entre procés i procediment

5.- Distingir, per la seua tipologia, els diferents actes processals.

6.- Conéixer la finalitat del procés penal, la tipologia dels seus procediments, la competència dels òrgans *jurisdiccioales adscrits a l'ordre jurisdiccional penal, i les parts que intervenen en el procés penal, amb especial referència a l'investigat

7.- conéixer nocions bàsiques del procés civil: estructura del procés i tipologia procedimental, la prova en el procés civil, la sentència i els recursos.

 

 

;

Dades generals

Codi: 18516
Professor/a responsable:
VELAYOS MARTINEZ, MARIA ISABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET PROCESSAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix