Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Esta asignatura forma parte de la formación optativa ofertada en el Grado de Criminología y permitirá al alumno/a adquirir, desde un enfoque científico, los conocimientos y competencias más relevantes de la intervención en situaciones de crisis, catástrofes y emergencias. Con carácter general se analizarán los fundamentos de la intervención psicológica ante acontecimientos vitales estresantes así como el impacto psicológico y las reacciones emocionales postraumáticas experimentadas por las víctimas directas e indirectas de un suceso traumático. El conocimiento y comprensión de las estrategias de intervención en situaciones de crisis, catástrofes y emergencias tiene como objetivo fundamental proporcionar a los profesionales de la criminología los recursos necesarios para que puedan prestar los primeros auxilios psicológicos a las víctimas de un suceso traumático. De este modo se pretende hacer frente a las necesidades más inmediatas que requieren las víctimas, restaurar el sentido de seguridad y evitar la aparición y/o cronificación de trastornos psicológicos a largo plazo. El conocimiento y comprensión de los últimos avances en investigación en técnicas de intervención efectivas con víctimas de sucesos traumáticos de gran intensidad permite complementar las competencias trabajadas en otras asignaturas, como Victimología, Psicología Criminal, Violencia de género o Psicopatología del Comportamiento Delictivo, entre otras.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el seu exercici professional.
 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Ser capaç de descriure les aproximacions teòriques fonamentals al fet delictiu, a la victimització i a les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE4 : Ser capaç de descriure i valorar processos socials i polítics de victimització i criminalització a la llum de les teories criminològiques (dinàmiques existents entre la víctima, el crim, la conducta desviada i els principals agents i institucions relacionats amb la resposta davant el fet delictiu i la desviació).
 • CE5 : Ser capaç de proporcionar una explicació analítica de la diversitat i desigualtat social, com també de les seues conseqüències en relació amb el fet delictiu, la victimització i les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE9 : Ser capaç d'elaborar estratègies de prevenció en l'àmbit criminològic, victimològic, de la marginalitat, etc., garantint la seguretat ciutadana, els drets fonamentals i la resolució de conflictes socials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els fonaments teòrics de la intervenció psicològica en crisis, catàstrofes i emergències.
 • Conèixer les diferents crisis a les quals es poden enfrontar les persones al llarg del cicle vital.
 • Conèixer les fases de desenvolupament de la crisi, els factors personals i de l'ambient que influeixen en la seua evolució.
 • Identificar les necessitats psicosocials en situacions de crisis, catàstrofes i emergències.
 • Conèixer els trastorns derivats de la crisi, catàstrofes i emergències.
 • Conèixer els objectius i el rol del personal d'emergències en situacions de crisis, catàstrofes i emergències.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

OBJETIVO GENERAL

 • Conocer los protocolos y las caracteristicas de la intervención en crisis en diferentes contextos tanto individuales como grupales.

 

 

 

Dades generals

Codi: 18530
Professor/a responsable:
RUIZ ROBLEDILLO, NICOLAS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix