Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ AL DRET ADMINISTRATIU

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Asignatura en la que se explican y estudian de forma básica los conceptos, institutos e instituciones y principios fundamentales de la Parte General del Derecho Administrativo.

Con esta disciplina el estudiante debe estar en condiciones de obtener una formación jurídico-administrativa básica de los fundamentos del ordenamiento administrativo y del funcionamiento de las Administraciones Públicas en el Estado social y democrático de Derecho.

Con esta finalidad, el estudiante requiere desarrollar las competencias que se indican, efectuando un seguimiento de la actividad teórica y práctica propuesta, tanto para superar la formación como para estar en condiciones de ejercitar los conocimientos adquiridos en diferentes actividades profesionales.

Los conocimientos adquiridos podrán ser completados con la realización de la asignatura optativa Policía administrativa.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE6 : Ser capaç d'identificar les estratègies de les polítiques públiques que incideixen en l'àmbit de la criminologia i de les respostes davant el crim i la desviació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer, comprendre i saber aplicar l'ordenament jurídic administratiu i el seu sistema de fonts.
 • Conèixer, comprendre i diferenciar la posició jurídica, l'estructura i l'organització de les administracions públiques.
 • Conèixer, entendre i aplicar les principals situacions jurídiques del ciutadà regulades pel dret administratiu
 • Conèixer, comprendre i saber aplicar els aspectes essencials del règim jurídic dels actes administratius, tant convencionalment com a través de l'administració electrònica.
 • Conèixer, comprendre i saber aplicar els fonaments, funcions, característiques i estructura bàsica del procediment administratiu comú.
 • Conèixer, comprendre i saber aplicar el sistema de recursos i reclamacions administratius.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Ser capaz de resolver supuestos prácticos mediante el análisis crítico de la jurisprudencia y la doctrina científica.

Adquisición de un vocabulario jurídico básico.

 

 

Dades generals

Codi: 18504
Professor/a responsable:
ORTIZ GARCIA, MARIA MERCEDES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix