Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura Teorías Criminológicas, ubicada en el primer cuatrimestre del primer curso del Grado de Criminología, pretende mostrar al estudiante las diferentes explicaciones que sobre la criminalidad se han realizado desde diversos ámbitos (antropobiológicos, individuales y sociológicos) así como las teorías sobre el control social. En el marco del plan de estudios, Teorías Criminológicas da continuidad a asignaturas como Introducción a la Criminología, Introducción a la Sociología o Introducción a la Psicología y prepara para Criminología Aplicada o Sociología de la Desviación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el seu exercici professional.
 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE2 : Ser capaç de descriure les aproximacions teòriques fonamentals al fet delictiu, a la victimització i a les respostes davant del crim i la desviació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les teories criminològiques.
 • Conèixer els autors principals que han anat configurant el pensament criminològic i els seus textos més destacats.
 • Conèixer els conceptes criminològics fonamentals.
 • Conèixer els fonaments de la criminologia.
 • Interpretar la realitat criminal en el context social.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23


Conocer las teorías criminológicas.
Conocer los autores principales que han ido conformando el pensamiento criminológico y sus textos más destacados.
Conocer los conceptos criminológicos fundamentales.
Conocer los fundamentos de la Criminología.
Interpretar la realidad criminal en el contexto social.

 

 

;

Dades generals

Codi: 18513
Professor/a responsable:
GARRIGOS MONERRIS, JOSE IGNACIO
Crèdits ECTS: 7,50
Crèdits teòrics: 2,25
Crèdits pràctics: 0,75
Càrrega no presencial: 4,50

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 2,25
  Crèdits pràctics: 0,75
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix