Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

En la asignatura de Derecho Mercantil se aborda el estudio de la parte general del Derecho Mercantil, el Derecho de la propiedad intelectual; el Derecho de Sociedades; los Contratos Mercantiles; el Derecho de los Valores; y el Derecho Concursal. La importancia de esta materia radica en la necesidad que tienen los futuros graduados e conocer el conjunto de normas jurídico privadas que, dentro del marco de nuestra constitución económica, se ocupan de regular la actividad económica que los empresarios desarrollan a través de las empresas de las que son titulares. En cuanto al sentido y ubicación en el plan de estudios, la asignatura se ubica en el cuarto curso, con el fin de dotar de una base jurídica respecto de las estructuras económicas y empresariales que los estudiantes irán adquiriendo conformen avancen en los estudios del Grado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el seu exercici professional.
 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre l'estatut jurídic de l'empresari, amb atenció particular al Registre Mercantil
 • Conèixer i comprendre la problemàtica derivada de l'enginyeria societària i les seues implicacions en el mercat.
 • Conèixer i comprendre el conjunt de normes reguladores del dret de la propietat industrial.
 • Conèixer i comprendre el la normativa bàsica reguladora del sistema financer espanyol.
 • Conèixer i comprendre la normativa reguladora dels contractes mercantils fonamentals.
 • Conèixer i comprendre la normativa bàsica del sistema concursal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

-Conocer y comprender los aspectos básicos del Derecho de la Empresa y del Mercado, incluyendo el derecho de los valores.
-Conocer los aspectos básicos del derecho de sociedades.
-Conocer y comprender el conjunto de normas jurídicas que desarrollan los contratos mercantiles.
-Conocer y comprender los aspectos básicos que rigen el derecho concursal.

 

 

;

Dades generals

Codi: 18536
Professor/a responsable:
GALLEGO SANCHEZ, ESPERANZA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET MERCANTIL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix