Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura describirá a los estudiantes los conceptos y medios tecnológicos necesarios para desarrollar su labor profesional. En ella se tratan temas muy diversos los cuales es necesario conocer y comprender para realizar tareas de vigilancia, investigación y/o de seguridad. Entre otros aspectos se tratarán: registro de sonido, grabaciones ocultas, visión nocturna, circuitos cerrados de televisión, seguridad en las comunicaciones, detección de intrusiones, localización y seguimiento, etc.

El temario está dividido en cuatro bloques diferenciados. En el primero se tratan de forma descriptiva los fundamentos físicos y tecnológicos básicos sobre los que se sustentan el resto de los temas tratados. El segundo bloque trata sobre los sistemas de imagen y sonido. El tercer bloque trata sobre los sistemas de comunicaciones y, el cuarto y último bloque está enfocado a la seguridad informática.

Para cursar esta asignatura no es necesario haber cursado ninguna asignatura previa en particular.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el seu exercici professional.
 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Ser capaç d'elaborar un informe criminològic.
 • CE3 : Ser capaç d'extraure i sintetitzar informació de diferents fonts ¿incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació¿, de dissenyar i aplicar estratègies d'investigació apropiades per a la recopilació de dades usant mètodes quantitatius i qualitatius, i ser capaç d'aplicar tècniques bàsiques estadístiques, quan siga necessari, sobre qüestions relatives al crim i a la victimització.
 • CE8 : Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els fonaments dels sistemes de transmissió elèctrica i electromagnètica. Conèixer les característiques bàsiques dels principals sistemes de transmissió d'informació, així com les seues possibilitats de vulnerabilitat i protecció.
 • Entendre la problemàtica associada a la captació d'imatge i so en general i aplicada a condicions desfavorables i conèixer els mitjans tecnològics necessaris i els fonaments de la seua utilització.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

- Comprender los fundamentos físicos en los que se basan los medios tecnológicos.

- Conocer los fundamentos de los sistemas de captura y tratamiento de sonido.

- Conocer los fundamentos del registro de imágenes estáticas y en movimiento.

- Saber utilizar los sistemas de retoque fotográfico y edición de video.

- Conocer los fundamentos de los sistemas de comunicaciones tanto cableados como inalámbricos.

- Conocer el grado de seguridad ofrecido por los sistemas de comunicaciones.

- Comprender los fundamentos de la seguridad informática. 

 

 

Dades generals

Codi: 18537
Professor/a responsable:
SANCHEZ SORIANO, MIGUEL ANGEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix