Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CONSTITUCIÓ: EL SISTEMA DE DRETS I LLIBERTATS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Amb aquesta  assignatura l'alumnat ha d'obtenir una formació juridic-constitucional bàsica dels fonaments constitucionals de l'ordenament spanyol, i del funcionament dels poders executiu, legislatiu i judicial en l'Estat Social i Democràtic de Dret. Aixi mateix, ha de conèixer les principals institucions de l'Estat, els principis estructurals de l'ordenament juridic i, especialment, el sistema de drets i llibertats fonamentals (Titol I de la Constitució), i les seues garanties constitucionalment establides. Aquesta assignatura amb açò, contribueix al perfil professional del titol i al desenvolupament de les competències especifiques i genèriques del mateix, en oferir el coneixement de la base de tot l'ordenament juridic.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE10 : Ser capaç d'explicar i resumir la informació empírica i els resultats de la investigació sobre el crim, la victimització i les respostes davant del delicte i la desviació, i de valorar la metodologia usada (identificar què metodologia és la més apropiada, els seus principis ètics, els seus resultats, etc.).
 • CE7 : Ser capaç d'identificar els principis i processos, incloent-hi els drets humans i llibertats públiques, en els quals se sustenten els sistemes de justícia penal i juvenil, com també d'execució de penes i mesures de seguretat i de resolució alternativa de conflictes.
 • CE9 : Ser capaç d'elaborar estratègies de prevenció en l'àmbit criminològic, victimològic, de la marginalitat, etc., garantint la seguretat ciutadana, els drets fonamentals i la resolució de conflictes socials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre la constitució com a norma jurídica fonamental (valors superiors de l'ordenament jurídic, drets i llibertats fonamentals, garanties).
 • Conèixer i comprendre l'estructura de l'ordenament jurídic i els seus principis estructurals.
 • Conèixer i comprendre el sistema dels drets i les llibertats fonamentals en la Constitució espanyola.
 • Conèixer i comprendre el sistema de les garanties dels drets constitucionals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objetius formatius

 • Conéixer i comprendre la constitució com a norma jurídica fonamental (valors superiors de l'ordenament juridic, drets i llibertats fonamentals, garanties).
 • Conéixer i comprendre l'estructura de l'ordenament jurídic i els seus principis estructurals.
 • Conéixer i comprendre el sistema dels drets i les llibertats fonamentals en la Constitució spanyola.
 • Conéixer i comprendre el sistema de les garanties del drets constitucionals.

 

 

Objectius especifics aportats pel professorat (2016-17)

 • Aplicar l'ordenament juridic constitucional i el seu sistema de fonts.
 • Utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball.
 • Definir les institucions de l'Estat i el seu sistema de relacions.
 • Diferenciar els tipus de drets i deures constitucionals.
 • Conèixer els mecanismses de garantia jurisdiccional dels dret i llibertats.
 • Resoldre supòsits pràctis mitjançant l'anàlisi critica de jurisprudència i la doctrina cientifica.
 • Disposar d'una visió critica del sistema constitucional.
 • Adquisiciò de valors ètics relacionats amb l'assignatura.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 18505
Professor/a responsable:
PEREZ SEMPERE, ALBERTO DOMINGO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET CONSTITUCIONAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix