Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura Derecho del Trabajo tiene como finalidad esencial ofrecer al alumno el análisis exhaustivo, tanto teórico como práctico, de las normas y conceptos básicos que conforman esta rama especial del ordenamiento jurídico que se ocupa de regular el trabajo asalariado.

La asignatura proporcionará al futuro Graduado en Criminología un conjunto de conocimientos jurídico-laborales que le permitirán el ejercicio de su actividad profesional o investigadora en ámbitos relacionados con el Derecho del Trabajo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Coneixement del sistema de relacions laborals espanyol, pel que fa a les relacions individuals i col·lectives, amb especial referència a les qüestions jurodicolaborals que poden tenir una major incidència en l'àmbit professional de la investigació privada.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

La asignatura optativa, "Derecho del Trabajo", perteneciente al itinerario de investigación privada del Grado en Criminología, tiene por objeto enseñar y familiarizar al alumno con el sistema de relaciones laborales español y sus principales instituciones jurídicas, tanto en el ámbito de las relaciones laborales individuales como las colectivas. Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje se pondrá especial énfasis en aquellas cuestiones jurídico-laborales que tienen una mayor incidencia en el ámbito profesional de la investigación privada.

 

 

;

Dades generals

Codi: 18535
Professor/a responsable:
FERNANDEZ-PEINADO MARTINEZ, ALICIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Àrea: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix