Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ

Codi:
 D101

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 20/03/2017

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 46,20
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències de la Salut

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixta

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències de la Salut

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ASSIGNATURES COMUNS
CONDICIONADA
 
 
 
ESPECIALITAT 1. NUTRICIÓ CLÍNICA I COMUNITÀRIA
ESPECIALITAT 2. CIÈNCIES DELS ALIMENTS

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Aprofundir en l'adquisició de coneixements actualitzats en nutrició i en l'evolució i el desenvolupament d'aquesta.
 • CG2:Desenvolupar habilitats per a usar bases de dades i fonts bibliogràfiques relacionades amb les ciències de la salut i l'alimentació.
 • CG3:Proposar, dissenyar i desenvolupar adequadament projectes de recerca interessants, en l'àmbit de la nutrició.
 • CG4:Conèixer les implicacions ètiques que requereix la recerca en el camp professional propi.
 • CG5:Saber usar les tecnologies de la informació i comunicació i saber aplicar les innovacions tecnològiques als projectes.
 • CG6:Ser capaç d'integrar-se en un equip pluridisciplinari, fomentant el treball en equip i la participació en la resolució de problemes i presa de decisions.
 • CG7:Adquirir formació avançada en ciències dels aliments i de la salut, en relació amb els diversos sectors alimentaris que permeten a l'alumnat desenvolupar-se en aquests àmbits.
 • CG8:Desenvolupar i aplicar el mètode científic en la recerca.
 • CG9:Adquirir les eines per a la recerca en nutrició i àrees afins.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Avaluar les intervencions dieteticonutricionals que s'aplicquen als programes de salut adreçats a millorar l'estat nutricional, i la qualitat de vida, dels individus i les poblacions (itinerari de nutrició clínica i comunitària).
 • CE2:Desenvolupar habilitats pràctiques aplicades a l'anàlisi d'aliments i dur a terme el control de la qualitat en la indústria alimentària (itinerari de ciències dels aliments).
 • CE3:Conèixer les característiques químiques, bioquímiques i microbiològiques de la composició i les propietats dels aliments i el paper que tenen en la nutrició i la salut humana.
 • CE4:Formular preguntes (objectius i hipòtesis) de recerca en alimentació i nutrició humana i aprofundir en l'aplicabilitat d'aquesta.
 • CE5:Dissenyar estratègies metodològiques per a comprendre la rellevància de la recerca en les àrees de la nutrició humana i l'alimentació.
 • CE6:Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals nutricionals.
 • CE7:Utilitzar els recursos informàtics per a l'anàlisi estadística de qüestionaris i altres eines d'avaluació de l'estat nutricional d'una població.
 • CE8:Saber redactar treballs científics en nutrició clínica i comunitària i en ciències dels aliments.
 • CE9:Tenir capacitat per a col·laborar en la identificació de línies prioritàries de recerca.
 • CE10:Tenir capacitat per a exposar i defensar públicament un projecte de recerca.
 • CE11:Aplicar els principals tests estadístics i epidemiològics que s'empren en la recerca de temes de les ciències de la salut.
 • CE12:Adquirir coneixements actualitzats i avançats sobre els components bioactius dels aliments i la implicació que tenen en la salut.
 • CE13:Capacitat per a recuperar informació rellevant, relativa a una pregunta de recerca, i determinar-ne la qualitat i pertinència.
 • CE14:Ser capaç de determinar la qualitat de la informació, mitjançant l'anàlisi crítica d'estudis i documents científics.
 • CE15:Dissenyar i aplicar els principals tipus d'estudis epidemiològics nutricionals que proporcionen la millor evidència científica i l'impacte social que tenen.
 • CE16:Desenvolupar habilitats de cuina com a eina en la pràctica dieteticonutricional.
 • CE17:Adquirir coneixements actualitzats i avançats en els diversos camps de les ciències de la nutrició i els aliments.

Competències transversals

 • CT1:Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT3:Tenir capacitat d'organització i planificació.

Competencias especialidad 1: Nutrición clínica y comunitaria (CI1)

 • CI1.1:Analitzar les tendències globals de la seguretat alimentària i els efectes en els problemes alimentaris, a més dels elements clau en la comprensió de les seues polítiques.
 • CI1.2:Aprofundir en l'adquisició de coneixements actualitzats en restauració col·lectiva i en l'evolució i desenvolupament d'aquesta.
 • CI1.3:Capacitat per a integrar coneixements, actituds i habilitats per a l'avaluació de programes d'intervenció comunitària.
 • CI1.4:Capacitat per a dissenyar, planificar i participar en programes de promoció de l'activitat física i l'esport, en diversos entorns i amb un enfocament poblacional.
 • CI1.5:Analitzar alternatives d'ús dieteticonutricional, abordades des de les recerques realitzades en diverses condicions clíniques.
 • CI1.6:Conèixer els avanços científics sobre la nutrició i alimentació al llarg de les diverses etapes del cicle vital.
 • CI1.7:Capacitat per a dissenyar i planificar el tractament dieteticonutricional.
 • CI1.8:Aprendre nous mètodes de cribatge nutricional en situacions clíniques especials.
 • CI1.9:Saber reconèixer els tipus de materials i d'eines per al suport a la presa de decisions del client en suport digital, identificant-ne l'adequació i utilitat per a l'atenció individualitzada en l'àmbit de la dietètica i la nutrició.
 • CI1.10:Conèixer i saber emprar les opcions de diverses aplicacions informàtiques, per a l'elaboració de materials o eines multimèdia i interactives, d'acord amb les limitacions i beneficis potencials que presenten.
 • CI1.11:Dotar d'eines psicològiques que potencien la resolució de problemes i presa de decisions en l'àmbit de la intervenció nutricional.

Competencias especialidad 2: Ciencias de los alimentos (CI2)

 • CI2.1:Conèixer les etapes del procés analític total.
 • CI2.2:Conèixer les tècniques instrumentals aplicables a l'anàlisi química d'aliments.
 • CI2.3:Conèixer els fonaments de l'anàlisi química d'aliments i la importància d'aquesta.
 • CI2.4:Saber aplicar els principis i procediments de l'anàlisi química per a determinar, identificar i caracteritzar compostos químics en aliments.
 • CI2.5:Saber interpretar els resultats obtinguts a partir d'una anàlisi química d'aliments.
 • CI2.6:Conèixer les principals tècniques estadístiques d'anàlisi exploratòria de dades.
 • CI2.7:Ser capaç de garantir la seguretat alimentària.
 • CI2.8:Conèixer i saber aplicar tècniques de manipulació, selecció, detecció, control del creixement i millora dels microorganismes implicats en processos d'elaboració d'aliments.
 • CI2.9:Conèixer la microbiota i el paper que té en l'elaboració i deterioració d'aliments.
 • CI2.10:Ser capaç de detectar i resoldre problemes relacionats amb la microbiologia, que puguen sorgir en els processos d'elaboració i deterioració d'aliments.
 • CI2.11:Conèixer els fonaments i paràmetres més habituals de l'anàlisi microbiològica d'aliments.
 • CI2.12:Saber aplicar mètodes d'anàlisi microbiològica d'aliments, per a obtenir resultats de qualitat.
 • CI2.13:Ser capaç de detectar i resoldre problemes relacionats amb la microbiologia, que puguen sorgir en els processos d'elaboració i deterioració d'aliments.
 • CI2.14:Ser capaç de posar a punt noves tècniques de detecció de microorganismes en aliments.
 • CI2.15:Analitzar i valorar els impactes mediambientals i les implicacions socioeconòmiques que poden generar els organismes modificats genèticament.
 • CI2.16:Ser capaç d'identificar organismes modificats genèticament.
 • CI2.17:Saber identificar les diverses classes d'enzims, i el tipus d'enzim en cada classe, i les accions específiques que exerceixen sobre els components dels aliments i la millora de les característiques d'aquests.
 • CI2.18:Ser capaç d'utilitzar enzims en qualsevol etapa del procés de producció d'un aliment, implantar una etapa enzimàtica en aquest procés o modificar-ne una ja existent.
 • CI2.19:Conèixer les diverses operacions i els mètodes de conservació postcollita dels aliments d'origen agrícola.

Habilitats/Destreses

 • CB6:Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7:Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8:Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9:Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10:Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.

 

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIES

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

18

Optatives (OP)/obligatòries d'especialitat

27

Pràctiques externes

9

Treball de fi de màster (OB)

6

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS I SEMESTRES

 

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

AVANÇOS EN NUTRICIÓ HUMANA

OB

3 PRÀCTIQUES EXTERNES

OB

9
INVESTIGACIÓ I CERCA DE DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA

OB

3 TREBALL DE FI DE MÀSTER

OB

6
BIOESTADÍSTICA

OB

3      
APLICACIÓ DE L'EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL AVANÇADA A LA PRÀCTICA PROFESSIONAL

OB

3      
CUINA: APLICACIÓ D'EINES EN LA PRÀCTICA DIETETICONUTRICIONAL

OB

3      
TEMES AVANÇATS EN CIÈNCIES DELS ALIMENTS OB 3      

 

ASSIGNATURES OPTATIVES

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

ESPECIALITAT 1: NUTRICIÓ CLÍNICA I COMUNITÀRIA
ESPECIALITAT 1: NUTRICIÓ CLÍNICA I COMUNITÀRIA
GLOBALITZACIÓ I POLÍTIQUES ALIMENTÀRIES I NUTRICIONALS 3 NUTRICIÓ PÚBLICA, ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA 3
PSICOLOGIA DE LA SALUT, NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA 6 NECESSITATS D'ATENCIÓ CLINICONUTRICIONAL
 3
PRODUCCIÓ DE RECURSOS MULTIMÈDIA I INTERACTIUS PER A L'ATENCIÓ DIETÈTICA 3 SUPORT NUTRICIONAL EN SITUACIONS ESPECIALS
 3
ESPECIALITAT 2: CIÈNCIA DELS ALIMENTS
AVALUACIÓ DE PROGRAMES D'INTERVENCIÓ EN NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
 3
ANÀLISI QUALITATIVA D'ALIMENTS 3 AVANÇOS EN RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
 3
ANÀLISI QUANTITATIVA D'ALIMENTS 3 ESPECIALITAT 2: CIÈNCIA DELS ALIMENTS
CONSERVACIÓ POSTCOLLITA I NUTRICIÓ VEGETAL 3 LABORATORI D'ANÀLISI QUÍMICA D'ALIMENTS I ANÀLISI QUIMIOMÈTRICA
 5
TÈCNIQUES AVANÇADES EN MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS 3 BIOTECNOLOGIA D'ALIMENTS
 5
MICROBIOLOGIA DE L'ELABORACIÓ I CONSERVACIÓ D'ALIMENTS 5

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

Aquest títol és un màster oficial, amb un pla d'estudis de 60 crèdits ECTS de durada, estructurat en un curs acadèmic. Està planificat seguint la normativa del Reial Decret 1393/2007, d'acord amb el qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i la modificació de 3 de juliol de 2010.

El Màster proposa un tronc comú de 18 crèdits, amb què es vol donar una formació global oberta als graduats en nutrició humana i dietètica i altres graduats de l'àrea de ciències de la salut i ciències experimentals que vulguen ampliar estudis de postgrau en aquesta àrea. El Máster continua amb un mòdul especialitzat de 27 crèdits i es completa amb 9 de pràctiques externs que, segons l'itinerari elegit pels alumnes, es fan en empreses de la indústria alimentària, en el cas de les ciències dels aliments, o en institucions sociosanitàries, per a la nutrició clínica i comunitària. Les pràctiques externes es realitzen en diferents escenaris segons l'especialitat. Per això, la UA té convenis amb diverses institucions sanitàries de les comarques d'Alacant, per a fer les pràctiques de l'itinerari de nutrició clínica i comunitària i, també, amb empreses d'alimentació per a les pràctiques de l'itinerari de ciències dels aliments.

El bloc comú l'integren 6 matèries o assignaturas de 3 ECTS, que s'imparteixen en el primer quadrimestre. S'hi proporcionen les eines de formació avançada a l'alumnat, per a qualsevol de les dues especialitats.

Finalment, el treball fin de màster (6 ECTS) s'imparteix en el segon quadrimestre, atés el caràcter professionalizant d'aquest títol.

Els alumnes han de cursar necessàriament una de les especialitats proposades, tal com s'indica en les taules.

L'especialització de nutrició clínica i comunitària consta de 3 matèries: nutrició comunitària (12 ECTS), nutrició clínica (9 ECTS) i psicologia de la salut, nutrició humana i dietètica (6 ECTS). Nutrició comunitària està integrada per 4 assignatures de 3 ECTS que s'imparteixen en el primer quadrimestre, tret de Nutrició Pública, Esport i Activitat Física, que s'imparteix en el segon. En aquesta matèria es desenvolupa un dels dos nuclis principals d'aquesta especialitat, amb assignatures de formació avançada en aquest àmbit. Nutrició clínica consta de 3 asignaturas de 3 ECTS; dues s'imparteixen en el segon quadrimestre i, per la utilitat transversal en l'ús d'eines informàtiques, Producció de Recursos Multimèdia i Interactius per a l'Atenció Dietètica s'imparteix en el primer. Psicologia de la salut, nutrición humana i dietètica consta d'1 assignatura de 6 ECTS, que s'imparteix en el primer quadrimestre. S'hi tracten els aspectes psicològics de l'alimentació, imprescindibles en tota programació dietètica en qualsevol àmbit d'actuació.

L'especialització en ciències dels aliments està integrada per 27 ECTS, distribuïts en 4 matèries: 1) anàlisi química d'aliments (11 ECTS, 3 assignatures: Anàlisi Qualitativa d'Aliments, Anàlisi Quantitativa d'Aliments, Laboratori d'Anàlisi Química d'Aliments i Anàlisi Quimiomètrica); 2) microbiologia d'aliments (2 assignatures: Microbiologia de l'Elaboració i Conservació d'Aliments, amb 5 ECTS; i Tècniques Avançades en Microbiologia d'Aliments, amb 3 ECTS); 3) biotecnologia d'aliments (5 ECTS); i 4) conservació postcollita i nutrició vegetal (1 assignatura, 3 ECTS).

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

 1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
 2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
 • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

El perfil d'ingrés al Màster es correspon amb titulacions de l'àmbit de la nutrició i alimentació i, dins d'aquestes, els graus en nutrició humana i dietètica i ciència i tecnologia dels aliments. Es té en compte, a més, el perfil de titulats en altres ciències de la salut i experimentals, com ara els graus en medicina, infermeria, fisioteràpia, psicologia, podologia, òptica, odontologia, veterinària, farmàcia, biologia i química.

Para determinar l'admissió, es valora el títol de grau, o equivalent, que el candidat presenta per a l'accés, d'acord amb aquest barem:

1.- Ciències de la salut: nutrició humana i dietètica, ciència i tecnologia dels aliments, 4 punts com a màxim. Les assignatures d'aquests expedients acadèmics seran baremades així:

Aprovat: 1
Notable: 2
Excel·lent: 3
Matrícula d'honor: 4

2. Ciències de la salut i ciències experimentals: medicina, infermeria, fisioteràpia, psicologia, podologia, òptica, odontologia, veterinària, farmàcia, biologia i química, 2 punts com a màxim. Les assignatures d'aquests expedients acadèmics seran baremades així:

Aprovat: 0,5
Notable: 1
Excel·lent: 1,5
Matrícula d'honor: 2

En aquest procés d'admissió es fa, primerament, una preinscripció o sol·licitud de plaça en el Màster, d'acord amb la planificació temporal establida per la Universitat d'Alacant. L'alumnat, en la preinscripció, ha de lliurar la documentació oportuna per a la selecció, que només es farà si el nombre de sol·licituds supera al de places oferides. En cas contrari, tots els alumnes que complisquen el perfil del Màster hi seran admesos. El nombre màxim d'estudiants d'aquest programa és 25 i el mínim per a posar-lo en marxa 15.

 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condiciones establits anualment.

MATRÍCULA +info

Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2016-17 25

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs acadèmic

Implantació del Màster

2016-2017

Primer curs

 

Procediment d'adaptació dels  estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

D'acord amb l'article 6.3 del Reial Decret 861/2010: "El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà les seues qualificacions, de manera que no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient...".

 

Taula de reconeixement d'assignatures del Màster U. en Nutrició Clínica i Comunitària i el nou Màster U. en Nutrició i Alimentació, especialitat en Nutrició Clínica i Comunitària:

Màster en Nutrició Clínica i Comunitària Màster en Nutrició i Alimentació, especialitat en Nutrició Clínica i Comunitària
Assignatura ECTS Assignatura ECTS
Avanços en nutrició humana 3 Avanços en nutrició humana 3
Investigació i cerca de documentació científica 3 Investigació i cerca de documentació científica 3
Bioestadística 3 Bioestadística 3
Planificació i avaluació en nutrició comunitària 3 Avaluació de programes d'intervenció en nutrició comunitària 3
Polítiques alimentàries i avanços en epidemiologia nutricional 3 Avanços en epidemiologia nutricional 3
Globalització alimentària i salut pública 3 Globalització i polítiques alimentàries i nutricionals 3
Avanços en restauració col·lectiva 3 Avanços en restauració col·lectiva 3
Psicologia de la salut, nutrició humana i dietètica 6 Psicologia de la salut, nutrició humana i dietètica 6
Disseny i producció de materials per a l'atenció dietètica utilitzant les TIC 3 Producció de recursos multimèdia i interactius per a l'atenció dietètica 3
Nutrició clínica avançada 12 Necessitats d'atenció cliniconutricional 6
Suport nutricional en situacions especials 3

 

Taula de reconeixement d'assignatures del Màster U. en Ciències dels Aliments i la Nutrició i el nou Màster U. de Nutrició i Alimentació, especialitat en Ciències dels Aliments:

Màster en Ciències dels Aliments i la Nutrició Màster en Nutrició i Alimentació, especialitat en Ciències dels Aliments
Assignatura
ECTS
Assignatura
ECTS
Avanços en nutrició humana 3
Avanços en nutrició humana 3
Investigació i cerca de documentació científica 3 Investigació i cerca de documentació científica 3
Bioestadística 3 Bioestadística 3
Anàlisi qualitativa d'aliments 3 Anàlisi qualitativa d'aliments 3
Anàlisi quantitativa d'aliments 3 Anàlisi quantitativa d'aliments 3
Aliments transgènics 3 Biotecnologia d'aliments 5
Aplicació d'enzims en aliments 3
Elaboració d'aliments bioprocessats 3 Microbiologia de l'elaboració i conservació d'aliments 5
Microbiologia de la conservació d'aliments 3
Conservació postcollita i nutrició vegetal 3 Conservació postcollita i nutrició vegetal 3
Temes avançats en ciències dels aliments 3 Temes avançats en ciències dels aliments 3
Tècniques avançades en microbiologia d'aliments 3 Tècniques avançades en microbiologia d'aliments 3
Laboratori d'anàlisi química d'aliments 4 Laboratori d'anàlisi química d'aliments i anàlisi quimiomètrica 5
Anàlisi quimiomètrica 2

 

Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

Màster Universitari en Nutrició Clínica i Comunitària

Màster Universitari en Ciències dels Aliments i la Nutrició

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •  Facultat de Ciències de la Salut
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3512
Fax:+ 34 96 590 3935
facu.salut@ua.es 
http://fcsalud.ua.es/va 

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares