Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AVALUACIÓ DE PROGRAMES D'INTERVENCIÓ EN NUTRICIÓ COMUNITÀRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

Dado que es una asignatura de Máster, esta asignatura se enmarca en la capacidad para integrar conocimientos, actitudes y habilidades para la evaluación de programas de intervención en nutrición comunitaria

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT3 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

Competencias especialidad 1: Nutrición clínica y comunitaria (CI1)

 • CI1.3 : Capacitat per a integrar coneixements, actituds i habilitats per a l'avaluació de programes d'intervenció comunitària.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

Que el alumno adquiera habilidades para determinar qué información es relevante para generar indicadores objetivos que le permitan seguir y evaluar los proyectos de nutrición comunitaria. Describir los elementos que permiten la evaluación de programas, desde la evaluación diagnóstica hasta la evaluación de proceso, impacto y resultado. Diferenciar evaluación de auidtoria. Finalmente, dominar los diferentes métodos de evaluación de intervenciones y proyectos.

 

 

Dades generals

Codi: 36208
Professor/a responsable:
VERDU SORIANO, JOSE
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 0,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix