Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TEMES AVANÇATS EN CIÈNCIES DELS ALIMENTS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

La asignatura pretende abordar la necesidad del alumno de mejorar sus capacidades profesionales introduciéndose en la actividad del sector a través de visitas a empresas, charlas, jornadas, etc.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Adquirir coneixements actualitzats i avançats en els diversos camps de les ciències de la nutrició i els aliments.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT3 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

El objetivo es que los alumnos tomen contacto con especialistas en la nutrición y Ciencias de los alimentos y conozcan los temas de investigación que dichos especialistas están desarrollando. Algunas de las actividades se pueden llevar a cabo en inglés por lo que se pueden desarrollar habilidades en dicho idioma.

 

 

Dades generals

Codi: 36205
Professor/a responsable:
MORA PASTOR, JUAN
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix