Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

La epidemiología nutricional es una de los campos más fascinantes y de utilidad para el profesional dietista-nutricionista, entre otras porque permite conocer lo que comemos y, la relación entre lo que comemos y qué tan saludables estamos. Es decir, permite obtener estudios descriptivos de los hábitos de vida de una población, relacionados no sólo con el consumo de alimentos, sino también con los de actividad física.
Y por otro lado, estudios analíticos de la relación entre la exposición a factores de la dieta y el desarrollo de enfermedades. Para ello, se requiere la aplicación de técnicas estadísticas adecuadas. Además la epidemiologia nutricional es una herramienta muy útil para la evidencia de los problemas a resolver en la salud pública y nutricional.

Esta asignatura se encuentra ubicada entre la oferta formativa del máster de Nutrición y Alimentación. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2016-17

Competències específiques (CE)

 • CE15 : Dissenyar i aplicar els principals tipus d'estudis epidemiològics nutricionals que proporcionen la millor evidència científica i l'impacte social que tenen.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT3 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

-Adquirir habilidades para diseñar y analizar los diferentes estudios epidemiológicos aplicados a la alimentación y nutrición.
-Identificar usos y aplicaciones de la epidemiología de campo, social y política en la alimentación y nutrición.

 

 

Dades generals

Codi: 36203
Professor/a responsable:
VIVES CASES, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 0,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix