Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BIOTECNOLOGIA D'ALIMENTS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

La biotecnología del sector de los alimentos es una de las más tradicionales, siendo los procesos relacionados con los productos panificados, lácteos (quesos, yogures) y bebidas alcohólicas los más conocidos. Los cultivos microbianos asociados a estos procesos tienen una larga tradición de utilización y pueden ser mejorados utilizando métodos de ingeniería genética.
En esta asignatura del Máster se pondrán en evidencia los estudios realizados en los últimos años en el área de bioquímica de los alimentos, con los procesos enzimáticos más importantes, las técnicas más novedosas utilizadas para la obtención de alimentos transgénicos y las posibles modificaciones que pueden introducir cambios deseados en los productos alimenticios.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT3 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

Competencias especialidad 2: Ciencias de los alimentos (CI2)

 • CI2.15 : Analitzar i valorar els impactes mediambientals i les implicacions socioeconòmiques que poden generar els organismes modificats genèticament.
 • CI2.16 : Ser capaç d'identificar organismes modificats genèticament.
 • CI2.17 : Saber identificar les diverses classes d'enzims, i el tipus d'enzim en cada classe, i les accions específiques que exerceixen sobre els components dels aliments i la millora de les característiques d'aquests.
 • CI2.18 : Ser capaç d'utilitzar enzims en qualsevol etapa del procés de producció d'un aliment, implantar una etapa enzimàtica en aquest procés o modificar-ne una ja existent.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

• Entender el concepto de actividad enzimática y los factores de los que depende.
• Saber identificar las diferentes clases de enzimas, y tipos de enzima en cada clase, y sus acciones específicas sobre los componentes de los alimentos.
• Ser capaz de diseñar la producción de un alimento utilizando enzimas en cualquier etapa del proceso, implantando una etapa enzimática en dicho proceso, o modificando una ya existente.
• Entender cómo, en cada una de las aplicaciones que se discuten, las enzimas contribuyen a la mejora del proceso en su conjunto y del alimento final.
• Conocer y valorar los avances que se producen de los conocimientos sobre la estructura, metabolismo y regulación de las macromoléculas implicadas en la transmisión de la información genética.
• Interpretar los procedimientos utilizados en la tecnología del DNA recombinante aplicada a diferentes tipos de organismos.
• Analizar y valorar los impactos medioambientales que pueden generar los organismos modificados genéticamente.
• Ser capaz de identificar organismos modificados genéticamente.
• Conocer las implicaciones socioeconómicas de los organismos modificados genéticamente y como les afecta la legislación vigente.

 

 

Dades generals

Codi: 36219
Professor/a responsable:
ESCLAPEZ ESPLIEGO, JULIA MARIA
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,30
Crèdits pràctics: 0,70
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Crèdits teòrics: 1,3
  Crèdits pràctics: 0,7
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix