Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AVANÇOS EN NUTRICIÓ HUMANA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

La asignatura Avances en Nutrición Humana, es una asignatura obligatoria y semestral a impartir en el primer semestre del Máster Universitario en Nutrición y Alimentación, necesaria para adquirir los conocimientos actualizados y avanzados en diferentes campos de las Ciencias de los Alimentos como la Nutrición, Bioquímica y Fisiología.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG7 : Adquirir formació avançada en ciències dels aliments i de la salut, en relació amb els diversos sectors alimentaris que permeten a l'alumnat desenvolupar-se en aquests àmbits.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Adquirir coneixements actualitzats i avançats sobre els components bioactius dels aliments i la implicació que tenen en la salut.
 • CE3 : Conèixer les característiques químiques, bioquímiques i microbiològiques de la composició i les propietats dels aliments i el paper que tenen en la nutrició i la salut humana.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT3 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

Conocer los aspectos avanzados y singulares de la Nutrición, la Fisiología y la evaluación de la composición corporal humana.

 

 

Dades generals

Codi: 36200
Professor/a responsable:
LAX ZAPATA, PEDRO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 0,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Crèdits teòrics: 0,34
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: FISIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,33
  Crèdits pràctics: 0,07
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,33
  Crèdits pràctics: 0,07

Estudis en què s'imparteix