Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CONSERVACIÓ POSTCOLLITA I NUTRICIÓ VEGETAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

La asignatura "Conservación poscosecha y nutrición vegetal" se enmarca en el primer semestre del Máster Universitario en Nutrición y Alimentación, y está destinada a que el alumno conozca las técnicas y los procesos que inciden sobre la calidad organoléptica y nutricional de frutas y verduras, así como de las operaciones poscosecha que contribuyen a una mejor conservación y comercialización de dichos productos agrícolas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT3 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

Competencias especialidad 2: Ciencias de los alimentos (CI2)

 • CI2.19 : Conèixer les diverses operacions i els mètodes de conservació postcollita dels aliments d'origen agrícola.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

Al finalizar la asignatura el alumno ha de ser capaz de:

 • Establecer cuales son los factores pre y postcosecha que afectan a la calidad organoléptica y nutricional de frutas y verduras.
 • Comprender las transfomaciones que los alimentos experimentan durante su manipulación.
 • Conocer las operaciones básicas que actualmente utiliza la industria agroalimentaria, tales como la conservación y el envasado.

 

 

Dades generals

Codi: 36222
Professor/a responsable:
CERDAN SALA, MARIA DEL MAR
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix