Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

Esta asignatura se encuentra ubicada en el segundo semestre del Máster en Nutrición y Alimentación de acuerdo a lo establecido en el RD 1393 del 29 de octubre de 2007 en su artículo 15.3: La enseñanza de Máster concluirá con la elaboración y defensa de un Trabajo fin de Máster. Por tanto, este sólo podrá ser evaluado una vez que se tenga constancia de que el alumno ha superado las evaluaciones previstas en las restantes materias del Plan de Estudios y dispone, por tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del título de Máster, salvo los correspondientes al propio Trabajo

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Aprofundir en l'adquisició de coneixements actualitzats en nutrició i en l'evolució i el desenvolupament d'aquesta.
 • CG3 : Proposar, dissenyar i desenvolupar adequadament projectes de recerca interessants, en l'àmbit de la nutrició.
 • CG5 : Saber usar les tecnologies de la informació i comunicació i saber aplicar les innovacions tecnològiques als projectes.
 • CG6 : Ser capaç d'integrar-se en un equip pluridisciplinari, fomentant el treball en equip i la participació en la resolució de problemes i presa de decisions.
 • CG7 : Adquirir formació avançada en ciències dels aliments i de la salut, en relació amb els diversos sectors alimentaris que permeten a l'alumnat desenvolupar-se en aquests àmbits.
 • CG8 : Desenvolupar i aplicar el mètode científic en la recerca.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Tenir capacitat per a exposar i defensar públicament un projecte de recerca.
 • CE8 : Saber redactar treballs científics en nutrició clínica i comunitària i en ciències dels aliments.
 • CE9 : Tenir capacitat per a col·laborar en la identificació de línies prioritàries de recerca.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT3 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

El objetivo general del TFM es que los/las estudiantes sean capaces de mostrar de forma integrada que han adquirido las competencias asociadas al título realizando un trabajo o proyecto de investigación relacionado con las dos especialidades que ofrece este máster: nutrición clinica y comunitaria o ciencias de los alimentos. El alumno/a deberá exponer y defender públicamente el proyecto de investigación y cumplir con las inidicaciones recibidas por su tutor/a para su realización.

 

 

Dades generals

Codi: 36207
Professor/a responsable:
TRESCASTRO LOPEZ, EVA MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Crèdits teòrics: 0,05
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
  Crèdits teòrics: 0,05
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 0,1
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,1
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: FISIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,05
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: MICROBIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,05
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,05
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 0,05
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,1
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix