Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CUINA: APLICACIÓ D'EINES EN LA PRÀCTICA DIETÈTIC NUTRICIONAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

La asignatura “COCINA: APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS EN LA PRÁCTICA DIETÉTICO NUTRICIONAL” pretende que el estudiante adquiera un conocimiento aplicado sobre los procesos tanto básicos como avanzados que se llevan a cabo en la cocina. Asimismo, se aborda la formación desde una perspectiva global que les permita comprender y evaluar los cambios que sufren los alimentos durante aplicación de estos procesos. Se relacionan los conceptos de cocina y gastronomía adaptando los procesos culinarios a la creación de una cocina saludable a la vez que apetecible.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE16 : Desenvolupar habilitats de cuina com a eina en la pràctica dieteticonutricional.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT3 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

Conocer los nuevos avances en técnicas culinarias y los cambios que ejercen estos sobre las características nutricionales y organolépticas de los alimentos.
Adquirir los conocimientos necesarios para proponer recursos de cocina que permitan obtener platos adecuados a los requerimientos nutricionales específicos preservando las características organolépticas de las preparaciones culinarias.

 

 

Dades generals

Codi: 36204
Professor/a responsable:
SOSPEDRA LOPEZ, MARIA ISABEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix