Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

Con esta asignatura se persigue dotar al alumno de máster del entorno de la nutrición y la alimentación de los principios básicos e instrumentos para el análisis cuantitativo de sus datos. La asignatura recorre los principales procedimientos estadísticos, desde la revisión de herramientas descriptivas hasta los fundamentos y aplicación de técnicas de inferencia estadística.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Proposar, dissenyar i desenvolupar adequadament projectes de recerca interessants, en l'àmbit de la nutrició.
 • CG8 : Desenvolupar i aplicar el mètode científic en la recerca.
 • CG9 : Adquirir les eines per a la recerca en nutrició i àrees afins.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Aplicar els principals tests estadístics i epidemiològics que s'empren en la recerca de temes de les ciències de la salut.
 • CE6 : Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals nutricionals.
 • CE7 : Utilitzar els recursos informàtics per a l'anàlisi estadística de qüestionaris i altres eines d'avaluació de l'estat nutricional d'una població.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT3 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

- Desarrollar conocimientos y habilidades para el análisis estadístico de datos.

- Desarrollar conocimientos y habilidades para el análisis de datos a través de ordenador personal.

- Desarrollar conocimientos y habilidades para la interpretación y comunicación de resultados estadísticos de su ámbito.

 

 

Dades generals

Codi: 36202
Professor/a responsable:
PEREYRA ZAMORA, PAMELA ELIANA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix