Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LABORATORI D'ANÀLISI QUÍMICA D'ALIMENTS I ANÀLISI QUIMIOMÈTRIC

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

Laboratorio de análisis químico de los alimentos y análisis quimiométrico es una asignatura que ha de contribuir a adquirir competencias conceptuales y metodológicas relacionadas con la recopilación de información, desarrollo de protocolos de análisis e interpretación de resultados referentes a la composición de los alimentos. Estas competencias podrán ser posteriormente aplicadas en el ámbito profesional del alumno, sea este de tipo investigador o académico.

Esta asignatura se imparte en el segundo semestre del Máster en Ciencias de los Alimentos y la Nutrición Nutrición Humana y Dietética una vez los alumnos han recibo una formación relacionada con aspectos teóricos del análisis de alimentos en las materias: Caracterización de alimentos, Análsis cualitativo y Análisis cuantitativo de alimentos, así como de búsqueda de información en la materia: Investigación y búsqueda de documentación científica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT3 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

Competencias especialidad 2: Ciencias de los alimentos (CI2)

 • CI2.4 : Saber aplicar els principis i procediments de l'anàlisi química per a determinar, identificar i caracteritzar compostos químics en aliments.
 • CI2.5 : Saber interpretar els resultats obtinguts a partir d'una anàlisi química d'aliments.
 • CI2.7 : Ser capaç de garantir la seguretat alimentària.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

Conocer los principios básicos del análisis químico.
Aplicar los principios y procedimientos utilizados en el análisis químico para la determinación, identificación y caracterización de compuestos químicos en alimentos.

 

 

Dades generals

Codi: 36218
Professor/a responsable:
GRINDLAY LLEDO, GUILLERMO
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,46
Crèdits pràctics: 0,54
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 1,46
  Crèdits pràctics: 0,54
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix