Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SUPORT NUTRICIONAL EN SITUACIONS ESPECIALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

Esta asignatura se circunscribe a ciertos aspectos complejos del soporte nutricional que se requiere en circunstancias específicas, que habitualmente no se analizan con suficiente detenimiento en estudios de grado. Para ello es primordial un dominio de los conocimientos y habilidades de soporte nutricional que se trabajarán en primer término, para posteriormente acometer determinadas situaciones especiales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competencias especialidad 1: Nutrición clínica y comunitaria (CI1)

 • CI1.7 : Capacitat per a dissenyar i planificar el tractament dieteticonutricional.
 • CI1.8 : Aprendre nous mètodes de cribatge nutricional en situacions clíniques especials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

OBJETIVO GENERAL: adquirir competencias específicas en soporte nutricional avanzado y aplicado a determinadas situaciones especiales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Conocer las indicaciones hospitalarias de la nutricióna artificial, vias de acceso, complicaciones de su uso y tipos.
- Conocer los controles que se realizan al paciente con nutrición artificial, evaluación y seguimiento.
- Profundizar en las habilidades para la valoración nutricional de los pacientes hospitalizados.
- Ampliar conocimientos y habilidades sobre estrategias de soporte nutricional en los pacientes en estado crítico.
- Adquirir habilidades para abordar el soporte nutricional en el paciente sometido a cirugía bariátrica.

- Adquirir habilidades para abordar el soporte nutricional en el paciente psiquiátrico.

- Adquirir habilidades para abordar el soporte nutricional en el paciente con disfagia.

- Adquirir habilidades para abordar el soporte nutricional en el paciente con discapacidad psico-física.

 

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 36215
Professor/a responsable:
GALLAR PEREZ-ALBALADEJO, MANUEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,93
Crèdits pràctics: 0,27
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,93
  Crèdits pràctics: 0,27
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix