Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

La importancia de la nutrición y alimentación basada en la evidencia y la necesidad de una actitud activa hacia la investigación, implica el que estas y estos profesionales estén actualizados en los hallazgos en investigación en su campo y los transfieran a su actividad profesional.

Investigación y Búsqueda de Documentación Científica pretende concienciar al alumnado de la importancia de considerar la calidad de la información de distintos tipos de evidencias científicas para la toma de decisiones y fundamentar su ejercicio. La asignatura se centra en el conocimiento y la valoración crítica de las estrategias y de las herramientas para la obtención de fuentes de información científicas, y el posterior análisis y valoración de su calidad.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Aprofundir en l'adquisició de coneixements actualitzats en nutrició i en l'evolució i el desenvolupament d'aquesta.
 • CG2 : Desenvolupar habilitats per a usar bases de dades i fonts bibliogràfiques relacionades amb les ciències de la salut i l'alimentació.
 • CG3 : Proposar, dissenyar i desenvolupar adequadament projectes de recerca interessants, en l'àmbit de la nutrició.
 • CG4 : Conèixer les implicacions ètiques que requereix la recerca en el camp professional propi.
 • CG8 : Desenvolupar i aplicar el mètode científic en la recerca.
 • CG9 : Adquirir les eines per a la recerca en nutrició i àrees afins.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Capacitat per a recuperar informació rellevant, relativa a una pregunta de recerca, i determinar-ne la qualitat i pertinència.
 • CE14 : Ser capaç de determinar la qualitat de la informació, mitjançant l'anàlisi crítica d'estudis i documents científics.
 • CE4 : Formular preguntes (objectius i hipòtesis) de recerca en alimentació i nutrició humana i aprofundir en l'aplicabilitat d'aquesta.
 • CE5 : Dissenyar estratègies metodològiques per a comprendre la rellevància de la recerca en les àrees de la nutrició humana i l'alimentació.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT3 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

 • Ser capaz de localizar y de recuperar información relevante relativa a una pregunta de investigación en el ámbito de la nutrición y de la alimentación. 
 • Conocer las diversas opciones que presentan los sistemas de recuperación de información de las bases de datos bibliográficas más relevantes del ámbito, para la obtención de resultados relevantes.
 • Ser capaz de seleccionar y organizar la información obtenida de acuerdo con la pregunta de investigación y criterios de elegibilidad.
 • Identificar y formular preguntas de investigación contextualizadas en el campo de especialización de la nutrición y la alimentación. 
 • Reconocer, relacionar y describir los diseños y las estrategias metodológicas (cuantitativas, cualitativas, y mixtas) que permitan responder a las preguntas de investigación formuladas.
 • Realizar lectura crítica y evaluar la calidad de artículos de investigación e informes científicos.
 • Diseñar una propuesta de investigación contextualizada en el campo de especialización de la nutrición y la alimentación.
 • Presentar y defender en el aula la propuesta de investigación elaborada.

 

 

;

Dades generals

Codi: 36201
Professor/a responsable:
VIZCAYA MORENO, MARIA FLORES
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 0,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix