Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRODUCCIÓ DE RECURSOS MULTIMÈDIA I INTERACTIUS PER A L'ATENCIÓ DIETÈTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

El programa pretende desarrollar los conocimientos y las destrezas del alumnado para diseñar y producir materiales de apoyo a la toma de decisiones con una sistemática de evaluación de la calidad técnica (legibilidad, comprensión y usabilidad) y de contenido (fiabilidad y validez, eficacia y eficiencia). En este sentido, en primer lugar, se abordan los tipos de materiales y de herramientas existentes que cumplen con la finalidad de apoyar en la toma de decisiones a los ciudadanos ante temas relacionados con la dietética y la nutrición humana y sin olvidar los aspectos de la adaptación a las necesidades individuales (edad, condiciones culturales y socio-económicas). En segundo lugar, se analizan las ventajas y los inconvenientes de diferentes modalidades de materiales y de herramientas en soporte digital (folletos, carteles, recordatorios, sedes web, blogs, portales, tutoriales, etc), incentivando los formatos multimedia e interactivos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT3 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

Competencias especialidad 1: Nutrición clínica y comunitaria (CI1)

 • CI1.10 : Conèixer i saber emprar les opcions de diverses aplicacions informàtiques, per a l'elaboració de materials o eines multimèdia i interactives, d'acord amb les limitacions i beneficis potencials que presenten.
 • CI1.9 : Saber reconèixer els tipus de materials i d'eines per al suport a la presa de decisions del client en suport digital, identificant-ne l'adequació i utilitat per a l'atenció individualitzada en l'àmbit de la dietètica i la nutrició.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

- Argumentar las ventajas de la aplicabilidad de los materiales y de las herramientas para el apoyo a la toma de decisiones en el ámbito de la atención dietético-nutricional respecto a los materiales informativos.

-Argumentar la relevancia de los materiales-herramientas para el apoyo a la toma de decisiones respecto a las necesidades tanto dietético-nutricionales como individuales, considerando los niveles de alfabetización en salud (health literacy) y la relación entre el lenguaje profesional y el lenguaje divulgativo.

-Describir y aplicar las etapas de planificación y las metodologías de evaluación para la producción de materiales para el apoyo a la toma de decisiones.

-Identificar las ventajas y las limitaciones de las principales aplicaciones tecnológicas para el diseño y la producción de materiales.

-Saber utilizar las principales aplicaciones tecnológicas para el diseño y la producción de materiales.

-Desarrollar un proyecto para el apoyo a la toma de decisiones de los clientes de un servicio de dietético- nutricional.

 

 

Dades generals

Codi: 36213
Professor/a responsable:
ROMA FERRI, MARIA TERESA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,94
Crèdits pràctics: 0,26
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,54
  Crèdits pràctics: 0,26
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix