NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ (2016-17)

Codi:
 D101

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 20/03/2017

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 46,20
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències de la Salut

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixta

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències de la Salut

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2016-17

Node inicial:
 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
ASSIGNATURES COMUNS
CONDICIONADA
 
 
 
ESPECIALITAT 1. NUTRICIÓ CLÍNICA I COMUNITÀRIA
ESPECIALITAT 2. CIÈNCIES DELS ALIMENTS

 
 

 

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIES

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

18

Optatives (OP)/obligatòries d'especialitat

27

Pràctiques externes

9

Treball de fi de màster (OB)

6

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS I SEMESTRES

 

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

AVANÇOS EN NUTRICIÓ HUMANA

OB

3 PRÀCTIQUES EXTERNES

OB

9
INVESTIGACIÓ I CERCA DE DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA

OB

3 TREBALL DE FI DE MÀSTER

OB

6
BIOESTADÍSTICA

OB

3      
APLICACIÓ DE L'EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL AVANÇADA A LA PRÀCTICA PROFESSIONAL

OB

3      
CUINA: APLICACIÓ D'EINES EN LA PRÀCTICA DIETETICONUTRICIONAL

OB

3      
TEMES AVANÇATS EN CIÈNCIES DELS ALIMENTS OB 3      

 

ASSIGNATURES OPTATIVES

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

ESPECIALITAT 1: NUTRICIÓ CLÍNICA I COMUNITÀRIA
ESPECIALITAT 1: NUTRICIÓ CLÍNICA I COMUNITÀRIA
GLOBALITZACIÓ I POLÍTIQUES ALIMENTÀRIES I NUTRICIONALS 3 NUTRICIÓ PÚBLICA, ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA 3
PSICOLOGIA DE LA SALUT, NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA 6 NECESSITATS D'ATENCIÓ CLINICONUTRICIONAL
 3
PRODUCCIÓ DE RECURSOS MULTIMÈDIA I INTERACTIUS PER A L'ATENCIÓ DIETÈTICA 3 SUPORT NUTRICIONAL EN SITUACIONS ESPECIALS
 3
ESPECIALITAT 2: CIÈNCIA DELS ALIMENTS
AVALUACIÓ DE PROGRAMES D'INTERVENCIÓ EN NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
 3
ANÀLISI QUALITATIVA D'ALIMENTS 3 AVANÇOS EN RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
 3
ANÀLISI QUANTITATIVA D'ALIMENTS 3 ESPECIALITAT 2: CIÈNCIA DELS ALIMENTS
CONSERVACIÓ POSTCOLLITA I NUTRICIÓ VEGETAL 3 LABORATORI D'ANÀLISI QUÍMICA D'ALIMENTS I ANÀLISI QUIMIOMÈTRICA
 5
TÈCNIQUES AVANÇADES EN MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS 3 BIOTECNOLOGIA D'ALIMENTS
 5
MICROBIOLOGIA DE L'ELABORACIÓ I CONSERVACIÓ D'ALIMENTS 5

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

Aquest títol és un màster oficial, amb un pla d'estudis de 60 crèdits ECTS de durada, estructurat en un curs acadèmic. Està planificat seguint la normativa del Reial Decret 1393/2007, d'acord amb el qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i la modificació de 3 de juliol de 2010.

El Màster proposa un tronc comú de 18 crèdits, amb què es vol donar una formació global oberta als graduats en nutrició humana i dietètica i altres graduats de l'àrea de ciències de la salut i ciències experimentals que vulguen ampliar estudis de postgrau en aquesta àrea. El Máster continua amb un mòdul especialitzat de 27 crèdits i es completa amb 9 de pràctiques externs que, segons l'itinerari elegit pels alumnes, es fan en empreses de la indústria alimentària, en el cas de les ciències dels aliments, o en institucions sociosanitàries, per a la nutrició clínica i comunitària. Les pràctiques externes es realitzen en diferents escenaris segons l'especialitat. Per això, la UA té convenis amb diverses institucions sanitàries de les comarques d'Alacant, per a fer les pràctiques de l'itinerari de nutrició clínica i comunitària i, també, amb empreses d'alimentació per a les pràctiques de l'itinerari de ciències dels aliments.

El bloc comú l'integren 6 matèries o assignaturas de 3 ECTS, que s'imparteixen en el primer quadrimestre. S'hi proporcionen les eines de formació avançada a l'alumnat, per a qualsevol de les dues especialitats.

Finalment, el treball fin de màster (6 ECTS) s'imparteix en el segon quadrimestre, atés el caràcter professionalizant d'aquest títol.

Els alumnes han de cursar necessàriament una de les especialitats proposades, tal com s'indica en les taules.

L'especialització de nutrició clínica i comunitària consta de 3 matèries: nutrició comunitària (12 ECTS), nutrició clínica (9 ECTS) i psicologia de la salut, nutrició humana i dietètica (6 ECTS). Nutrició comunitària està integrada per 4 assignatures de 3 ECTS que s'imparteixen en el primer quadrimestre, tret de Nutrició Pública, Esport i Activitat Física, que s'imparteix en el segon. En aquesta matèria es desenvolupa un dels dos nuclis principals d'aquesta especialitat, amb assignatures de formació avançada en aquest àmbit. Nutrició clínica consta de 3 asignaturas de 3 ECTS; dues s'imparteixen en el segon quadrimestre i, per la utilitat transversal en l'ús d'eines informàtiques, Producció de Recursos Multimèdia i Interactius per a l'Atenció Dietètica s'imparteix en el primer. Psicologia de la salut, nutrición humana i dietètica consta d'1 assignatura de 6 ECTS, que s'imparteix en el primer quadrimestre. S'hi tracten els aspectes psicològics de l'alimentació, imprescindibles en tota programació dietètica en qualsevol àmbit d'actuació.

L'especialització en ciències dels aliments està integrada per 27 ECTS, distribuïts en 4 matèries: 1) anàlisi química d'aliments (11 ECTS, 3 assignatures: Anàlisi Qualitativa d'Aliments, Anàlisi Quantitativa d'Aliments, Laboratori d'Anàlisi Química d'Aliments i Anàlisi Quimiomètrica); 2) microbiologia d'aliments (2 assignatures: Microbiologia de l'Elaboració i Conservació d'Aliments, amb 5 ECTS; i Tècniques Avançades en Microbiologia d'Aliments, amb 3 ECTS); 3) biotecnologia d'aliments (5 ECTS); i 4) conservació postcollita i nutrició vegetal (1 assignatura, 3 ECTS).

 

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

  1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
  2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
  3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:
  • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
  • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

El perfil d'ingrés al Màster es correspon amb titulacions de l'àmbit de la nutrició i alimentació i, dins d'aquestes, els graus en nutrició humana i dietètica i ciència i tecnologia dels aliments. Es té en compte, a més, el perfil de titulats en altres ciències de la salut i experimentals, com ara els graus en medicina, infermeria, fisioteràpia, psicologia, podologia, òptica, odontologia, veterinària, farmàcia, biologia i química.

Para determinar l'admissió, es valora el títol de grau, o equivalent, que el candidat presenta per a l'accés, d'acord amb aquest barem:

1.- Ciències de la salut: nutrició humana i dietètica, ciència i tecnologia dels aliments, 4 punts com a màxim. Les assignatures d'aquests expedients acadèmics seran baremades així:

Aprovat: 1
Notable: 2
Excel·lent: 3
Matrícula d'honor: 4

2. Ciències de la salut i ciències experimentals: medicina, infermeria, fisioteràpia, psicologia, podologia, òptica, odontologia, veterinària, farmàcia, biologia i química, 2 punts com a màxim. Les assignatures d'aquests expedients acadèmics seran baremades així:

Aprovat: 0,5
Notable: 1
Excel·lent: 1,5
Matrícula d'honor: 2

En aquest procés d'admissió es fa, primerament, una preinscripció o sol·licitud de plaça en el Màster, d'acord amb la planificació temporal establida per la Universitat d'Alacant. L'alumnat, en la preinscripció, ha de lliurar la documentació oportuna per a la selecció, que només es farà si el nombre de sol·licituds supera al de places oferides. En cas contrari, tots els alumnes que complisquen el perfil del Màster hi seran admesos. El nombre màxim d'estudiants d'aquest programa és 25 i el mínim per a posar-lo en marxa 15.

 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condiciones establits anualment.

MATRÍCULA +info

Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2016-17 25
 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs acadèmic

Implantació del Màster

2016-2017

Primer curs

 

Procediment d'adaptació dels  estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

D'acord amb l'article 6.3 del Reial Decret 861/2010: "El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà les seues qualificacions, de manera que no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient...".

 

Taula de reconeixement d'assignatures del Màster U. en Nutrició Clínica i Comunitària i el nou Màster U. en Nutrició i Alimentació, especialitat en Nutrició Clínica i Comunitària:

Màster en Nutrició Clínica i Comunitària Màster en Nutrició i Alimentació, especialitat en Nutrició Clínica i Comunitària
Assignatura ECTS Assignatura ECTS
Avanços en nutrició humana 3 Avanços en nutrició humana 3
Investigació i cerca de documentació científica 3 Investigació i cerca de documentació científica 3
Bioestadística 3 Bioestadística 3
Planificació i avaluació en nutrició comunitària 3 Avaluació de programes d'intervenció en nutrició comunitària 3
Polítiques alimentàries i avanços en epidemiologia nutricional 3 Avanços en epidemiologia nutricional 3
Globalització alimentària i salut pública 3 Globalització i polítiques alimentàries i nutricionals 3
Avanços en restauració col·lectiva 3 Avanços en restauració col·lectiva 3
Psicologia de la salut, nutrició humana i dietètica 6 Psicologia de la salut, nutrició humana i dietètica 6
Disseny i producció de materials per a l'atenció dietètica utilitzant les TIC 3 Producció de recursos multimèdia i interactius per a l'atenció dietètica 3
Nutrició clínica avançada 12 Necessitats d'atenció cliniconutricional 6
Suport nutricional en situacions especials 3

 

Taula de reconeixement d'assignatures del Màster U. en Ciències dels Aliments i la Nutrició i el nou Màster U. de Nutrició i Alimentació, especialitat en Ciències dels Aliments:

Màster en Ciències dels Aliments i la Nutrició Màster en Nutrició i Alimentació, especialitat en Ciències dels Aliments
Assignatura
ECTS
Assignatura
ECTS
Avanços en nutrició humana 3
Avanços en nutrició humana 3
Investigació i cerca de documentació científica 3 Investigació i cerca de documentació científica 3
Bioestadística 3 Bioestadística 3
Anàlisi qualitativa d'aliments 3 Anàlisi qualitativa d'aliments 3
Anàlisi quantitativa d'aliments 3 Anàlisi quantitativa d'aliments 3
Aliments transgènics 3 Biotecnologia d'aliments 5
Aplicació d'enzims en aliments 3
Elaboració d'aliments bioprocessats 3 Microbiologia de l'elaboració i conservació d'aliments 5
Microbiologia de la conservació d'aliments 3
Conservació postcollita i nutrició vegetal 3 Conservació postcollita i nutrició vegetal 3
Temes avançats en ciències dels aliments 3 Temes avançats en ciències dels aliments 3
Tècniques avançades en microbiologia d'aliments 3 Tècniques avançades en microbiologia d'aliments 3
Laboratori d'anàlisi química d'aliments 4 Laboratori d'anàlisi química d'aliments i anàlisi quimiomètrica 5
Anàlisi quimiomètrica 2

 

Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

Màster Universitari en Nutrició Clínica i Comunitària

Màster Universitari en Ciències dels Aliments i la Nutrició

 
 
 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
  •  Facultat de Ciències de la Salut
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3512
Fax:+ 34 96 590 3935
facu.salut@ua.es 
http://fcsalud.ua.es/va 

 

  • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació