Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

Cada vez hay una mayor demanda profesional en el ambito de la seguridad alimentaria que requiere de especialistas bien formados en distintas técnicas avanzadas para la detección de microorganismos potencialmente patógenos implicados en enfermedades de transmisión alimentaria. Esta asignatura pretende formar al estudiante enfocandolo para cubrir esta demanda cada vez más creciente a nivel global.

Sólo por citar algunos datos alarmantes recientes que remarcan la importancia del estudiante de cursar esta asignatura dentro del contexto global de la asignatura:

-1 de cada 6 personas en USA enferma por microorganismos transmitidos por los alimentos, lo que supone 49 millones de personas al año!!. El ratio en Europa es muy similar

-Sólo en USA, más de cinco millones enferman por norovirus al año. Recientemente hemos tenido miles de personas infectadas por este mismo virus por agua embotellada en Cataluña.

-Las enfermedades de trasnsmisión alimentaria suponen perdidas de cientos de millones de euros por perdida de productividad.

ANIMATE y aprende cuáles son algunas de las técnicas implicadas en la prevención y detección de patógenos alimentarios

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT3 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

Competencias especialidad 2: Ciencias de los alimentos (CI2)

 • CI2.11 : Conèixer els fonaments i paràmetres més habituals de l'anàlisi microbiològica d'aliments.
 • CI2.12 : Saber aplicar mètodes d'anàlisi microbiològica d'aliments, per a obtenir resultats de qualitat.
 • CI2.13 : Ser capaç de detectar i resoldre problemes relacionats amb la microbiologia, que puguen sorgir en els processos d'elaboració i deterioració d'aliments.
 • CI2.14 : Ser capaç de posar a punt noves tècniques de detecció de microorganismes en aliments.
 • CI2.8 : Conèixer i saber aplicar tècniques de manipulació, selecció, detecció, control del creixement i millora dels microorganismes implicats en processos d'elaboració d'aliments.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

1. Adquirir conocimientos en el manejo de técnicas avanzadas moleculares para la detección de patógenos alimentarios tales como extracciones de ADN de alimentos, electroforésis de ADN, PCR a tiempo real de marcadores genéticos de patógenos alimentarios relevanes

 

 

;

Dades generals

Codi: 36221
Professor/a responsable:
MARTINEZ GARCIA, MANUEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: MICROBIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix