Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN TURISME CULTURAL
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN TURISME CULTURAL

Codi:
 D106

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 Sense publicació

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN TURISME CULTURAL

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Filosofia i Lletres

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
INICI
39 crèdits
 
12 crèdits
 
9 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
9
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN TURISME CULTURAL
ESPECIALITAT1: INNOVACIÓ EN TURISME CULTURAL
ESPECIALITAT2: CREACIÓ I GESTIÓ D'OFERTES EN TURISME CULTURAL
12 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN TURISME CULTURAL. ESPECIALITAT 2. CREACIÓ I GESTIÓ D'OFERTES EN TURISME CULTURAL

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Comprendre tots els elements i factors que intervenen en el desenvolupament del turisme cultural.
 • CG2:Analitzar, amb capacitat crítica i autocrítica, les diverses manifestacions, activitats i projectes relacionats amb el turisme cultural.
 • CG3:Utilitzar mètodes i tècniques per a la iniciació a la investigació en turisme cultural.
 • CG4:Assumir un compromís ètic i responsable en l'aplicació de coneixements i presa de decisions relacionades amb el desenvolupament del turisme cultural.
 • CG5:Manejar les fonts d'informació relacionades amb el turisme cultural.
 • CG6:Redactar diagnòstics i estratègies per a desenvolupar el turisme cultural en territoris i destinacions turístiques.
 • CG7:Contribuir a un desenvolupament sostenible del turisme.
 • CG8:Adaptar-se amb creativitat i esperit emprenedor a l'àmbit del turisme cultural.
 • CG9:Identificar oportunitats per al desenvolupament del turisme cultural.
 • CG10:Interpretar i difondre resultats de la gestió del turisme cultural.

Competències Bàsiques

 • CB6:Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7:Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8:Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9:Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10:Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

Competències Específiques

 • CE1:Emprar metodologies específiques per a dissenyar activitats i productes de turisme cultural que garantisquen la conservació dels recursos.
 • CE2:Utilitzar els coneixements i tècniques apreses per a plantejar iniciatives de renovació i innovació de l'oferta de turisme cultural.
 • CE3:Analitzar les tendències de mercat i consum que afecten el turisme cultural i els patrons que guien al consumidor d'aquesta mena de productes.
 • CE4:Aplicar les variables econòmiques, jurídiques, socials i del marc polític que incideixen en el turisme, per a l'impuls dels processos de valorització dels recursos d'interès cultural.
 • CE5:Comprendre els principis que regeixen la integració dels recursos del patrimoni cultural en la planificació territorial turística.
 • CE6:Aplicar els coneixements sobre el mercat i la creació d'empreses per a plantejar projectes de turisme cultural.
 • CE7:Avaluar la potencialitat dels recursos per a dissenyar espais i productes sobre la base de béns culturals.
 • CE8:Analitzar i diagnosticar l'estat de conservació i qualitat dels béns culturals vinculats a l'ús turístic.
 • CE9:Elaborar materials apropiats per a interpretar i difondre els valors del patrimoni cultural amb finalitats turístics.
 • CE10:Manejar adequadament els conceptes vinculats a la gestió turística del patrimoni cultural.
 • CE11:Interpretar els vincles entre patrimoni cultural i desenvolupament territorial i turístic.
 • CE12:Utilitzar les eines específiques per al desenvolupament i disseny de projectes turístics vinculats al patrimoni històric i cultural.
 • CE13:Valorar experiències i casos de desenvolupament de turisme cultural a partir de la identificació d'elements determinants i efectes resultants.
 • CE14:Interpretar el context del patrimoni objecte d'ús turístic i la diversitat social i cultural com a fonament del seu desenvolupament turístic.
 • CE15:Elaborar inventaris de béns d'interès històric-artístic, etnogràfic, arqueològic i industrial per al seu ús turístic.

Competències transversals

 • CT1:Planificar i gestionar activitats de turisme cultural amb respecte als drets fonamentals d'una societat democràtica, especialment, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, i a la integració de les persones amb discapacitat.
 • CT2:Utilitzar eines informàtiques i tecnologies d'informació i comunicació, incloent l'accés a bases de dades diverses (bibliografia, legislació, estadística,...).
 • CT3:Comunicar de manera oral i escrita en castellà en grau suficient per a elaborar i defensar projectes correctament.
 • CT4:Definir situacions integrant variables múltiples i planificar projectes de desenvolupament territorial.
 • CT5:Optimitzar coneixements diversos en l'organització d'equips de treball, amb hàbit de col·laboració i compromís en la resolució d'aquells conflictes que pogueren sorgir.
 • CT6:Adoptar decisions en la solució de problemes: anàlisi, identificació de les causes i alternatives de solució, selecció i avaluació de les més idònies.

 

 • Estructura del màster per crèdits i matèria
 • Distribució d'assignatures per curs / semestres
 • Planificació general del pla d'estudis


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries

30

  Optatives

12

  Pràctiques Externes

9

  Treball de fi de Màster

9

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES

Planificació temporal de les matèries del títol. Alumnes a temps complet.

MÓDULS MATÈRIES ASSGNATURES TIPUS SM1 SM2
 MÒDUL I. MATÈRIES OBLIGATÒRIES
         
 Técniques i mètodes
 
Técniques d'interpretació turística  OB   3  
Tecnologíes de la informació i recursos digitals per al turisme cultural  OB   3  
Governança i societat  Governança, polítiques públiques i patrimoni cultural OB
  3  
 Societats avançades i consum cultural  OB   3  
Gestió d'empresses i destinacions 
Creació d'empreses i emprenedoria en turisme cultural  OB   3  
 Planificació i gestió de destinacions de turisme cultural  OB   3  
 Identitat territorial, patrimoni i desenvolupament local  OB   3  
 Recursos turístics i nous escenaris culturals  Escenaris i tipologies de turisme cultural  OB   3  
 Recursos culturals i potencialitat turística  OB   3  
 Aprofitament turístic del patrimoni arqueològic  OB   3  
 MÒDUL II. MATÈRIES OPTATIVES
     
 Promoció de destinacions i productes
    
Turistes culturals, territori i població local  OP  
  3
 Nous materials per al turisme cultural  OP     3
Gestió d'imatge i marca de destinacions de turisme cultural  OP     3
 Anàlisi de mercats i estratègies de màrqueting per a turisme cultural  OP     3
Innovació i comunicació audiovisual per a productes turístics  OP     3
 El patrimoni com a recurs cultural Rutes i itineraris culturals  OP     3
Història i art per al turisme  OP     3
Cultures vives i turisme cultural  OP     3
El patrimoni lingüístic i literari  OP     3
El patrimoni industrial, científic i tècnic  OP     3
 MÒDUL III. PRÀCTIQUES EXTERNES
 Pràctiques externes Pràctiques externes  OB     9
MÒDUL IV. TREBALL DE FI DE MÀSTER Treball de fi de màster Treball de fi de màster  OB     9
CRÈDITS TOTALS   30  30

*En el segon semestre (SM2), a més de realitzar les Pràctiques Externes i el TFM, l'alumnat ha de cursar com a mínim 4 assignatures optatives de les 10 que s'ofereixen, és a dir, com a mínim 12 ECTS.

 

Planificació temporal de les matèries del títol. Alumnes a temps parcial. 

MÒDULS MATÈRIES ASIGNATURES TIPUS
SM1  SM2  SM3 SM4
MÒDUL I. MATÈRIES OBLIGATÒRIES Tècniques i mètodes Tècniques d'interpretació turística OB     3
 
Tecnologies de la informació i recursos digitals per al turisme cultural   OB    3      
Governança i societat Governança, polítiques públiques i patrimoni cutural   OB    3      
Societats avançades i consum cultural   OB       3  
Gestió d'empreses i destinacions Creació d'empreses i emprenedoria en turisme cultural   OB   3      
Planificació i gestió de destinacions de turisme cultural   OB       3  
Identitat territorial, patrimoni i desenvolupament local   OB       3  
Recursos turístics i nous escenaris culturals Escenaris i tipologies de turisme cultural   OB       3  
Recursos culturals i potencialitat turística   OB   3      
Aprofitament turístic del patrimoni arqueològic   OB   3      
MÒDUL II. MATÈRIES OPTATIVES Promoció de destinacions i productes Turistes culturals, territori i població local   OP     3
   
Nous materials per al turisme cultural   OP     3    
Gestió d'imatge i marca de destinacions de turisme cultural   OP     3    
Anàlisi de mercats i estratègies de màrqueting per a turisme cultural   OP     3    
Innovació i comunicació audiovisual per a productes turístics   OP     3    
El patrimoni com a recurs cultural Rutes i itineraris culturals   OP     3    
Història i art per al turisme   OP     3    
Cultures vives i turisme cultural   OP     3    
El patrimoni lingüístic i literari   OP     3    
El patrimoni industrial, científic i tècnic   OP     3    
MÒDUL III. PRÀCTIQUES EXTERNES Pràctiques externes Pràctiques externes   OB         9
MÒDUL IV. TREBALL DE FI DE MÀSTER Treball de fi de màster Treball de fi de màster   OB         9
CRÈDITS TOTALS   15  12  15  18

* En el segundo semestre del primer curso (SM2) el alumnado debe cursar como mínimo 4 asignaturas optativas de las 10 que se ofertan, es decir, como mínimo 12 ECTS.

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El Màster Universitari en Turisme Cultural s'estructura a partir d'un total de quatre mòduls que permeten a l'alumnat desenvolupar les competències necessàries per a treballar en la planificació i gestió de destinacions i productes de turisme cultural.

1. Mòdul I. Matèries obligatòries.
2. Mòdul II. Matèries optatives.
3. Mòdul III. Pràctiques Externes.
4. Mòdul IV. Treballe Fi de Màster.

Al seu torn, cadascun dels mòduls esá estructurat en diverses matèries, que en el seu conjunt constitueixen els diferents camps d'activitat relacionats amb la planificació i gestió del turisme cultural:

Mòdul I:
1. Tècniques i Mètodes.
2. Governança i Societat.
3. Gestió d'empreses i destinacions.
4. Recursos turístics i nous escenaris culturals.
Mòdul II:
1. Promoció de destinacions i productes.
2. El patrimoni com a recurs cultural.
Mòdul III:
1. Pràctiques externes.
Mòdul IV:
1. Treballe fi de màster

Per part seua, cada matèria les sis primeres matèries inclouen un total de 20 assignatures diverses assignatures, que sumen 20 en total, 10 obligatòries i 10 optatives, totes elles de 3 ECTS cadascuna.

Per a obtenir el títol de Màster Universitari en Turisme Cultural l'alumnat ha de cursar un total de 60 ECTS, dins dels quals s'inclouen 10 assignatures obligatòries (30 ECTS), més 4 assignatures optatives (12 ECTS) a triar d'entre les 10 propostes, les pràctiques externes (9 ECTS) i el TFM (9 ECTS).

Lògicament les 10 matèries obligatòries es consideren fonamentals perquè reuneixen les competències que han d'adquirir tots els estudiants en relació amb el propòsit del màster, és a dir, formar professionals per a treballar en la planificació i gestió del turisme cultural en diferents àmbits, la qual cosa es completa amb les pràctiques externes i el Treball Fi de Màster per a adquirir el màxim nivell de qualificació.


El programa formatiu ofereix també la possibilitat de triar entre dues especialitats:


“Innovació en turisme cultural” i “Creació i gestió d'ofertes en turisme cultural”, l'obtenció del qual se subjecta al compliment del requisit de matricular-se com a mínim de 4 de les assignatures optatives lligades a cada especialitat, tal com es recoje més endavant.


La distribució temporal de les assignatures en relació amb l'organització del pla d'estudis, tenint en quanta que totes les assignatures obligatòries s'imparteixen exclusivament en la modalitat presencial i la totalitat de les optatives en la modalitat semipresencial, s'ha disposat de manera que, per a l'alumnat a temps complet, les primeres es cursen en el primer semestre i les de caràcter optatiu en el segon, en el qual també s'inclou la realització de les Pràctiques Externes i el TFG.

Quan es tracte d'alumnat a temps parcial, en el primer semestre s'han de cursar cinc de les 10 assignatures obligatòries, en el segon totes les optatives, en el tercer les cinc assignatures obligatòries restants i, en el quart, les Pràctiques Externes i el TFM.


Respecte a l'oferta d'assignatures optatives, cada alumne/a pot triar les quatre necessàries per a completar el programa formatiu d'entre les 10 que s'ofereixen, però també pot matricular-se de tantes assignatures com desitge, possibilitat que ve facilitada per impartir-se en modalitat semipresencial. L'alumne/al fet que opte per fer una de les dues especialitats que s'ofereixen, haurà de triar les 4 assignatures optatives que exigeix el programa formatiu del màster dins de les assignades a cadascuna d'elles. No obstant això, en tractar-se d'assignatures amb docència semipresencial, es facilita també que l'alumnat puga cursar totes dues especialitats o que configure el seu currículum amb una combinació d'assignatures de totes dues especialitats.

REQUISITS DE ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de Màster Universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d'un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPAÑOL o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior) que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de Màster.
 2. Estar en possessió d'un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d'un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una Universitat o Centre d'Ensenyament Superior de PAÏSOS ALIENS A l'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:

   
 • El Títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència expedit per la Universitat d'Alacant (Contínua - Centre de Formació Contínua), pel qual s'haurà d'abonar la taxa corresponent.
 • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estiga en possessió el/la interessat/a, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

PERFIL D'INGRÉS

 El perfil d'ingrés recomanat és un titulat superior, diplomat, llicenciat o enginyer tècnic superior que tinga formació relacionada amb les diferents especialitats oferides i que vulga orientar-se professionalment a la intervenció o a la investigació en matèria de cooperació al desenvolupament.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 

Procés d'admissió:

Els estudiants hauran de presentar el seu Curriculum vitae i una carta manuscrita de motivació. Posteriorment se'ls convocarà a una entrevista on els aspirants expressaran els motius pels quals vol desenvolupar els continguts del Màster i s'indagarà en el fil conductor (projecció) que aquests poden tenir en el camp de la cooperació al desenvolupament.
Tindran un cert grau de prioritat els qui hagen realitzat algun tipus d'activitat relacionada amb els camps d'estudis encara que, l'experiència com a tal no s'utilitze com a criteri excloent.


Criteris de puntuació:

 
1. Projecció: Que és la capacitat del sol·licitant per a aplicar els coneixements adquirits durant el curs en l'àmbit de cooperació per al desenvolupament, en funció del seu càrrec, el seu ús, la seua situació, etc. Es poden valorar els efectes multiplicadors de cada sol·licitant entre 0 i 10.
2. Motivació: Valorada a partir del manuscrit i de la participació del sol·licitant en activitats relacionades amb la cooperació. Indica la predisposició del sol·licitant a dedicar els seus coneixements i el seu temps a favor de la cooperació per al desenvolupament. Puntuable entre 0 i 10.
3. Experiència: Valorada entre 0 i 10, també en funció de l'experiència esmentada en el currículum en temes de solidaritat i/o camp social.
4. Formació prèvia i expedient acadèmic: Valorada entre 0 i 10, en funció de l'excel·lència acadèmica i l'adequació de la formació prèvia als objectius del màster.


Fórmula de puntuació:

Cadascun dels criteris de puntuació té una importància relativa determinada, que equival al coeficient pel qual es multiplica la puntuació obtinguda en el mateix per al càlcul de la puntuació total. En la present proposta, es considera que les importàncies relatives són les següents:
Projecció = 35%, Motivació = 35%, Experiència = 15%, Formació i expedient = 15%
(La fórmula quedaria: Puntuació total =35·Projecció + 35·Motivació + 15·Experiència+15 Formació i expedient).

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un Màster Oficial en la UA, haurà de realitzar una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

Preguntes freqüents

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l'estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació:

 

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2020-21 30
2021-22 30

 

CALENDARI D' IMPLANTACIÓ 


Cronograma de implantació

Curs acadèmic

Implantació del màster

2020-2021

1r curs

 


 

 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 • Facultat de Filosofia i Lletres
      Campus de San Vicente del Raspeig
      Ctra. de Alicante s/n 03690
      San Vicente del Raspeig (Alicante)
      Telèfon:+ 34 96
590 3448
      Fax:+ 34 96 590 3449
      facu.lletres@ua.es 
      http://lletres.ua.es/va/

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares