Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESCENARIS I TIPOLOGIES DE TURISME CULTURAL

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura “Escenarios y tipologías turísticas” es una asignatura obligatoria que tiene como objetivo fundamental aproximar al alumnado a la nueva realidad turística, caracterizada por la multiplicación de las ofertas, tanto de recursos como de productos, y por la diversificación de la demanda, a nivel sociodemográfico y de tendencias motivacionales. Todo ello en un escenario cambiante, en el que los agentes turísticos juegan un papel muy activo, tanto en los nuevos territorios turísticos desarrollados a partir de recursos y productos de tipo cultural, como en aquellos otros consolidados a partir de modalidades tradicionales, como el sol y playa, que en la situación actual han apostado por diversificar y reorientar sus ofertas turísticas.

La asignatura pretende ayudar al alumnado a comprender un contexto turístico complejo y cambiante, al que contribuyen de manera destacada las interacciones que se dan entre la oferta/destinos y la demanda, en un entorno “digital” muy evolucionado. En este contexto, el estudio de las propuestas de clasificación de las modalidades turísticas y de sus resultados, tiene una gran utilidad para explicar y analizar las nuevas manifestaciones que están surgiendo en los espacios y mercados turísticos.

Por su naturaleza transversal, la asignatura “Escenarios y tipologías turísticas” está emparentada con otras muchas asignaturas. En primer lugar con aquellas materias de índole territorial que abordan las potencialidades de los recursos culturales como base de un desarrollo local sostenible. Es el caso de las asignaturas “Identidad territorial, patrimonio y desarrollo local” y “Recursos turísticos y nuevos escenarios culturales”. Al tratarse de una asignatura en la que se aborda el comportamiento de la demanda, también se relaciona con la asignatura optativa “Turistas culturales, territorio y población local”. No obstante, la asignatura “Escenarios y tipologías turísticas” es una asignatura orientada al estudio de las modalidades turísticas de base cultural y los escenarios en los que éstas se manifiestan y multiplican, no a la oferta y la demanda como objeto u objetivo final.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Planificar i gestionar activitats de turisme cultural amb respecte als drets fonamentals d'una societat democràtica, especialment, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, i a la integració de les persones amb discapacitat.
 • CT2 : Utilitzar eines informàtiques i tecnologies d'informació i comunicació, incloent l'accés a bases de dades diverses (bibliografia, legislació, estadística,...).
 • CT3 : Comunicar de manera oral i escrita en castellà en grau suficient per a elaborar i defensar projectes correctament.
 • CT4 : Definir situacions integrant variables múltiples i planificar projectes de desenvolupament territorial.
 • CT5 : Optimitzar coneixements diversos en l'organització d'equips de treball, amb hàbit de col·laboració i compromís en la resolució d'aquells conflictes que pogueren sorgir.
 • CT6 : Adoptar decisions en la solució de problemes: anàlisi, identificació de les causes i alternatives de solució, selecció i avaluació de les més idònies.

 

Competències generals

 • CG4 : Assumir un compromís ètic i responsable en l'aplicació de coneixements i presa de decisions relacionades amb el desenvolupament del turisme cultural.
 • CG5 : Manejar les fonts d'informació relacionades amb el turisme cultural.
 • CG6 : Redactar diagnòstics i estratègies per a desenvolupar el turisme cultural en territoris i destinacions turístiques.
 • CG7 : Contribuir a un desenvolupament sostenible del turisme.
 • CG8 : Adaptar-se amb creativitat i esperit emprenedor a l'àmbit del turisme cultural.
 • CG9 : Identificar oportunitats per al desenvolupament del turisme cultural.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Emprar metodologies específiques per a dissenyar activitats i productes de turisme cultural que garantisquen la conservació dels recursos.
 • CE13 : Valorar experiències i casos de desenvolupament de turisme cultural a partir de la identificació d'elements determinants i efectes resultants.
 • CE14 : Interpretar el context del patrimoni objecte d'ús turístic i la diversitat social i cultural com a fonament del seu desenvolupament turístic.
 • CE15 : Elaborar inventaris de béns d'interès històric-artístic, etnogràfic, arqueològic i industrial per al seu ús turístic.
 • CE4 : Aplicar les variables econòmiques, jurídiques, socials i del marc polític que incideixen en el turisme, per a l'impuls dels processos de valorització dels recursos d'interès cultural.
 • CE7 : Avaluar la potencialitat dels recursos per a dissenyar espais i productes sobre la base de béns culturals.
 • CE8 : Analitzar i diagnosticar l'estat de conservació i qualitat dels béns culturals vinculats a l'ús turístic.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre com les variables socioeconòmiques i el marc jurídic-polític poden arribar a determinar el desenvolupament i l'èxit del turisme cultural en les seues diferents modalitats.
 • Valorar els efectes territorials, problemes i potencialitats de les tipologies analitzades.
 • Identificar les tipologies de turisme cultural més adequades, en termes de sostenibilitat, per al desenvolupament turístic d'un territori, d'acord amb els seus recursos potencials.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Comprender cómo las variables socioeconómicas y el marco jurídico político pueden llegar a determinar el desarrollo y el éxito del turismo cultural en sus diferentes modalidades.

Valorar los efectos territoriales y potencialidades de las tipologías analizadas.

Identificar las tipologías de turismo cultural más adecuadas, en términos de sostenibilidad para el desarrollo turístico de un territorio, de acuerdo a sus recursos potenciales.

 

 

Dades generals

Codi: 48907
Professor/a responsable:
LARROSA ROCAMORA, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix