Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES EXTERNES

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació pel Consell de Departament.

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa l'objectiu de la qual és permetre als mateixos aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els preparen per a l'exercici d'activitats professionals, faciliten la seua ocupabilitat i fomenten la seua capacitat d'emprenedoria.
Podran realitzar-se en entitats col·laboradores que dispose la Facultat de Filosofia i Lletres o que presente l'alumnat, com ara empreses, institucions i entitats públiques i privades en l'àmbit nacional i internacional.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Planificar i gestionar activitats de turisme cultural amb respecte als drets fonamentals d'una societat democràtica, especialment, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, i a la integració de les persones amb discapacitat.
 • CT2 : Utilitzar eines informàtiques i tecnologies d'informació i comunicació, incloent l'accés a bases de dades diverses (bibliografia, legislació, estadística,...).
 • CT3 : Comunicar de manera oral i escrita en castellà en grau suficient per a elaborar i defensar projectes correctament.
 • CT4 : Definir situacions integrant variables múltiples i planificar projectes de desenvolupament territorial.
 • CT5 : Optimitzar coneixements diversos en l'organització d'equips de treball, amb hàbit de col·laboració i compromís en la resolució d'aquells conflictes que pogueren sorgir.
 • CT6 : Adoptar decisions en la solució de problemes: anàlisi, identificació de les causes i alternatives de solució, selecció i avaluació de les més idònies.

 

Competències generals

 • CG1 : Comprendre tots els elements i factors que intervenen en el desenvolupament del turisme cultural.
 • CG10 : Interpretar i difondre resultats de la gestió del turisme cultural.
 • CG2 : Analitzar, amb capacitat crítica i autocrítica, les diverses manifestacions, activitats i projectes relacionats amb el turisme cultural.
 • CG3 : Utilitzar mètodes i tècniques per a la iniciació a la investigació en turisme cultural.
 • CG4 : Assumir un compromís ètic i responsable en l'aplicació de coneixements i presa de decisions relacionades amb el desenvolupament del turisme cultural.
 • CG5 : Manejar les fonts d'informació relacionades amb el turisme cultural.
 • CG6 : Redactar diagnòstics i estratègies per a desenvolupar el turisme cultural en territoris i destinacions turístiques.
 • CG7 : Contribuir a un desenvolupament sostenible del turisme.
 • CG8 : Adaptar-se amb creativitat i esperit emprenedor a l'àmbit del turisme cultural.
 • CG9 : Identificar oportunitats per al desenvolupament del turisme cultural.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Emprar metodologies específiques per a dissenyar activitats i productes de turisme cultural que garantisquen la conservació dels recursos.
 • CE10 : Manejar adequadament els conceptes vinculats a la gestió turística del patrimoni cultural.
 • CE11 : Interpretar els vincles entre patrimoni cultural i desenvolupament territorial i turístic.
 • CE12 : Utilitzar les eines específiques per al desenvolupament i disseny de projectes turístics vinculats al patrimoni històric i cultural.
 • CE13 : Valorar experiències i casos de desenvolupament de turisme cultural a partir de la identificació d'elements determinants i efectes resultants.
 • CE14 : Interpretar el context del patrimoni objecte d'ús turístic i la diversitat social i cultural com a fonament del seu desenvolupament turístic.
 • CE15 : Elaborar inventaris de béns d'interès històric-artístic, etnogràfic, arqueològic i industrial per al seu ús turístic.
 • CE2 : Utilitzar els coneixements i tècniques apreses per a plantejar iniciatives de renovació i innovació de l'oferta de turisme cultural.
 • CE3 : Analitzar les tendències de mercat i consum que afecten el turisme cultural i els patrons que guien al consumidor d'aquesta mena de productes.
 • CE4 : Aplicar les variables econòmiques, jurídiques, socials i del marc polític que incideixen en el turisme, per a l'impuls dels processos de valorització dels recursos d'interès cultural.
 • CE5 : Comprendre els principis que regeixen la integració dels recursos del patrimoni cultural en la planificació territorial turística.
 • CE6 : Aplicar els coneixements sobre el mercat i la creació d'empreses per a plantejar projectes de turisme cultural.
 • CE7 : Avaluar la potencialitat dels recursos per a dissenyar espais i productes sobre la base de béns culturals.
 • CE8 : Analitzar i diagnosticar l'estat de conservació i qualitat dels béns culturals vinculats a l'ús turístic.
 • CE9 : Elaborar materials apropiats per a interpretar i difondre els valors del patrimoni cultural amb finalitats turístics.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Utilitzar adequadament eines bàsiques en TIC.
 • Aplicar tècniques de servei al client.
 • Avaluar el potencial turístic, les fortaleses i possibilitats de millora de la institució o empresa turística en què exercisca la seua funció.
 • Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació sobre les organitzacions turístiques culturals.
 • Definir objectius, estratègies i polítiques comercials.
 • Manejar tècniques de comunicació aplicades al turisme cultural.
 • Comprendre el marc legal que regula les activitats turístiques culturals.
 • Gestionar activitats turístiques en espais culturals.
 • Valorar els principis de sostenibilitat en el turisme cultural.
 • Conèixer el procediment operatiu de l'àmbit d'allotjament.
 • Analitzar els impactes generats pel turisme cultural en un territori concret.
 • Ser capaç de planificar i gestionar recursos humans en organitzacions turístiques culturals.
 • Comprendre el funcionament dels entorns de treball turístic culturals.
 • Conèixer iniciatives concretes de revaloració del patrimoni cultural.
 • Detectar necessitats de planificació tècnica d'infraestructures i instal·lacions turístiques culturals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

• Integrar a l'alumnat en l'exercici professional real, aplicant en la pràctica els coneixements i habilitats que ha anat adquirint en les diferents assignatures del Màster.

• Avaluar el potencial turístic, les fortaleses i possibilitats de millora de la institució o empresa turística en què exercisca la seua funció.
• Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació sobre les organitzacions turístiques culturals.
• Definir objectius, estratègies i polítiques comercials.
• Manejar tècniques de comunicació aplicades al turisme cultural.
• Comprendre el marc legal que regula les activitats turístiques culturals.
• Gestionar activitats turístiques en espais culturals.
• Valorar els principis de sostenibilitat en el turisme cultural.
• Conèixer el procediment operatiu en l'àmbit de les seues pràctiques.
• Analitzar els impactes generats pel turisme cultural en un territori concret.
• Capacitat de planificació i gestió de recursos humans en organitzacions turístiques culturals.
• Comprendre el funcionament dels entorns de treball turístic culturals.
• Desenvolupar iniciatives concretes de revaloració del patrimoni cultural.
• Detectar necessitats de planificació tècnica d'infraestructures i instal·lacions adequades per al desenvolupament del turisme cultura
• Utilitzar adequada d'eines bàsiques en TIC.
• Aplicar tècniques de servei al client.

 

 

Dades generals

Codi: 48920
Professor/a responsable:
NAVALON GARCIA, MARIA DEL ROSARIO
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 8,20
Càrrega no presencial: 0,80

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix