Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
IDENTITAT TERRITORIAL, PATRIMONI I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura, obligatoria y semipresencial, está estrechamente ligada con varias asignaturas obligatorias y optativas impartidas, especialmente con las dos de Geografía Humana – “Turistas culturales, territorios y población local” y “Escenarios y tipologías de turismo cultural”-, interrelacionando los escenarios en los que el turismo se desarrolla, los recursos locales y las herramientas para ponerlos en valor. Todo ello sin menoscabo de los parámetros que definen la identidad de un territorio dado. Teniendo en cuenta los procesos de participación y el análisis de estudios de caso como efectos demostrativos. El desarrollo de los temas, responde a una base conceptual donde se trata la evolución y aportación del desarrollo local en el marco del patrimonio cultural con procesos de innovación social, donde los protagonistas son los actores locales (bottom up). Se habla del desarrollo local versus crecimiento económico (sostenibilidad), del papel de Instituciones y organismos nacionales e internacionales, así como de fuentes nacionales e internacionales, que favorecen nuevos productos de turismo cultural. En la parte más instrumental, se explicarán y se evidenciarán herramientas de planificación y gestión de los recursos territoriales, que van desde las políticas de desarrollo local y territorial, las marcas territoriales y club de producto, emprendimientos territoriales y el place branding. Por ello, también está relacionada, en buena medida con asignaturas como “Planificación y Gestión de destinos de Turismo cultural”, y con “Creación de empresas y emprendimiento en turismo cultural”, aunque con un fuerte acento en los stakeholders del territorio y en acciones vinculadas al desarrollo local.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Planificar i gestionar activitats de turisme cultural amb respecte als drets fonamentals d'una societat democràtica, especialment, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, i a la integració de les persones amb discapacitat.
 • CT2 : Utilitzar eines informàtiques i tecnologies d'informació i comunicació, incloent l'accés a bases de dades diverses (bibliografia, legislació, estadística,...).
 • CT3 : Comunicar de manera oral i escrita en castellà en grau suficient per a elaborar i defensar projectes correctament.
 • CT4 : Definir situacions integrant variables múltiples i planificar projectes de desenvolupament territorial.
 • CT5 : Optimitzar coneixements diversos en l'organització d'equips de treball, amb hàbit de col·laboració i compromís en la resolució d'aquells conflictes que pogueren sorgir.
 • CT6 : Adoptar decisions en la solució de problemes: anàlisi, identificació de les causes i alternatives de solució, selecció i avaluació de les més idònies.

 

Competències generals

 • CG1 : Comprendre tots els elements i factors que intervenen en el desenvolupament del turisme cultural.
 • CG2 : Analitzar, amb capacitat crítica i autocrítica, les diverses manifestacions, activitats i projectes relacionats amb el turisme cultural.
 • CG3 : Utilitzar mètodes i tècniques per a la iniciació a la investigació en turisme cultural.
 • CG4 : Assumir un compromís ètic i responsable en l'aplicació de coneixements i presa de decisions relacionades amb el desenvolupament del turisme cultural.
 • CG5 : Manejar les fonts d'informació relacionades amb el turisme cultural.
 • CG8 : Adaptar-se amb creativitat i esperit emprenedor a l'àmbit del turisme cultural.
 • CG9 : Identificar oportunitats per al desenvolupament del turisme cultural.

 

Competències Específiques

 • CE10 : Manejar adequadament els conceptes vinculats a la gestió turística del patrimoni cultural.
 • CE11 : Interpretar els vincles entre patrimoni cultural i desenvolupament territorial i turístic.
 • CE12 : Utilitzar les eines específiques per al desenvolupament i disseny de projectes turístics vinculats al patrimoni històric i cultural.
 • CE13 : Valorar experiències i casos de desenvolupament de turisme cultural a partir de la identificació d'elements determinants i efectes resultants.
 • CE2 : Utilitzar els coneixements i tècniques apreses per a plantejar iniciatives de renovació i innovació de l'oferta de turisme cultural.
 • CE4 : Aplicar les variables econòmiques, jurídiques, socials i del marc polític que incideixen en el turisme, per a l'impuls dels processos de valorització dels recursos d'interès cultural.
 • CE5 : Comprendre els principis que regeixen la integració dels recursos del patrimoni cultural en la planificació territorial turística.
 • CE6 : Aplicar els coneixements sobre el mercat i la creació d'empreses per a plantejar projectes de turisme cultural.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar iniciatives de renovació i innovació dels productes de turisme cultural, a partir de la valoració i revaloració dels recursos patrimonials que constitueixen la base de la identitat local.
 • Conèixer les variables socioeconòmiques i el marc jurídic i polític, a més de comprendre el paper actiu de la ciutadania, per a fomentar polítiques de desenvolupament local basades en la valorització dels recursos culturals.
 • Analitzar els factors d'èxit i fracàs de les destinacions de turisme cultural, com a base per a implementar estratègies de desenvolupament local.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

- Desarrollar iniciativas de renovación e innovación de los productos de turismo cultural, a partir de la revalorización de los recursos patrimoniales que constituyen la base de la identidad local
- Conocer conceptos, variables socioeconómicas, normativas y técnicas para fomentar políticas y herramientas de desarrollo local que redunden en un turismo cultural y con base en recursos del territorio y su identidad.
- Aplicar e identificar figuras, estrategias, factores y actores, necesarios para el desarrollo de productos turísticos con base en aspectos creativos, enogastronómicos, patrimoniales y experienciales.
- Estudiar estudios de caso, con efecto demostrativo, en turismo, patrimonio cultural, identidad y desarrollo local, al objeto de poder tener refrendos en el territorio (buenas prácticas).

 

 

Dades generals

Codi: 48906
Professor/a responsable:
MARTINEZ PUCHE, ANTONIO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix