Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CULTURES VIVES I TURISMO CULTURAL

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació pel Consell de Departament.

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La cultura, a través de sus diferentes formas de expresión viva como la gastronomía, la música y las artes escénicas o las fiestas populares y religiosas, constituye uno de los principales atractivos turísticos de cualquier destino. Es más, en los últimos años se está observando un creciente interés por las manifestaciones culturales de carácter intangible que lleva a gestores patrimoniales y turísticos a la puesta en valor y activación del patrimonio inmaterial para fines turísticos. Estos procesos de patrimonialización, en general más económicos que las activaciones del patrimonio tangible, a menudo chocan con las necesidades e intereses de los garantes de este patrimonio, las comunidades locales, repercutiendo en su continuidad y salvaguardia. Por tanto, para garantizar la sostenibilidad de las activaciones del patrimonio inmaterial es fundamental conocer sus orígenes y características intrínsecas; distinguir los distintos mecanismos locales e internacionales para su protección y salvaguardia; comprender los intereses de los distintos agentes involucrados en la transmisión, gestión y puesta en valor de este patrimonio; y desarrollar las habilidades necesarias para el diseño de actividades y experiencias turísticas respetuosas y sostenibles.

Esta asignatura proporcionará al alumnado los conocimientos necesarios para poder plantear y dirigir proyectos de desarrollo turístico basados en el aprovechamiento del patrimonio cultural vivo tangible e intangible.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Planificar i gestionar activitats de turisme cultural amb respecte als drets fonamentals d'una societat democràtica, especialment, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, i a la integració de les persones amb discapacitat.
 • CT2 : Utilitzar eines informàtiques i tecnologies d'informació i comunicació, incloent l'accés a bases de dades diverses (bibliografia, legislació, estadística,...).
 • CT3 : Comunicar de manera oral i escrita en castellà en grau suficient per a elaborar i defensar projectes correctament.
 • CT4 : Definir situacions integrant variables múltiples i planificar projectes de desenvolupament territorial.
 • CT5 : Optimitzar coneixements diversos en l'organització d'equips de treball, amb hàbit de col·laboració i compromís en la resolució d'aquells conflictes que pogueren sorgir.
 • CT6 : Adoptar decisions en la solució de problemes: anàlisi, identificació de les causes i alternatives de solució, selecció i avaluació de les més idònies.

 

Competències generals

 • CG3 : Utilitzar mètodes i tècniques per a la iniciació a la investigació en turisme cultural.
 • CG4 : Assumir un compromís ètic i responsable en l'aplicació de coneixements i presa de decisions relacionades amb el desenvolupament del turisme cultural.
 • CG5 : Manejar les fonts d'informació relacionades amb el turisme cultural.
 • CG6 : Redactar diagnòstics i estratègies per a desenvolupar el turisme cultural en territoris i destinacions turístiques.
 • CG7 : Contribuir a un desenvolupament sostenible del turisme.
 • CG8 : Adaptar-se amb creativitat i esperit emprenedor a l'àmbit del turisme cultural.
 • CG9 : Identificar oportunitats per al desenvolupament del turisme cultural.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Emprar metodologies específiques per a dissenyar activitats i productes de turisme cultural que garantisquen la conservació dels recursos.
 • CE12 : Utilitzar les eines específiques per al desenvolupament i disseny de projectes turístics vinculats al patrimoni històric i cultural.
 • CE14 : Interpretar el context del patrimoni objecte d'ús turístic i la diversitat social i cultural com a fonament del seu desenvolupament turístic.
 • CE15 : Elaborar inventaris de béns d'interès històric-artístic, etnogràfic, arqueològic i industrial per al seu ús turístic.
 • CE2 : Utilitzar els coneixements i tècniques apreses per a plantejar iniciatives de renovació i innovació de l'oferta de turisme cultural.
 • CE3 : Analitzar les tendències de mercat i consum que afecten el turisme cultural i els patrons que guien al consumidor d'aquesta mena de productes.
 • CE5 : Comprendre els principis que regeixen la integració dels recursos del patrimoni cultural en la planificació territorial turística.
 • CE7 : Avaluar la potencialitat dels recursos per a dissenyar espais i productes sobre la base de béns culturals.
 • CE8 : Analitzar i diagnosticar l'estat de conservació i qualitat dels béns culturals vinculats a l'ús turístic.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reconèixer i valorar les manifestacions del patrimoni viu com a recurs turístic cultural.
 • Conèixer els mecanismes per a garantir la salvaguarda del patrimoni immaterial i la coordinació dels agents involucrats en la seua consecució.
 • Comprendre els processos de mercantilització cultural per a assegurar la sostenibilitat dels projectes turístics.
 • Dissenyar experiències turístiques memorables i sostenibles basades en la diversitat cultural i el seu llegat patrimonial.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 • Aplicar métodos cualitativos de investigación científica para la salvaguarda y puesta en valor del legado patrimonial inmaterial.

 

 

Dades generals

Codi: 48917
Professor/a responsable:
ESPESO MOLINERO, MARIA DEL PILAR
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: ANTROPOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix