Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES D'INTERPRETACIÓ TURÍSTICA

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació pel Consell de Departament.

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

En el sistema turístico los recursos culturales constituyen el principal atractivo de numerosos destinos turísticos. La relación que se establece entre el patrimonio cultural y el visitante se ha de desarrollar en términos de protección y conservación, al tiempo que ha de garantizar la comprensión del contenido para el público. De este modo el visitante puede convertirse en un usuario respetuoso con el recurso cultural en cuestión, contribuyendo a un uso correcto del patrimonio y a la implantación de modelos de desarrollo turístico sostenible. La interpretación del patrimonio entendida como herramienta de gestión sirve también para generar procesos de comunicación atractiva que revelen significados del patrimonio al público visitante. En esta asignatura se analizan sus fundamentos básicos, su marco conceptual y se incide también en el conocimiento de los diferentes medios (personales y no personales) y equipamientos utilizados para revelar al público los valores de lugares y elementos patrimoniales determinados. También se abordan las posibilidades que las nuevas tecnologías aportan al proceso de comunicación de los mencionados valores.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Planificar i gestionar activitats de turisme cultural amb respecte als drets fonamentals d'una societat democràtica, especialment, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, i a la integració de les persones amb discapacitat.
 • CT2 : Utilitzar eines informàtiques i tecnologies d'informació i comunicació, incloent l'accés a bases de dades diverses (bibliografia, legislació, estadística,...).
 • CT3 : Comunicar de manera oral i escrita en castellà en grau suficient per a elaborar i defensar projectes correctament.
 • CT4 : Definir situacions integrant variables múltiples i planificar projectes de desenvolupament territorial.
 • CT5 : Optimitzar coneixements diversos en l'organització d'equips de treball, amb hàbit de col·laboració i compromís en la resolució d'aquells conflictes que pogueren sorgir.
 • CT6 : Adoptar decisions en la solució de problemes: anàlisi, identificació de les causes i alternatives de solució, selecció i avaluació de les més idònies.

 

Competències generals

 • CG1 : Comprendre tots els elements i factors que intervenen en el desenvolupament del turisme cultural.
 • CG10 : Interpretar i difondre resultats de la gestió del turisme cultural.
 • CG5 : Manejar les fonts d'informació relacionades amb el turisme cultural.
 • CG7 : Contribuir a un desenvolupament sostenible del turisme.
 • CG9 : Identificar oportunitats per al desenvolupament del turisme cultural.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Emprar metodologies específiques per a dissenyar activitats i productes de turisme cultural que garantisquen la conservació dels recursos.
 • CE12 : Utilitzar les eines específiques per al desenvolupament i disseny de projectes turístics vinculats al patrimoni històric i cultural.
 • CE13 : Valorar experiències i casos de desenvolupament de turisme cultural a partir de la identificació d'elements determinants i efectes resultants.
 • CE6 : Aplicar els coneixements sobre el mercat i la creació d'empreses per a plantejar projectes de turisme cultural.
 • CE9 : Elaborar materials apropiats per a interpretar i difondre els valors del patrimoni cultural amb finalitats turístics.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre els fonaments teòrics de la interpretació del patrimoni.
 • Entendre la interpretació del patrimoni com a eina de gestió dels recursos culturals.
 • Avaluar els interessos de residents i visitants per a oferir missatges adequats i efectius.
 • Aplicar metodologies i eines específiques per a posar en marxa projectes d'interpretació del patrimoni.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Los objetivos de esta asignatura son los siguientes:

• Comprender los fundamentos teóricos de la interpretación del patrimonio.

• Entender la interpretación del patrimonio como herramienta de gestión de los recursos culturales.

• Evaluar los intereses de residentes y visitantes para ofrecer mensajes adecuados y efectivos.

• Aplicar metodologías y herramientas específicas para poner en marcha proyectos de interpretación del patrimonio.

 

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2020-2021: 

• Aprender in situ cómo se interpreta el patrimonio cultural mediante salidas de campo.

 

 

Dades generals

Codi: 48900
Professor/a responsable:
RICO CANOVAS, ELISA TRINIDAD
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: ANTROPOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3

Estudis en què s'imparteix