Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INNOVACIÓ I COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL PER A PRODUCTES TURÍSTICS

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Innovación y comunicación audiovisual para productos turísticos es una asignatura optativa que forma parte del módulo II: Innovación en Turismo Cultural, y esencialmente consiste en el estudio teórico-práctico de las herramientas, las técnicas y los procedimientos audiovisuales aplicados a la comunicación de microdestinos de turismo cultural.
Los requisitos previos para cursarla vienen dados por la propia estructura de los estudios del máster que contempla, entre la materia obligatoria de primer cuatrimestre, las asignaturas de: Escenarios y tipologías del turismo cultural, Técnicas de interpretación turística, Sociedades avanzadas y turismo cultural y Planificación y gestión de destinos de turismo cultural, a través de las que el alumno ya ha podido identificar el target de los destinos culturales.
Para el alumnado del Máster en Turismo Cultural esta asignatura constituye una aproximación de carácter teórico y práctico a la comunicación con medios y técnicas audiovisuales orientada hacia la búsqueda de una eficacia comunicativa que visibilice los valores del destino cultural, y lo presente de forma rigurosa y atractiva. Se aborda el estado actual de la comunicación en el ámbito de la ciencia y el patrimonio cultural y las estructuras del relato y su materialización como producto audiovisual. Se analizan las nuevas formas de comunicación y de innovación narrativa del vídeo divulgativo y los procesos para su difusión en Internet. Se estudia el uso de la red como soporte de medios donde el audiovisual se posiciona como contenido paradigmático de la cultura digital y la interacción social.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Planificar i gestionar activitats de turisme cultural amb respecte als drets fonamentals d'una societat democràtica, especialment, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, i a la integració de les persones amb discapacitat.
 • CT2 : Utilitzar eines informàtiques i tecnologies d'informació i comunicació, incloent l'accés a bases de dades diverses (bibliografia, legislació, estadística,...).
 • CT3 : Comunicar de manera oral i escrita en castellà en grau suficient per a elaborar i defensar projectes correctament.
 • CT4 : Definir situacions integrant variables múltiples i planificar projectes de desenvolupament territorial.
 • CT5 : Optimitzar coneixements diversos en l'organització d'equips de treball, amb hàbit de col·laboració i compromís en la resolució d'aquells conflictes que pogueren sorgir.
 • CT6 : Adoptar decisions en la solució de problemes: anàlisi, identificació de les causes i alternatives de solució, selecció i avaluació de les més idònies.

 

Competències generals

 • CG1 : Comprendre tots els elements i factors que intervenen en el desenvolupament del turisme cultural.
 • CG10 : Interpretar i difondre resultats de la gestió del turisme cultural.
 • CG2 : Analitzar, amb capacitat crítica i autocrítica, les diverses manifestacions, activitats i projectes relacionats amb el turisme cultural.
 • CG3 : Utilitzar mètodes i tècniques per a la iniciació a la investigació en turisme cultural.
 • CG5 : Manejar les fonts d'informació relacionades amb el turisme cultural.
 • CG7 : Contribuir a un desenvolupament sostenible del turisme.
 • CG9 : Identificar oportunitats per al desenvolupament del turisme cultural.

 

Competències Específiques

 • CE12 : Utilitzar les eines específiques per al desenvolupament i disseny de projectes turístics vinculats al patrimoni històric i cultural.
 • CE13 : Valorar experiències i casos de desenvolupament de turisme cultural a partir de la identificació d'elements determinants i efectes resultants.
 • CE14 : Interpretar el context del patrimoni objecte d'ús turístic i la diversitat social i cultural com a fonament del seu desenvolupament turístic.
 • CE15 : Elaborar inventaris de béns d'interès històric-artístic, etnogràfic, arqueològic i industrial per al seu ús turístic.
 • CE2 : Utilitzar els coneixements i tècniques apreses per a plantejar iniciatives de renovació i innovació de l'oferta de turisme cultural.
 • CE3 : Analitzar les tendències de mercat i consum que afecten el turisme cultural i els patrons que guien al consumidor d'aquesta mena de productes.
 • CE6 : Aplicar els coneixements sobre el mercat i la creació d'empreses per a plantejar projectes de turisme cultural.
 • CE9 : Elaborar materials apropiats per a interpretar i difondre els valors del patrimoni cultural amb finalitats turístics.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els perfils i les noves tendències de la demanda turística per a poder abordar de manera més efectiva la comunicació i la difusió dels nous productes de turisme cultural.
 • Comprendre els principis bàsics necessaris per a difondre els productes de turisme cultural, especialment en els nous canals de comunicació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

El objetivo prioritario de esta asignatura es aprender a generar correctamente contenidos audiovisuales, teniendo en mente las necesidades del futuro profesional del sector turístico de la cultura. Las competencias que se adquieren al cursarla podrán aplicarse a la creación de planes de comunicación basados en medios digitales, la construcción de contenidos audiovisuales para la divulgación de microdestinos de turismo cultural y la puesta en marcha de medios digitales propios que impacten positivamente en la sociedad.

 

 

Dades generals

Codi: 48914
Professor/a responsable:
ORTIZ DIAZ-GUERRA, MARIA JESUS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix