Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
RUTES I ITINERARIS CULTURALS

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació pel Consell de Departament.

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

En els últims anys s'assisteix a un notable increment en les propostes de creació de rutes i itineraris com una fórmula per a la proposta de nous productes turístics, basada fonamentalment en elements patrimonials. La seua associació al turisme cultural que, en termes generals, presenta unes xifres de creixement molt per damunt de la resta de subsectors del turisme pot ser part de l'explicació. Però el seu interès també es deu a les noves tendències en la demanda turística que es mostra més sensible a propostes relacionades amb l'autenticitat, el patrimoni, la participació i el gaudi d'experiències, i que es decanta majoritàriament per destinacions capaces d'oferir diversitat d'atractius.

S'entén doncs que aprendre a planificar i dissenyar rutes pot resultar d'interès per a persones que desitgen dedicar-se a la planificació i gestió del turisme cultural. La creació de nous itineraris pot resultar d'utilitat tant en àrees d'incipient desenvolupament turístic, com per a destinacions turístiques consolidades que desitgen diversificar la seua oferta turística.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Planificar i gestionar activitats de turisme cultural amb respecte als drets fonamentals d'una societat democràtica, especialment, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, i a la integració de les persones amb discapacitat.
 • CT2 : Utilitzar eines informàtiques i tecnologies d'informació i comunicació, incloent l'accés a bases de dades diverses (bibliografia, legislació, estadística,...).
 • CT3 : Comunicar de manera oral i escrita en castellà en grau suficient per a elaborar i defensar projectes correctament.
 • CT4 : Definir situacions integrant variables múltiples i planificar projectes de desenvolupament territorial.
 • CT5 : Optimitzar coneixements diversos en l'organització d'equips de treball, amb hàbit de col·laboració i compromís en la resolució d'aquells conflictes que pogueren sorgir.
 • CT6 : Adoptar decisions en la solució de problemes: anàlisi, identificació de les causes i alternatives de solució, selecció i avaluació de les més idònies.

 

Competències generals

 • CG3 : Utilitzar mètodes i tècniques per a la iniciació a la investigació en turisme cultural.
 • CG4 : Assumir un compromís ètic i responsable en l'aplicació de coneixements i presa de decisions relacionades amb el desenvolupament del turisme cultural.
 • CG5 : Manejar les fonts d'informació relacionades amb el turisme cultural.
 • CG6 : Redactar diagnòstics i estratègies per a desenvolupar el turisme cultural en territoris i destinacions turístiques.
 • CG7 : Contribuir a un desenvolupament sostenible del turisme.
 • CG8 : Adaptar-se amb creativitat i esperit emprenedor a l'àmbit del turisme cultural.
 • CG9 : Identificar oportunitats per al desenvolupament del turisme cultural.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Emprar metodologies específiques per a dissenyar activitats i productes de turisme cultural que garantisquen la conservació dels recursos.
 • CE12 : Utilitzar les eines específiques per al desenvolupament i disseny de projectes turístics vinculats al patrimoni històric i cultural.
 • CE14 : Interpretar el context del patrimoni objecte d'ús turístic i la diversitat social i cultural com a fonament del seu desenvolupament turístic.
 • CE15 : Elaborar inventaris de béns d'interès històric-artístic, etnogràfic, arqueològic i industrial per al seu ús turístic.
 • CE2 : Utilitzar els coneixements i tècniques apreses per a plantejar iniciatives de renovació i innovació de l'oferta de turisme cultural.
 • CE3 : Analitzar les tendències de mercat i consum que afecten el turisme cultural i els patrons que guien al consumidor d'aquesta mena de productes.
 • CE5 : Comprendre els principis que regeixen la integració dels recursos del patrimoni cultural en la planificació territorial turística.
 • CE7 : Avaluar la potencialitat dels recursos per a dissenyar espais i productes sobre la base de béns culturals.
 • CE8 : Analitzar i diagnosticar l'estat de conservació i qualitat dels béns culturals vinculats a l'ús turístic.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i valorar els factors a tenir en compte per al disseny de rutes i itineraris.
 • Ser capaços de definir la metodologia adequada en cada àmbit per a crear rutes i itineraris.
 • Identificar els mitjans i tècniques que poden emprar-se en diferents suposats i entorns.
 • Elaborar propostes de rutes turístiques culturals adaptades a les necessitats de la demanda i del patrimoni.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 • Conèixer i valorar els factors a tenir en compte per al disseny de rutes i itineraris.
 • Ser capaços de definir la metodologia adequada en cada àmbit per a crear rutes i itineraris.
 • Identificar els mitjans i tècniques que poden emprar-se en diferents suposats i entorns.
 • Elaborar propostes de rutes turístiques culturals adaptades a les necessitats de la demanda i del patrimoni.

 

 

Dades generals

Codi: 48915
Professor/a responsable:
NAVALON GARCIA, MARIA DEL ROSARIO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix