Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE DESTINACIONS DE TURISME CULTURAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura provee al alumnado de las estrategias e instrumentos adecuados para planificar destinos de turismo cultural, así como de las herramientas y modelos de gestión turística aplicados a este tipo de destinos y a sus recursos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Planificar i gestionar activitats de turisme cultural amb respecte als drets fonamentals d'una societat democràtica, especialment, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, i a la integració de les persones amb discapacitat.
 • CT2 : Utilitzar eines informàtiques i tecnologies d'informació i comunicació, incloent l'accés a bases de dades diverses (bibliografia, legislació, estadística,...).
 • CT3 : Comunicar de manera oral i escrita en castellà en grau suficient per a elaborar i defensar projectes correctament.
 • CT4 : Definir situacions integrant variables múltiples i planificar projectes de desenvolupament territorial.
 • CT5 : Optimitzar coneixements diversos en l'organització d'equips de treball, amb hàbit de col·laboració i compromís en la resolució d'aquells conflictes que pogueren sorgir.
 • CT6 : Adoptar decisions en la solució de problemes: anàlisi, identificació de les causes i alternatives de solució, selecció i avaluació de les més idònies.

 

Competències generals

 • CG1 : Comprendre tots els elements i factors que intervenen en el desenvolupament del turisme cultural.
 • CG2 : Analitzar, amb capacitat crítica i autocrítica, les diverses manifestacions, activitats i projectes relacionats amb el turisme cultural.
 • CG3 : Utilitzar mètodes i tècniques per a la iniciació a la investigació en turisme cultural.
 • CG4 : Assumir un compromís ètic i responsable en l'aplicació de coneixements i presa de decisions relacionades amb el desenvolupament del turisme cultural.
 • CG5 : Manejar les fonts d'informació relacionades amb el turisme cultural.
 • CG8 : Adaptar-se amb creativitat i esperit emprenedor a l'àmbit del turisme cultural.
 • CG9 : Identificar oportunitats per al desenvolupament del turisme cultural.

 

Competències Específiques

 • CE10 : Manejar adequadament els conceptes vinculats a la gestió turística del patrimoni cultural.
 • CE11 : Interpretar els vincles entre patrimoni cultural i desenvolupament territorial i turístic.
 • CE12 : Utilitzar les eines específiques per al desenvolupament i disseny de projectes turístics vinculats al patrimoni històric i cultural.
 • CE13 : Valorar experiències i casos de desenvolupament de turisme cultural a partir de la identificació d'elements determinants i efectes resultants.
 • CE2 : Utilitzar els coneixements i tècniques apreses per a plantejar iniciatives de renovació i innovació de l'oferta de turisme cultural.
 • CE4 : Aplicar les variables econòmiques, jurídiques, socials i del marc polític que incideixen en el turisme, per a l'impuls dels processos de valorització dels recursos d'interès cultural.
 • CE5 : Comprendre els principis que regeixen la integració dels recursos del patrimoni cultural en la planificació territorial turística.
 • CE6 : Aplicar els coneixements sobre el mercat i la creació d'empreses per a plantejar projectes de turisme cultural.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre les implicacions i les problemàtiques associades al desenvolupament del turisme en enclavaments d'interès cultural.
 • Aplicar la metodologia i instruments específics de la planificació turística a ciutats històriques i llocs declarats Patrimoni de la Humanitat.
 • Elaborar diagnòstics i estratègies per al desenvolupament sostenible d'empreses i destinacions de turisme cultural.
 • Aplicar tècniques de gestió del turisme cultural en diferents tipus d'espais i destinacions culturals.
 • Proposar productes, serveis i experiències de turisme cultural.
 • Valorar de manera raonada diferents models i casos d'anàlisis.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 • Explicar las implicaciones y las problemáticas asociadas al desarrollo del turismo en enclaves de interés cultural.
 • Ser capaz de aplicar la metodología de la planificación turística a ciudades históricas, sitios declarados Patrimonio de la Humanidad y espacios de interés cultural.
 • Elaborar diagnósticos y estrategias para el desarrollo sostenible de proyectos y destinos de turismo cultural.
 • Conocer las técnicas de gestión del turismo cultural en diferentes tipos de espacios y destinos culturales y proponer las más adecuadas.
 • Elaborar propuestas de productos, servicios y experiencias que promuevan el desarrollo del turismo cultural.
 • Demostrar capacidad crítica para valorar y resolver estudios de caso.

 

 

Dades generals

Codi: 48905
Professor/a responsable:
SUCH CLIMENT, MARIA PAZ
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix