Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CREACIÓ D'EMPRESES I EMPRENEDORIA EN TURISME CULTURAL

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

El estudiante del Master en Turismo Cultural debe conocer la esencia y conexiones del normal desarrollo de las áreas funcionales de una empresa de turismo de base cultural con los objetivos generales de la unidad productiva, de éstos con el contexto global de la economía local y regional, y además, estar en condiciones de contribuir con su actividad al buen funcionamiento y a la mejora de resultados. En concreto, debe saber identificar y anticipar oportunidades de turismo cultural, asignar recursos, organizar la información, seleccionar y motivar a las personas, tomar decisiones, alcanzar objetivos propuestos y evaluar resultados.

Bajo esta perspectiva la asignatura busca formar a los alumnos en el proceso emprendedor; para ello es necesario que el estudiante conozca y desarrolle las cualidades esenciales para el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales, distinga y examine las oportunidades empresariales que actualmente se originan en el mercado y en particular en el sector del turismo cultural y finalmente sepa reunir los recursos empresariales necesarios para su puesta en funcionamiento, dentro de la coherencia y coordinación que exigen las distintas áreas funcionales que configuran la nueva propuesta. Y todo ello con el fin último de lanzar al mercado una iniciativa empresarial que sea capaz de lograr en el largo plazo los objetivos empresariales, profesionales y personales previamente establecidos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Planificar i gestionar activitats de turisme cultural amb respecte als drets fonamentals d'una societat democràtica, especialment, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, i a la integració de les persones amb discapacitat.
 • CT2 : Utilitzar eines informàtiques i tecnologies d'informació i comunicació, incloent l'accés a bases de dades diverses (bibliografia, legislació, estadística,...).
 • CT3 : Comunicar de manera oral i escrita en castellà en grau suficient per a elaborar i defensar projectes correctament.
 • CT4 : Definir situacions integrant variables múltiples i planificar projectes de desenvolupament territorial.
 • CT5 : Optimitzar coneixements diversos en l'organització d'equips de treball, amb hàbit de col·laboració i compromís en la resolució d'aquells conflictes que pogueren sorgir.
 • CT6 : Adoptar decisions en la solució de problemes: anàlisi, identificació de les causes i alternatives de solució, selecció i avaluació de les més idònies.

 

Competències generals

 • CG1 : Comprendre tots els elements i factors que intervenen en el desenvolupament del turisme cultural.
 • CG2 : Analitzar, amb capacitat crítica i autocrítica, les diverses manifestacions, activitats i projectes relacionats amb el turisme cultural.
 • CG3 : Utilitzar mètodes i tècniques per a la iniciació a la investigació en turisme cultural.
 • CG4 : Assumir un compromís ètic i responsable en l'aplicació de coneixements i presa de decisions relacionades amb el desenvolupament del turisme cultural.
 • CG5 : Manejar les fonts d'informació relacionades amb el turisme cultural.
 • CG8 : Adaptar-se amb creativitat i esperit emprenedor a l'àmbit del turisme cultural.
 • CG9 : Identificar oportunitats per al desenvolupament del turisme cultural.

 

Competències Específiques

 • CE10 : Manejar adequadament els conceptes vinculats a la gestió turística del patrimoni cultural.
 • CE11 : Interpretar els vincles entre patrimoni cultural i desenvolupament territorial i turístic.
 • CE12 : Utilitzar les eines específiques per al desenvolupament i disseny de projectes turístics vinculats al patrimoni històric i cultural.
 • CE13 : Valorar experiències i casos de desenvolupament de turisme cultural a partir de la identificació d'elements determinants i efectes resultants.
 • CE2 : Utilitzar els coneixements i tècniques apreses per a plantejar iniciatives de renovació i innovació de l'oferta de turisme cultural.
 • CE4 : Aplicar les variables econòmiques, jurídiques, socials i del marc polític que incideixen en el turisme, per a l'impuls dels processos de valorització dels recursos d'interès cultural.
 • CE5 : Comprendre els principis que regeixen la integració dels recursos del patrimoni cultural en la planificació territorial turística.
 • CE6 : Aplicar els coneixements sobre el mercat i la creació d'empreses per a plantejar projectes de turisme cultural.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar iniciatives empresarials de renovació, innovació i actualització de productes turístics de base cultural.
 • Valorar l'emprenedoria empresarial en l'àmbit del turisme cultural.
 • Conèixer i proposar estratègies competitives per al desenvolupament de les empreses de turisme cultural.
 • Dissenyar i elaborar propostes de productes, serveis i activitats que puguen desenvolupar i comercialitzar les empreses de turisme cultural.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

El objetivo general de la asignatura es promover el proceso de creación y desarrollo de la iniciativa empresarial, especialmente de las pequeñas empresas del sector del turismo de base cultural, analizando las circunstancias que suelen rodear el papel desempeñado por los emprendedores. Para ello es necesario, además:

 • determinar y diagnosticar las oportunidades de negocio que en la sociedad actual se presentan,
 • desarrollar los pasos a seguir para ocupar el hueco de mercado, realizando un análisis de las decisiones que afectan a cada una de las áreas funcionales de la empresa, que deben materializarse con la realización de un Plan de Empresa, y
 • Analizar las variables que intervienen en el funcionamiento diario de la gestión empresarial.

 

 

Dades generals

Codi: 48904
Professor/a responsable:
LLOPIS VAÑO, FRANCISCO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix