Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN GASTRONOMIA I ARTS CULINÀRIES
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN GASTRONOMIA I ARTS CULINÀRIES

Codi:
 C058

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 16/02/2019

Titol:
 Grau
 
Preu:
 20,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

GRAU EN GASTRONOMIA I ARTS CULINÀRIES

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
SEGON CURS
TERCER CURS
QUART CURS
42 crèdits
 
12 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
4
TREBALL FINAL DE GRAU
6
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN GASTRONOMIA I ARTS CULINÀRIES

El grau en gastronomia que es proposa té com a finalitat la formació integral de professionals amb els coneixements necessaris per a comprendre i exercir en qualsevol activitat i situació professional relacionada amb les ciències gastronòmiques des d'una perspectiva global: científica, tecnològica, social, cultural, sanitària i de gestió empresarial, incloent, dins dels elements bàsics per a exercir la professió, el coneixement dels principis ètics, les responsabilitats legals i les repercussions de les seues actuacions. Tot açò ha d'aconseguir-se des del respecte als drets fonamentals, d'igualtat entre homes i dones, de promoció dels Drets Humans, no discriminació i d'acord amb els valors democràtics i d'una cultura de la pau.

L'objectiu fonamental és, per tant, formar professionals amb una visió multidisciplinària i un ampli coneixement de totes les àrees relacionades amb la gastronomia en general i l'activitat culinària en particular. La fi última és que els estudiants adquirisquen, en definitiva, les eines conceptuals, manuals i tècniques per a poder entendre i aplicar aquests coneixements, així com aconseguir una experiència pràctica adequada que els prepare per a l'exercici de la professió.

Es pretén assegurar l'adquisició d'un coneixement profund de les característiques de la indústria gastronòmica insistint en la importància de la seua relació amb l'entorn físic i social i dotant a l'estudiant amb la capacitació i habilitats suficients per a crear, innovar, produir, transformar, resoldre problemes i promoure i gestionar serveis gastronòmics de qualsevol nivell, tant en la indústria alimentària com en la restauració comercial o col·lectiva i, obtenir els coneixements adequats que permeten al graduat el desenvolupament de projectes de recerca en el camp de les ciències gastronòmiques i/o una posterior formació especialitzada en qualsevol de les branques de la Gastronomia i indústria alimentària.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Ser capaç de treballar en equip i d'organitzar i planificar activitats en l'àmbit de les empreses del sector gastronòmic
 • CG2:Mostrar capacitat de síntesi i raonament crític en l'anàlisi dels entorns gastronòmics i culinaris.
 • CG3:Resoldre tasques o realitzar treballs professionals en l'àmbit gastronòmic en el temps assignat per a açò, mantenint la qualitat del resultat.
 • CG4:Ser capaç de realitzar les aproximacions requerides amb l'objecte de reduir un problema de l'àmbit d'estudi fins a un nivell manejable.
 • CG5:Aprendre el suficient maneig de l'instrumental científic i tècnic directament relacionat amb els sectors alimentaris i gastronòmics.
 • CG6:Adquirir coneixements d'altres cultures i costums que capaciten per a treballar en un context professional internacional en l'àmbit de la gastronomia.
 • CG7:Saber aplicar els coneixements adquirits en l'àmbit d'estudi al món professional de la gastronomia, contribuint al desenvolupament dels Drets Humans, dels principis democràtics, dels principis d'igualtat de gènere, de solidaritat, de protecció del medi ambient i de foment de la cultura de la pau.

Competències bàsiques

 • CB1:Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
 • CB2:Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi
 • CB3:Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4:Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5:Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències Específiques

 • CE1:Comprendre el funcionament de les regions-destine de turisme gastronòmic, les seues estructures turístiques i sectors empresarials relacionats
 • CE2:Conèixer els principals indicadors, variables i fonts d'informació per a l'anàlisi econòmica del turisme i la seua relació amb el fenomen gastronòmic
 • CE3:Conèixer els impactes econòmics de les activitats gastronòmiques i entendre el funcionament dels diferents tipus de mercats
 • CE4:Ser capaç d'aplicar els conceptes bàsics de màrqueting a l'anàlisi i gestió de l'empresa, atenent als processos de producció i comercialització, a l'orientació al client, a la rendibilitat del negoci i a la normativa vigent
 • CE5:Conèixer i saber aplicar les tècniques culinàries tradicionals i d'avantguarda, així com saber manejar l'instrumental necessari
 • CE6:Conèixer i saber utilitzar l'instrumental i els sistemes de conservació, emmagatzematge i envasat de productes alimentaris i les possibles modificacions en les propietats finals del producte
 • CE7:Comprendre i analitzar críticament el caràcter dinàmic i evolutiu dels fenòmens culinari i gastronòmic en la societat actual, així com conèixer les últimes tendències en gastronomia
 • CE8:Comprendre el funcionament en polítiques públiques i les oportunitats que es deriven per al sector gastronòmic
 • CE9:Entendre els fonaments històrics del saber gastronòmic, entès com la ciència i l'art del bon menjar
 • CE10:Identificar els processos psicològics implicats en el desenvolupament d'hàbits alimentaris per a la seua aplicació en el disseny de l'oferta gastronòmica
 • CE11:Conèixer i saber executar aquelles elaboracions tradicionals típiques de les diferents gastronomies locals i mundials, així com comprendre la seua evolució històrica
 • CE12:Conèixer els factors socioculturals que condicionen la gastronomia i incideixen en la selecció i classificació d'aliments i ingredients i en les elaboracions culinàries
 • CE13:Conèixer i comprendre la importància de les denominacions d'origen i les oportunitats que es deriven per al sector gastronòmic
 • CE14:Conèixer i utilitzar de forma efectiva les eines i mitjans d'informació/comunicació per a una presa de decisions eficient que permeta posicionar i distingir enfront d'uns altres als professionals de la gastronomia
 • CE15:Conèixer, valorar críticament, saber utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació relacionades amb la gastronomia i l'alimentació
 • CE16:Comprendre els processos cognitius, conductuals i emocionals que modulen el benestar psicològic en el context gastronòmic
 • CE17:Comprendre els factors cognitius i emocionals implicats en la conducta de compra d'aliments
 • CE18:Conèixer les funcions nutricionals i preventives de malalties dels components dels aliments
 • CE19:Conèixer els factors fonamentals que condicionen el correcte funcionament dels restaurants així com la rellevància de la imatge de la sala
 • CE20:Conèixer els canvis biològics, químics i físics que es poden produir en les matèries primeres alimentàries durant la seua preparació o magatzematge
 • CE21:Conèixer les característiques que ha de complir una sala destinada a anàlisi sensorial i el tipus de producte gastronòmic susceptible d'anàlisi i la metodologia a aplicar
 • CE22:Conèixer els ingredients, saber formular i elaborar gelats i productes de pastisseria i pans
 • CE23:Adquirir nocions bàsiques sobre enologia, sommelieria i cocteleria i conèixer els fonaments del maridatge
 • CE24:Conèixer el paper dels ingredients i additius sobre les propietats sensorials dels productes alimentaris elaborats
 • CE25:Demostrar capacitat d'innovació i creativitat en l'espai culinari i gastronòmic
 • CE26:Conèixer els principis bàsics d'una dieta equilibrada i adquirir les habilitats necessàries per a incorporar-les a l'àmbit gastronòmic
 • CE27:Conèixer els productes d'origen animal, vegetal i derivats, així com els sistemes de producció i saber seleccionar-los en funció de l'aplicació gastronòmica a desenvolupar
 • CE28:Conèixer i utilitzar les matèries primeres utilitzades en cuina mediterrània atenent a les seues característiques organolèptiques, nutricionals, de qualitat i possibilitats d'intervenció en les ofertes gastronòmiques
 • CE29:Desenvolupar les habilitats necessàries per a dissenyar i implementar menús i procediments culinaris atenent a les necessitats de tots els col·lectius poblacionals
 • CE30:Dissenyar ofertes gastronòmiques atractives i adequades a les característiques de l'establiment i expectatives del mercat, que permeten la promoció de l'alimentació saludable en el context gastronòmic
 • CE31:Conèixer i saber aplicar els protocols que s'utilitzen en el control de la qualitat organolèptica i culinària
 • CE32:Identificar els ingredients claus i els processos d'elaboració típics de la gastronomia mediterrània, així com els seus efectes beneficiosos sobre la salut
 • CE33:Conèixer els requisits de les instal·lacions necessàries per al procés gastronòmic i les seues condicions òptimes de manteniment
 • CE34:Conèixer els components dels aliments, les seues propietats físiques i químiques, i el seu valor nutritiu
 • CE35:Conèixer i saber aplicar les normes, estàndards i procediments de seguretat alimentària
 • CE36:Dissenyar l'estructura organitzativa d'una empresa gastronòmica i establir l'estratègia de personal per a la prestació de serveis
 • CE37:Saber aplicar estratègies i habilitats psicològiques que repercutisquen en el benestar psicològic del client i dels professionals de la gastronomia
 • CE38:Identificar, des del punt de vista antropològic i sociològic, les diferències relatives a la diversitat cultural i la varietat gastronòmica
 • CE39:Diferenciar entre sistemes de producció d'aliments tradicionals, sostenibles i ecològics i interpretar l'etiquetatge dels productes agroalimentaris
 • CE40:Conèixer els riscos mediambientals i el tractament dels residus generats en el sector agroalimentari

Competències transversals

 • CT1:Llegir i comprendre textos en un idioma estranger
 • CT2:Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionales
 • CT3:Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita

CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS

El pla d'estudis del Grau en Gastronomia i Arts Culinàries per la Universitat d'Alacant té un total de 240 crèdits distribuïts en quatre cursos amb 60 crèdits ECTS en cadascun d'ells, i una organització temporal amb una distribució homogènia del treball a realitzar en 30 ECTS per semestre. Els 240 crèdits inclouen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir.

 

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS
Formació bàsica 60
Obligatòries 132
Optatives 12
Pràctiques externes 30
Treball Fi de grau 6
Crèdits totals 240Des d'un punt de vista acadèmic, per a l'enfocament multidisciplinari que es pretén, les matèries de formació bàsica han d'arreplegar competències bàsiques de diverses branques del coneixement, relacionades amb: el coneixement dels aliments (biologia, física, química, etc.), la gestió d'empreses especialitzades en alimentació (Grau d'Administració i direcció d'empreses), el màrqueting, el turisme, les habilitats socials, els recursos humans, la salut i la nutrició humana.

En adscriure els estudis a la branca de Ciències Socials i Jurídiques, dels 60 crèdits de formació bàsica, 48 crèdits pertanyen a matèries d'aquesta branca. Els 12 crèdits restants s'adscriuen a la matèria de Nutrició i Bromatologia, fortament entroncada amb el títol i vital per a la formació bàsica de l'estudiant.

A cada crèdit ECTS s'atribueixen 25 hores de treball per a l'alumne. En les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives la presencialitat és del 40% (10 hores de treball presencial i 15 de treball autònom). La presencialitat dels mòduls corresponents a pràctiques externes tutelades és del 80% el que representa una de les majors dedicacions comparada amb altres graus. Cada practicum disposa, per tant, de 120 hores presencials repartides en unes tres setmanes, aproximadament. Tres d'ells es dedicaran preferentment a activitats en cuina (elaboració d'aliments salats, dolços i alta cuina mediterrània, respectivament) un altre a esdeveniments gastronòmics i treball en sala i un altre a la creació i gestió d'empreses gastronòmiques

El Treball de finalització de Grau (TFG) consistent en la realització tutoritzada i la seua posterior defensa d'un projecte de recerca, creació, innovació o millora en qualsevol camp relacionat amb la gastronomia permetrà avaluar de forma global, les competències específiques adquirides. Aquesta assignatura es distribueix en 80 % de treball autònom i 20 % presencial amb el tutor o tutora.

Si als 252 crèdits totals, incloent tota l'optativitat, sostraiem els 36 crèdits, corresponents als crèdits de la matèria de pràctiques externes (PE 30 ECTS) i Treballe Fi de Grau (TFG 6 ECTS), disposem de 216 crèdits que es distribueixen de la següent manera: Elaboració Culinària: 36 (16,7 %) Direcció i administració: 48 (22,2 %) i Coneixements Generals i Multidisciplinaris: 132 (61,1%) %) que fan un Total de: 216 (100 %).

Les assignatures dedicades d'una forma més específica a conceptes relacionats amb l'elaboració culinària (sense explicar els practicum) suposen el 16,7 % del total de crèdits (36 ECTS) mentre que els dedicats de forma genèrica a la Direcció i administració suposen 48 ECTS (22,2%). Açò proporciona a la titulació un enfocament planificat, sistemàtic i global, que té en compte la multiplicitat de problemes als quals atendre, però sense oblidar diversos aspectes com el respecte als valors humans, de solidaritat, a qüestions de gènere, etc. A més, tota aquesta distribució de matèries va íntimament lligada amb la cerca de l'excel·lència professional a la qual s'ha d'aspirar sempre, no solament en el propi sinó com a part d'un equip més ampli de persones que es complementen per a millorar el procés.

El Pla d'Estudis es troba estructurat en tres blocs (elaboració culinària, empresa, direcció i administració, i coneixements generals i multidisciplinaris).

- Elaboració Culinària: comprèn les següents assignatures: Ciència i tecnologia culinària, Immersió i experimentació en gastronomia, Fleca, rebosteria i gelateria, Sumillería i mixología, Innovació tecnològica en la cuina i Gastronomia, cuina alacantina i mediterrània.

- Empresa, Direcció i administració: comprèn les següents assignatures: Gestió d'empreses gastronòmiques, Economia aplicada a la gastronomia, Gestió de recursos humans, Gestió de destinacions de turisme gastronòmic, Protocol i gestió d'esdeveniments en gastronomia, Màrqueting, comercialització i estratègies digitals, Adreça estratègica i emprendimiento i Globalització de l'economia i innovació en gastronomia.El bloc dedicat a l'Empresa i la seua Gestió Econòmica té com a objectiu general desenvolupar competències bàsiques per a l'emprendimiento dels negocis relacionats amb la restauració i agroalimentación. Es requereixen coneixements bàsics d'economia, comptabilitat, finances, fiscalitat, màrqueting o publicitat, però també es tracta de desenvolupar les eines bàsiques per a la gestió i el tractament de dades digitals en l'àmbit tecnològic dels aliments i la gestió econòmica sense oblidar la capacitació per a reconèixer, comprendre i satisfer les necessitats dels clients, la gestió d'equips o els recursos humans.- Coneixements Generals i Multidisciplinaris: com s'ha esmentat, el pla d'estudis conté un pilar bàsic fonamentat en la transversalitat en dedicar un bon nombre de crèdits (132 ECTS, incloent optativitat) a una temàtica multidisciplinària en la qual es poden identificar tres conjunts d'assignatures que es nodreixen de diverses branques de coneixement.

Amb el primer, el de Ciència i Tecnologia d'Aliments, es tracta d'aprofundir i asseure les bases en aspectes teòrics-bàsics i en els fonaments científics dels processos gastronòmics: la identificació sensorial dels diferents tipus d'aliments i els seus diferents graus de qualitat en un marc agroalimentari sostenible, els fonaments químics i nutricionals, el seu tractament, higiene, manipulació etc. També, des d'un punt de vista tècnic, es proposa l'estudi dels equips i instal·lacions on es treballa.En un segon conjunt, s'aborda l'estudi de l'àmbit Gastronòmic aprofundint en els aspectes d'una gastronomia saludable, la restauració col·lectiva, la psicologia, i la nutrició pública.Finalment, en el tercer conjunt es desenvolupen continguts relacionats amb les manifestacions culturals i artístiques en l'àmbit de les ciències socials i jurídiques i es tracten els aspectes històrics i antropològics, l'art i la gestió de recursos relacionats amb la Gastronomia. Però també en "Comunicación en Gastronomia" s'afronten temes com la creativitat, la premsa, la comunicació especialitzada o la crítica gastronòmica mentre que amb la "Protección de la qualitat en l'activitat Gastronòmica" s'aborden eines bàsiques en l'àmbit de l'organització jurídica, la protecció dels processos de producció, les normatives de qualitat dels aliments o les Denominacions d'Origen, entre altres continguts.

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info


REQUISITS D'ACCÉS

BATXILLERAT I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s'hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat de ciències socials o la de ciències.

Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en la PAU, d'assignatures que ponderen segons aquesta taula: 

PONDERACIONS

ARTS

ESCÈNIQUES

BIOLOGIA

CULTURA AUDIOVISUAL II 

DIBUIX TÈCNIC II 

DISSENY

ECONOMIA DE L'EMPRESA

FÍSICA

FONAMENTS DE L'ART II 

GEOGRAFIA

CURS 2018/19

0,1

X


X

X

X

0,2


X
X

X

X

X

PONDERACIONS

GEOLOGIA

GREC II

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

HISTÒRIA DE L'ART

LLATÍ II

MATEMÀTIQUES APLICADES

A LES CIÈNCIES SOCIALS II 

MATEMÀTIQUES II

QUÍMICA

CURS 2018/19

0,1

X

X

 

X

 

 

 

 

0,2

 

 

X

 

X

X

X

X

 

 

2. BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l'alumnat que haja cursat estudis de batxillerat d'acord amb plans anteriors amb selectivitat superada manté la nota d'accés, tot i que pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas, han de fer la fase obligatòria completa).

L'alumnat procedent del sistema de BUP i COU manté la qualificació d'accés obtinguda en la prova de selectivitat. Es pot millorar la nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU. Només qui va superar el COU abans del curs 74/75 (any d'implantació de la selectivitat) pot accedir sense superar proves d'accés.

L'alumnat procedent de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) pot accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés que hi va obtenir. També pot millorar-la amb la fase voluntària de la PAU.

3. FORMACIÓ PROFESSIONAL. Amb títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior, es pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se en les PAU d'un màxim de quatre assignatures, les quals ponderen d'acord amb la taula de ponderacions de l'apartat 1.


4. ALUMNES DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB QUÈ ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS SOBRE AQUEST TEMA. Cal acreditació d'accés expedida por la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d'assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED per a millorar la nota d'admissió fins a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula del punt 1.

5. ALUMNES DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS. Després de sol·licitar l'homologació del títol d'origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se d'un màxim de 4 assignatures de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se'ls aplicarà la taula de ponderacions del punt 1, en cas d'haver-se examinat i superat assignatures troncals de modalitat o d'opció.

6. ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: ciències socials i jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA

 • Nombre de places: 75
 • Preinscripció: mitjan juny - principi de juliol
 • Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjan juliol
 • Matriculació: els admesos, després de la publicació dels resultats, s'hi han de matricular en els terminis que s'establisquen a través d'Internet.

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT


Encara que no s'exigeix cap formació prèvia específica, per a ingressar en el grau en Gastronomia i Arts Culinàries es recomana que l'alumnat haja cursat la modalitat de ciències socials o la de ciències.

Recomanem haver cursat, entre d'altres, matèries d'Economia, Economia de l'Empresa, Geografia i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, que ponderen amb el factor màxim de 0,2.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER GRUP

CURS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER GRUP

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2018-19

75

             


 
PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

Els graduats en Gastronomia seran professionales amb diversos perfils laborals:

 • Direcció, gestió i administració en hostaleria, restauració i sectors afins.
 • Consultoria, assessoria i promoció de noves iniciatives gastronòmiques en indústria o restauració.
 • Innovació culinària i serveis gastronòmics.
 • Organització d'esdeveniments gastronòmics, activitats i productes turístics associats a la gastronomia.
 • Polítiques alimentàries i sostenibilitat.
 • Responsable de qualitat i seguretat alimentària en restauració.
 • Formació, investigació i innovació en centres públics i privats.
 • Restauració col·lectiva o social.
 • Gastronomia i salut.
 • Conservació, revaloració i readaptació del patrimoni cultural en el vessant culinari i gastronòmic.

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Cronograma d'implantació del títol


Curs acadèmic

Implantació del grau en Gastronomia i Arts culinàries

2018-2019

1r curs

2019-2020

2n curs

2020-2021

3r curs

2021-2022

4t curs

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares