Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: ESPECIALISTA EN CONTROL BIOLÒGIC I INTEGRAT DE PLAGUES
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

ESPECIALISTA EN CONTROL BIOLÒGIC I INTEGRAT DE PLAGUES

Codi:
 9118

Crèdits:
 30
 
Data de publicació:
 26/06/2014

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 63
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

ESPECIALISTA EN CONTROL BIOLÒGIC I INTEGRAT DE PLAGUES

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO

L'objectiu d'aquest programa d'estudis és formar professionals capacitats per a treballar en el Control de Plagues, tant en l'àmbit de les administracions públiques com en el sector privat. En les complicades circumstàncies que se ciernen sobre el sector de la sanitat vegetal derivades de la recent prohibició de l'ús de molts dels plaguicides comunament utilitzats en agricultura, sorgeix la necessitat de comptar amb personal qualificat en la implementació del Control Integrat de Plagues, com a eina que ha d'anar substituint a l'ús dels plaguicides de síntesis.
La nostra oferta formativa està dissenyada per a conferir als estudiants que la seguisquen els coneixements i habilitats suficients per a dissenyar estratègies eficaces de Control Integrat per a les principals plagues agrícoles, forestals, de plantes ornamentals o de jardineria urbana, aplicant per a açò mètodes de control compatibles i respectuosos amb el medi ambient i la legislació vigent.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Adquirir els fonaments de la terminologia, nomenclatura, convenis i unitats pròpies del control de plagues.
 • CG2:Capacitat d'assimilar la informació per a una encertada decisió en la resolució de problemes derivats amb les plagues i el seu control.
 • CG3:Habilitat per a comunicar-se i treballar en equip en un camp interdisciplinari.
 • CG4:Responsabilitat en el seguiment estricte de les normes vigents en aquest àmbit en el qual es treballa amb matèries tòxiques per a la salut humana i ambiental.
 • CG5:Capacitat per a traslladar els coneixements teòrics a la pràctica professional.
 • CG6:Capacitat de reacció davant situacions molt canviants en l'espai i en el temps.
 • CG7:Comprensió de la necessitat de recerca científica en aquest camp, amb possibles aportacions de noves idees.
 • CG8:Valoració de la qualitat dels productes utilitzats (químics o biològics) i de les maneres de la seua aplicació en cada circumstància.

Competències Específiques

 • CE1:Capacitat de diagnosi de les diferents plagues, els seus danys i els seus enemics naturals.
 • CE2:Capacitat d'estimar el nivell de plaga i llindars de tolerància.
 • CE3:Capacitat d'aplicar el coneixement de la biologia i fenologia de les espècies en els diferents mètodes i temps d'actuació.
 • CE4:Capacitat d'anàlisi crítica per a l'elecció de l'estratègia de control més apropiada a cada cas.
 • CE5:Capacitat de comprendre les interaccions intra i interespecíficas que es donen entre els agents biològics implicats en les plagues i la seua aplicació en el control de les mateixes.
 • CE6:Capacitat d'integrar el coneixement rebut en l'elaboració d'estratègies de control integrat de les plagues.
 • CE7:Capacitat de valorar i aplicar amb rigor la normativa nacional, comunitària i internacional sobre l'ús d'agents químics de control de plagues.
 • CE8:Capacitat per a valorar la qualitat dels agents biològics de control i del seu protocol d'aplicació en l'establiment de programes de control biològic.
 • CE9:Capacitat d'aplicar els coneixements en el camp empresarial i de conèixer els reptes pendents en aquest àmbit.
 • CE10:Capacitat de valorar i apostar per la innovació de propostes que aporten noves solucions en el tractament contra les Plagues.
 • CE11:Realitzar, presentar i defendre informes científics i tècnics tant de forma escrita com oral davant d'una audiència.

L'Especialista en Control Biològic i Integrat de Plagues consta de 30 crèdits ECTS distribuïts de la següent manera:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

24.5

  Optatives(OP)

0

     Pràctiques Externes

                    4

  Treball Final (OB)

1.5

TOTAL CRÈDITS

30

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant. 

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis. 

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'ESPECIALISTA EN CONTROL BIOLÒGIC I INTEGRAL DE PLAGUES.

Aquest títol propi forma part del programa d'Estudis propis en CONTROL DE PLAGUES que està integrat pels següents títols propis.

 • Expert en Control Biològic i Integrat de Plagues.
 • Especialista en Control Biològic i Integrat de Plagues.

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Especialista es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic,  Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.

DIRIGIT A

 • Titulats en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior en qualsevol dels àmbits següents: Llicenciat o Graduat en Biologia, Enginyer Tècnic Agrícola, Enginyer Tècnic Forestal, Enginyer Agrònom, Enginyer de Montes o Ciències Ambientals i afins que desitgin obtenir una sòlida formació teòric-pràctica sobre el Control Biològic i Integrat de Plagues.
 • Estudiants que es trobin cursant títols oficials inclosos a l'apartat anterior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.
 • Titulats d'altres països amb títols oficials equivalents.

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 

El procés d'admissió correspondrà a la direcció acadèmica dels estudis i es basarà en els següents criteris: expedient acadèmic, formació i experiència prèvia dels sol·licitants.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral). 

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

L'Especialista en Control Biològic i Integrat de Plagues és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/va/continua/normativa.html

 INFORMACIÓ DE CONTACTE

José Luis Casas Martínez

Institut Universitari d'Investigació CIBIO (Centre Iberoamericà de la Biodiversitat)

Facultat de Ciències, Fase III. Universitat d'Alacant

Carretera de San Vicent del Raspeig s/n 03690. San Vicent del Raspeig (Alacant)

Telèfon: 965909470

ciplagas@ua.es

http://web.ua.es/control-de-plagas/va/

  BEQUES

El pressupost del PEP inclou la concessió de DUES beques corresponents a la meitat de l'import de la matrícula, una per a un estudiant del títol d'Especialista i una altra per a un estudiant del títol d'Expert. L'adjudicació d'aquestes beques estarà supeditada al fet que s'aconseguisca el nombre mínim d'estudiants establit en el pressupost.

Per a l'adjudicació de les beques s'aplicaran els següents criteris:

- Situació laboral. Es prioritzaran aquells estudiants que es troben en atur en el moment de l'adjudicació de la beca.

- Titulació en Biologia, Enginyeria Agrícola i Enginyeria Tècnica Agrícola o Forestal i en Ciències Ambientals.

- L'expedient acadèmic, prioritzant les qualificacions en matèries relacionades amb el Títol.

- Experiència prèvia, cursos o tallers relacionats amb plagues, acreditada mitjançant la presentació de la documentació corresponent.

 ORGANITZADORS ACADÈMICS

Institut Universitari d'Investigació CIBIO (Centre Iberoamericà de la Biodiversitat)

 

 DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'estudis:

Mª Angeles Marcos García

 • Coordinador d'estudis:

José Luis Casas Martínez

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares