Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
 

32000 - DELS PRIMERS ÉSSERS HUMANS A L'ANTIGUITAT (2011-12)

General  

Code: 32000
Lecturer responsible:
MOLINA VIDAL, JAIME
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

Study programmes where this course is taughtCompetencies and objectives

Course context for academic year 2011-12

Assignatura dedicada a l'explicació dels principals conceptes i categories de la Prehistòria i la Història Antiga, així com a l'anàlisi dels grans processos socials i culturals desenrotllats durant estos períodes de la Història de la Humanitat.

Esta assignatura oferix a l'alumnat una formació bàsica en aspectes essencials de la docència de la Història en l'ensenyança secundària, sobre el patrimoni i la investigació i documentació històrica. Es constituïx en una introducció essencial a l'estudi dels principals problemes i temes de les etapes inicials de la Humanitat.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

Exclusive skill taught in this course

No data

Training objectives

 • Comprendre els conceptes i les categories fonamentals relacionats amb la prehistòria i la història antiga.
 • Assimilar i conèixer els grans processos socials i culturals desenvolupats en la prehistòria i l'antiguitat.
 • Conèixer les fonts bibliogràfiques bàsiques relacionades amb la prehistòria i la història antiga.

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2011-12

Introduir els estudiants en l'estudi d'alguns dels principals problemes de la Humanitat, l'origen dels quals es remunta a la Prehistòria i la Història Antiga.  Desenrotllar en els estudiants la capacitat per a valorar la importància del Patrimoni Històric i la materialitat social històrica.


Content and bibliography

Content for academic year 2011-12

BLOC TEMÀTIC 1.- LA CONSTRUCCIÓ DE LA PREHISTÒRIA COM A CIÈNCIA TEMA 1.-El concepte de Prehistòria: definició, problemes i límits TEMA 2.- El desenrotllament de la disciplina prehistòrica

BLOC TEMÀTIC 2.- ELS INICIS DE LA HUMANITAT TEMA 3.- L'origen humà i els processos migratoris en els inicis de la Humanitat TEMA 4.- Els inicis del grafisme i del simbolisme

BLOC TEMÀTIC 3.- CAP A LA COMPLEXITAT SOCIAL TEMA 5.- El concepte de Neolític i el desenrotllament de l'economia de producció TEMA 6.- Els inicis de la desigualtat i de la institucionalitat social durant la Prehistòria

BLOC 4.- L'ANTIGUITAT: BASES, FONTS, ESPAI I TEMPS HISTÒRIC TEMA 7.- Fonts i conceptes bàsics: l'inici de l'Antiguitat TEMA 8.- L'espai i el temps en l'Antiguitat. La construcció historiogràfica dels espais i la periodització

BLOC 5.- ELS MODELS ESTATALS DE L'ANTIGUITAT TEMA 9.- L'Estat antic: concepte i orígens fins a l'I mil·lenni a.C. TEMA 10.- La polis, la ciuitas i el desenrotllament dels sistemes imperialistas

BLOC 6.- ELS COMPLEXOS CULTURALS I RELIGIOSOS DE L'ANTIGUITAT TEMA 11.- Religió i religiositat en l'Antiguitat: les cultures orientals TEMA 12.- La Koiné cultural mediterrània: dels orígens al cristianisme

 

Related links

No data

 

Bibliography

No data

Assessment

Assessment procedures and criteria 2011-12

Cometre faltes d'ortografia en les proves d'avaluació pot suposar un menyscabament en la qualificació final de l'assignatura. Cometre fins a tres faltes d'ortografia en la prova final podrà suposar una reducció d'un 20 % en la qualificació final, i cometre més de 4 faltes, en funció del número i la seua gravetat, reprovar o invalidar la prova.

El percentatge de qualificació assignat en esta assignatura a la prova final serà aplicable a tots els períodes d'exàmens establits oficialment per la Universitat d'Alacant. - Les proves de l'avaluació contínua (actividades académicas) seran recuperables per mitjà de l'entrega de treballs alternatius o la repetició dels programats.

L'estudiant que per causa justificada no puga assumir el procediment d'avaluació fixat, haurà de posar-se en contacte amb el professor de l'assignatura per a establir un contracte d'aprenentatge específic. - Aquells estudiants que no hagen pogut assistir al conjunt de les activitats organitzatives previstes, especialment, aquells que s'hagen matriculat tardanament per la selectivitat, hauran de posar-se en contacte amb el professor per a, si és el cas, establir un pla d'aprenentatge alternatiu.

Description Criteria Type Weighting system
actividades académicas dirigidas

 

Entrega de comentaris de text, valoracions, memòries i informes en data i forma relacionats amb les activitats presencials. Estes activitats es realitzaran, tant en hores presencials, com en hores no presencials i la data d'entrega de les tasques acadèmiques serà establida pel professor a inicis de l'assignatura.

Criteris d'avaluació: Compilar i sintetizar informació diversa al voltant de temes específics.Contextualizar i aplicar les metodologias i procediments de les activitats professionals de la llicenciatura. Participar en les activitats formatives programades.

 

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ DURANT EL SEMESTRE 50
prueba escrita

 

Prova final consistent en un examen teòric escrit de 3 hores de duració integrat per preguntes curtes i llargues o de desenrotllament.

Criteris d'avaluació

Coneixer i dominar els conceptes, categories i temes historiogràfics amb correcció.

Coneixer i analizar els canvis i permanències més importants, situant-los en el temps per comprender l'Història com un proces.

Elaborar un discurso histórico escrito y/o oral coherente y sin errores ortográficos.EXAMEN FINAL 50

 

Official exam dates for academic year 2011-12

Exam session Date Time Group - Classroom(s) allocated Comments
(C2) Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 23/01/2012 12:00 - 15:00
GRUP 1 (CLASSE TEÒRICA)A1/1-36X 
23/01/2012 09:00 - 12:00
GRUP 2 (CLASSE TEÒRICA)FI/3-14M 
23/01/2012 15:00 - 18:00
GRUP 3 (CLASSE TEÒRICA)A1/1-51X 
(JUL) Període extraordinari de juliol 02/07/2012 08:30 - 11:30
GRUP 1 (CLASSE TEÒRICA)A1/0-08G 
02/07/2012 08:30 - 11:30
GRUP 2 (CLASSE TEÒRICA)A1/1-45P 
02/07/2012 16:00 - 19:00
GRUP 3 (CLASSE TEÒRICA)A1/0-04G 

 

 Academic staff

MOLINA VIDAL, JAIME
Lecturer responsible

 • CLASSE TEÒRICA: Groups:
  • 2
 • PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP: Groups:
  • 2
 • PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER: Groups:
  • 2
 • SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER: Groups:
  • 2

GARCIA ATIENZAR, GABRIEL

 • CLASSE TEÒRICA: Groups:
  • 2
 • PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP: Groups:
  • 2
  • 3.3
 • PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER: Groups:
  • 1.3
  • 2
  • 3.3
 • SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER: Groups:
  • 1.2
  • 2
  • 3.2

GONZALEZ-CONDE PUENTE, MARIA PILAR

 • CLASSE TEÒRICA: Groups:
  • 1
 • PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER: Groups:
  • 1.1
  • 1.2
  • 1.3
 • SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER: Groups:
  • 1.1
  • 1.2

JOVER MAESTRE, FRANCISCO JAVIER

 • CLASSE TEÒRICA: Groups:
  • 1
  • 3
 • PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP: Groups:
  • 1.1
  • 3.1
 • PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER: Groups:
  • 1.1
  • 1.2
  • 3.1
  • 3.2
 • SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER: Groups:
  • 1.1
  • 3.1

LORRIO ALVARADO, ALBERTO JOSE

 • PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP: Groups:
  • 1.3
  • 3.2

MARQUEZ VILLORA, JUAN CARLOS

 • CLASSE TEÒRICA: Groups:
  • 3
 • PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP: Groups:
  • 1.2
 • PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER: Groups:
  • 3.1
  • 3.2
  • 3.3
 • SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER: Groups:
  • 3.1
  • 3.2

OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS

 • PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP: Groups:
  • 1.1

POVEDA NAVARRO, ANTONIO MANUEL

 • PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP: Groups:
  • 3.1
  • 3.3

SIMON GARCIA, JOSE LUIS

 • PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP: Groups:
  • 1.2

UROZ SAEZ, JOSE

 • PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP: Groups:
  • 1.3
  • 3.2

 

Groups

CLASSE TEÒRICA

Group Semester Morning or afternoon session Language No. of enrolled students On registration, assigned to
Gr. 1 (CLASSE TEÒRICA ) : 1 1S Matí CAS 100
 • No permet GRAU EN HUMANITATS
Gr. 2 (CLASSE TEÒRICA ) : 2 1S Matí VAL 39
 • No permet GRAU EN HUMANITATS
Gr. 3 (CLASSE TEÒRICA ) : 3 1S Vesprada CAS 98
 • No permet GRAU EN HISTÒRIA
 • No permet GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI


PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP

Group Semester Morning or afternoon session Language No. of enrolled students
Gr. 1.1 (PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP ) : 1.1 1S Matí CAS 29
Gr. 1.2 (PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP ) : 1.2 1S Matí CAS 35
Gr. 1.3 (PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP ) : 1.3 1S Matí CAS 36
Gr. 2 (PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP ) : 2 1S Matí VAL 39
Gr. 3.1 (PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP ) : 3.1 1S Vesprada CAS 34
Gr. 3.2 (PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP ) : 3.2 1S Vesprada CAS 29
Gr. 3.3 (PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP ) : 3.3 1S Vesprada CAS 35


PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER

Group Semester Morning or afternoon session Language No. of enrolled students
Gr. 1.1 (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER ) : 1.1 1S Matí CAS 27
Gr. 1.2 (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER ) : 1.2 1S Matí CAS 37
Gr. 1.3 (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER ) : 1.3 1S Matí CAS 36
Gr. 2 (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER ) : 2 1S Matí VAL 39
Gr. 3.1 (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER ) : 3.1 1S Vesprada CAS 33
Gr. 3.2 (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER ) : 3.2 1S Vesprada CAS 29
Gr. 3.3 (PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER ) : 3.3 1S Vesprada CAS 36


SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER

Group Semester Morning or afternoon session Language No. of enrolled students
Gr. 1.1 (SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER ) : 1.1 1S Matí CAS 48
Gr. 1.2 (SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER ) : 1.2 1S Matí CAS 54
Gr. 2 (SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER ) : 2 1S Matí VAL 39
Gr. 3.1 (SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER ) : 3.1 1S Vesprada CAS 49
Gr. 3.2 (SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER ) : 3.2 1S Vesprada CAS 47
Timetables

CLASSE TEÒRICA

Group Start date End date Day Start time End time Lecture room
1 19/09/2011 12/01/2012 LUN 12:00 14:00 GE/1-03M  
2 19/09/2011 12/01/2012 MAR 11:00 13:00 GE/1-05P  
3 19/09/2011 12/01/2012 LUN 16:00 18:00 GE/1-03M  

PRÀCTIQUES - TREBALLS DE CAMP

Group Start date End date Day Start time End time Lecture room
1.1 28/10/2011 28/10/2011 VIE 09:00 17:00 9901CALLE  
1.1 16/12/2011 16/12/2011 VIE 09:00 17:00 9901CALLE  
1.2 28/10/2011 28/10/2011 VIE 09:00 17:00 9901CALLE  
1.2 16/12/2011 16/12/2011 VIE 09:00 17:00 9901CALLE  
1.3 28/10/2011 28/10/2011 VIE 09:00 17:00 9901CALLE  
1.3 16/12/2011 16/12/2011 VIE 09:00 17:00 9901CALLE  
2 28/10/2011 28/10/2011 VIE 09:00 17:00 9901CALLE  
2 16/12/2011 16/12/2011 VIE 09:00 17:00 9901CALLE  
3.1 04/11/2011 04/11/2011 VIE 09:00 17:00 9901CALLE  
3.1 16/12/2011 16/12/2011 VIE 09:00 17:00 9901CALLE  
3.2 04/11/2011 04/11/2011 VIE 09:00 17:00 9901CALLE  
3.2 17/12/2011 17/12/2011 SAB 09:00 17:00 9901CALLE  
3.3 04/11/2011 04/11/2011 VIE 09:00 17:00 9901CALLE  
3.3 17/12/2011 17/12/2011 SAB 09:00 17:00 9901CALLE  

PRÀCTIQUES DE PROBLEMES / TALLER

Group Start date End date Day Start time End time Lecture room
1.1 30/09/2011 30/09/2011 VIE 09:00 10:00 GE/1-03M  
1.1 13/10/2011 13/10/2011 JUE 12:00 13:00 GE/1-03M  
1.1 27/10/2011 27/10/2011 JUE 12:00 13:00 GE/1-03M  
1.1 11/11/2011 11/11/2011 VIE 09:00 12:00 GE/1-03M  
1.2 30/09/2011 30/09/2011 VIE 10:00 11:00 GE/1-03M  
1.2 13/10/2011 13/10/2011 JUE 13:00 14:00 GE/1-03M  
1.2 27/10/2011 27/10/2011 JUE 13:00 14:00 GE/1-03M  
1.2 11/11/2011 11/11/2011 VIE 12:00 15:00 GE/1-03M  
1.3 30/09/2011 30/09/2011 VIE 11:00 12:00 GE/1-03M  
1.3 13/10/2011 13/10/2011 JUE 14:00 15:00 GE/1-03M  
1.3 27/10/2011 27/10/2011 JUE 14:00 15:00 GE/1-03M  
1.3 15/11/2011 15/11/2011 MAR 14:00 17:00 GE/2-12S  
2 05/10/2011 05/10/2011 MIE 13:00 14:00 GE/1-05P  
2 13/10/2011 13/10/2011 JUE 11:00 12:00 GE/1-05P  
2 26/10/2011 26/10/2011 MIE 13:00 14:00 GE/1-05P  
2 09/11/2011 09/11/2011 MIE 13:00 16:00 GE/1-05P  
3.1 06/10/2011 06/10/2011 JUE 19:00 20:00 GE/1-03M  
3.1 13/10/2011 13/10/2011 JUE 19:00 20:00 GE/1-03M  
3.1 27/10/2011 27/10/2011 JUE 19:00 20:00 GE/1-03M  
3.1 10/11/2011 10/11/2011 JUE 19:00 20:00 GE/1-03M  
3.1 17/11/2011 17/11/2011 JUE 19:00 20:00 GE/1-03M  
3.1 24/11/2011 24/11/2011 JUE 19:00 20:00 GE/1-03M  
3.2 06/10/2011 06/10/2011 JUE 20:00 21:00 GE/1-03M  
3.2 13/10/2011 13/10/2011 JUE 20:00 21:00 GE/1-03M  
3.2 27/10/2011 27/10/2011 JUE 20:00 21:00 GE/1-03M  
3.2 10/11/2011 10/11/2011 JUE 20:00 21:00 GE/1-03M  
3.2 17/11/2011 17/11/2011 JUE 20:00 21:00 GE/1-03M  
3.2 24/11/2011 24/11/2011 JUE 20:00 21:00 GE/1-03M  
3.3 04/10/2011 04/10/2011 MAR 20:00 21:00 GE/1-03M  
3.3 11/10/2011 11/10/2011 MAR 20:00 21:00 GE/1-03M  
3.3 25/10/2011 25/10/2011 MAR 20:00 21:00 GE/1-03M  
3.3 15/11/2011 15/11/2011 MAR 20:00 21:00 GE/1-03M  
3.3 22/11/2011 22/11/2011 MAR 20:00 21:00 GE/1-03M  
3.3 29/11/2011 29/11/2011 MAR 20:00 21:00 GE/1-03M  

SEMINARI / TEÒRIC I PRÀCTIC / TALLER

Group Start date End date Day Start time End time Lecture room
1.1 29/09/2011 29/09/2011 JUE 08:00 10:00 GE/1-03M  
1.1 21/10/2011 21/10/2011 VIE 09:00 11:00 GE/1-03M  
1.1 17/11/2011 17/11/2011 JUE 12:00 14:00 GE/1-03M  
1.1 01/12/2011 01/12/2011 JUE 12:00 14:00 GE/1-03M  
1.2 29/09/2011 29/09/2011 JUE 12:00 14:00 GE/1-03M  
1.2 21/10/2011 21/10/2011 VIE 11:00 13:00 GE/1-03M  
1.2 15/12/2011 15/12/2011 JUE 12:00 14:00 GE/1-03M  
1.2 22/12/2011 22/12/2011 JUE 12:00 14:00 GE/1-03M  
2 28/09/2011 28/09/2011 MIE 13:00 15:00 GE/1-05P  
2 19/10/2011 19/10/2011 MIE 13:00 15:00 GE/1-05P  
2 16/11/2011 16/11/2011 MIE 13:00 15:00 GE/1-05P  
2 30/11/2011 30/11/2011 MIE 13:00 15:00 GE/1-05P  
3.1 30/09/2011 30/09/2011 VIE 15:00 17:00 GE/1-03M  
3.1 21/10/2011 21/10/2011 VIE 15:00 17:00 GE/1-03M  
3.1 25/11/2011 25/11/2011 VIE 16:00 18:00 GE/1-03M  
3.1 09/12/2011 09/12/2011 VIE 16:00 18:00 GE/1-03M  
3.2 30/09/2011 30/09/2011 VIE 15:00 17:00 GE/1-05P  
3.2 21/10/2011 21/10/2011 VIE 15:00 17:00 GE/1-05P  
3.2 25/11/2011 25/11/2011 VIE 18:00 20:00 GE/1-03M  
3.2 09/12/2011 09/12/2011 VIE 18:00 20:00 GE/1-03M