Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
 

31753 - INTRODUCCIÓ A LES LLENGÜES DE SIGNES (2011-12)

General  

Code: 31753
Lecturer responsible:
No data
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

Study programmes where this course is taughtCompetencies and objectives

PROVISIONAL INFORMATION. PENDING APPROVAL

Course context for academic year 2011-12

No data

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Exclusive skill taught in this course

No data

Training objectives

Conceptuals

 • Reflexionar sobre la diversitat de modalitat del llenguatge i les llengües (visuals/acústiques), tenint-ne en compte la importància en el plantejament de l'origen filogenètic i ontogenètic del llenguatge humà.
 • Reflexionar sobre el procés íntegre de la comunicació, distingint la funció dels elements paralingüístics i extralingüístics en la comunicació oral i en la signada.
 • Adquirir un coneixement general sobre la història dels estudis lingüístics sobre les llengües de signes i sobre la història de l'educació de les persones sordes.
 • Fer servir els conceptes bàsics i les teories més rellevants de la signolingüística.
 • Analitzar la situació de les llengües de signes arreu del món (nombre, distribució geogràfica i tipologia), especialment de la LSE, LSC, BSL, ASL i LSF.

 Procedimentals

 • Aplicar les tècniques instrumentals de l'anàlisi lingüística a la llengua de signes espanyola.
 • Desenvolupar les destreses lingüístiques (querològiques, lèxiques i gramaticals),  per a la comunicació en llengua de signes espanyola (LSE).
 • Desenvolupar les destreses necessàries per a l'escriptura alfabètica de la LSE.
 • Desenvolupar les destreses lingüístiques (querològiques i lèxiques) per a la comunicació bàsica en el sistema de signes internacional.
 • Aplicar l'anàlisi lingüística a les llengües de signes associades a cada filologia: LSF, BSE, ASL i LSC.
 • Aplicar el coneixement lingüístic de les llengües de signes a camps concrets de l'activitat lingüística humana (ensenyament de llengües, traducció, patologies lingüístiques, etc.).

 Actitudinals

 • Ser conscient del paper de les llengües de signes en la configuració de les cultures de les comunitats sordes.
 • Valorar la importància de la diversitat de modalitat lingüística.
 • Ser conscient de les semblances estructurals de les llengües i de les diferències que les singularitzen.
 • Ser conscient de la importància del canal visual en la representació de l'art verbal.
 • Ser conscient del paper de les llengües de signes en l'educació de les persones sordes.

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2011-12

No data


Content and bibliography

Content for academic year 2011-12

No data

 

Related links

No data

 

Bibliography

No data

Assessment

PROVISIONAL INFORMATION. PENDING APPROVAL

Assessment procedures and criteria 2011-12

No data

 

Official exam dates for academic year 2011-12

No data

 

 Academic staff

 

Groups

Sin datos

Timetables

No data