Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN MÀRQUETING
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN MÀRQUETING

Codi:
 C156

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 16/02/2019

Titol:
 Grau
 
Preu:
 14,96
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

GRAU EN MÀRQUETING

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
SEGON CURS
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
54 crèdits
 
 
TERCER CURS
QUART CURS
18 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
36 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
4
TREBALL FINAL DE GRAU
6
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN MÀRQUETING

El grau en Màrqueting de la Universitat d'Alacant està dissenyat per a formar professionals qualificats en màrqueting i investigació de mercats, amb valors i principis ètics sòlids. L'objectiu principal és proporcionar a l'alumnat la formació teòrica i pràctica per a afrontar amb èxit l'anàlisi dels mercats, a més del disseny, el desenvolupament i el control d'estratègies de màrqueting en empreses i institucions (administracions públiques, companyies privades, agències i instituts especialitzats en aquest àmbit). Les graduades i graduats coneixeran el caràcter interdisciplinari de les àrees específiques de màrqueting i la relació amb altres àrees funcionals de l'economia i l'empresa, les ciències socials i la resta de ciències. Contribuiran amb la seua activitat al bon funcionament d'una organització i a la millora de resultats des d'una perspectiva socialment responsable. Així mateix, els graduats i graduades adquiriran la capacitat d'utilitzar els instruments analítics i estratègics del màrqueting en un entorn complex canviant, multicultural i globalitzat. Seran capaços d'organitzar, analitzar i valorar la informació, aplicant els processos, les eines i les tècniques d'investigació de mercats. Identificaran i anticiparan oportunitats de mercat, per a assolir els avantatges competitius sostenibles, prendre decisions quant a les activitats estratègiques i tàctiques de màrqueting més adequades a cada circumstància concreta, considerant els problemes rellevants en un determinat context; i seleccionaran, lideraran i motivaran els equips humans, a més d'assignar recursos i avaluar els resultats sobre els objectius proposats.

COMPETÈNCIES


Competències bàsiques i generals:

  Bàsiques

  • CB1:Tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi.
  • CB2:Saber aplicar els coneixements al treball o la vocació, d'una manera professional, i tenir les competències que solen demostrar-se amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.
  • CB3:Ser capaç de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
  • CB4:Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
  • CB5:Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències Bàsiques i Generals:

  Generals

  • CG1:Adquirir capacitat per a la cercar i analitzar informació rellevant que permeta interpretar l'evolució dels mercats de béns i serveis i formular una estratègia de màrqueting.
  • CG2:Ser capaç de treballar en equip, liderar-lo i motivar-lo, durant el treball professional, en la direcció de màrqueting.
  • CG3:Ser capaç d'aprendre per a emprendre estudis posteriors de màrqueting i recerca de mercats, amb un alt grau d'autonomia.
  • CG4:Aplicar, a l'anàlisi dels problemes, criteris professionals basats en l'ús de les estratègies empresarials i de màrqueting i recerca de mercats.
  • CG5:Ser capaç de prendre decisions empresarials i en la direcció de màrqueting, aplicant els coneixements a la pràctica des d'una perspectiva interdisciplinària i integradora de coneixements.
  • CG6:Ser capaç de derivar informació rellevant, impossible de reconèixer per no professionals, a partir de dades socioeconòmiques.
  • CG7:Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i el respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
  • CG8:Analitzar els problemes, en l'àmbit dels mercats i el màrqueting estratègic, amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
  • CG9:Mostrar capacitat de síntesi en l'anàlisi dels entorns econòmics i empresarials i a l'hora d'emetre judicis basats en les dades obtingudes.
  • CG10:Adquirir coneixements bàsics en economia general, economia de l'empresa i direcció de màrqueting, a més de comprendre els aspectes teòrics i pràctics i la metodologia de treball.
  • CG11:Saber comunicar, de manera clara i precisa, els coneixements, les metodologies, les idees, els problemes i les solucions en relació amb el màrqueting estratègic, la transformació de l'entorn i les perspectives dels mercats.

Competències Específiques

 • CE1:Conèixer els fonaments bàsics de la gestió i administració d'una empresa o organització petita, mitjana o gran, comprenent-ne la ubicació competitiva i institucional i identificant-ne les fortaleses i debilitats.
 • CE2:Comprendre, des de la gestió, la manera d'integrar les àrees funcionals d'una empresa o organització petita, mitjana o gran.
 • CE3:Entendre l'entorn socioeconòmic, tecnològic, cultural i institucional i les polítiques sectorials, a més de l'impacte en les relacions comercials i financeres i el comportament psicosocial dels clients.
 • CE4:Saber fer informes d'assessorament quant a estratègies empresarials i evolució dels mercats.
 • CE5:Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa.
 • CE6:Entendre les institucions econòmiques com el resultat i l'aplicació de representacions teòriques o formals sobre el funcionament de l'economia.
 • CE7:Ser capaç d'aplicar els coneixements de màrqueting i les tècniques de recerca comercial, qualitatives o matemàtiques, estadístiques i economètriques, en la definició de solucions de negoci.
 • CE8:Analitzar els estats comptables de clients, proveïdors, socis comercials o competidors, a més de calcular els costos de productes i interpretar-los per a controlar la gestió.
 • CE9:Entendre el funcionament dels mercats financers nacionals i internacionals i ser capaç de determinar les necessitats financeres de l'empresa, especialment en l'àrea de màrqueting.
 • CE10:Comprendre les principals teories de l'organització empresarial i ser capaç de desenvolupar coneixements i habilitats en la direcció d'operacions empresarials.
 • CE11:Comprendre el procés de direcció estratègica de l'empresa.
 • CE12:Conèixer i aplicar diversos instruments tècnics d'anàlisi econòmica, per a estudiar l'empresa i l'entorn.
 • CE13:Ser capaç d'aplicar les eines matemàtiques, estadístiques i economètriques adequades per a analitzar l'empresa i l'entorn, a partir de dades econòmiques i empresarials interessants.
 • CE14:Tenir coneixements bàsics de l'ordenament jurídic que regeix les transaccions comercials i la seua tributació, la protecció dels consumidors o usuaris, el funcionament dels mercats de béns i serveis i la regulació del sector comercial.
 • CE15:Conèixer els factors de l'entorn que influeixen en la competitivitat de l'empresa, per a ser capaç d'establir-ne els objectius, a més d'identificar i desenvolupar les estratègies competitives, especialment en els àmbits operatiu i tàctic.
 • CE16:Mostrar capacitat per a dissenyar plans integrals de màrqueting i desenvolupar els productes, els preus, la comunicació i la distribució en el marc d'una gestió basada en criteris ètics i de responsabilitat social.
 • CE17:Mostrar capacitat per a recollir i interpretar informació, formular hipòtesis, assessorar i resoldre problemes en l'àmbit de l'anàlisi dels mercats, seguint el mètode científic i aplicant els enfocaments analítics, els instruments matemàtics, els mètodes estadístics i les tècniques de previsió.
 • CE18:Ser capaç de dissenyar i desenvolupar iniciatives de màrqueting en la comunicació des d'una perspectiva integral.
 • CE19:Ser capaç de planificar decisions de distribució comercial i gestió del producte en el canal de distribució.
 • CE20:Ser capaç d'analitzar les diverses polítiques de fixació de preus.
 • CE21:Conèixer els principis i aspectes clau que intervenen en la planificació de decisions de vendes al client i en la direcció d'equips comercials.
 • CE22:Comprendre els factors que intervenen en la presa de decisions de màrqueting en l'àmbit social, públic, digital, en els serveis i en la recerca de l'opinió pública.
 • CE23:Aplicar coneixements bàsics de comptabilitat interna a la presa de decisions en l'àrea comercial.
 • CE24:Planificar decisions de producte per a innovar i posicionar l'empresa.
 • CE25:Conèixer les teories sociològiques sobre el consum i entendre les motivacions de consum en la societat i la influència de l'entorn en el consumidor.

Competències transversals

 • CT1:Llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en anglés.
 • CT2:Usar habitualment les eines informàtiques i les tecnologies de la informació i les comunicacions en tot l'exercici professional.
 • CT3:Capacitat de comunicació oral i escrita.


ESTRUCTURA DELS ENSENYAMENTS

 

D'acord amb l'article 5.1 del RD 1393/2007, el compliment dels objectius previstos en els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials es mesurarà en crèdits europeus (ECTS) que segons l'article 5 del RD 1125/2003, es defineix com "la unitat de mesura de l'haver-hi acadèmic que representa la quantitat de treball de l'estudiant per a complir els objectius del programa d'estudis i que s'obté per la superació de cadascuna de les matèries que integren els plans d'estudis dels diversos ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. En aquesta unitat de mesura s'integren els ensenyaments teòrics i pràctiques, així com altres activitats acadèmiques dirigides, amb inclusió de les hores d'estudi i de treball que l'estudiant ha de realitzar per a aconseguir els objectius formatius propis de cadascuna de les matèries del corresponent pla d'estudis".

 

DISTRIBUCIÓ DEL PLA D'ESTUDIS EN CRÈDITS ECTS, PER TIPUS DE MATÈRIA

El títol a què es refereix aquest document és un ensenyament universitari oficial de grau. Té un pla d'estudis de 240 crèdits europeusm als quals es refereix l'article 5 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre. Ha de cursar-se el bloc de formació bàsica de 60 crèdits, un bloc complet de 138 crèdits  corresponent a matèries obligatòries relacionades amb el màrqueting i fer el treball fi de grau (6 crèdits). A més, cal cursar 36 crèdits optatius, entre 72; 12 d'aquests crèdits poden ser de pràctiques externes.

Resum de les matèries i distribució en crèdits ECTS.

 

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS
FORMACIÓ BÀSICA
60
OBLIGATÒRIES 138
OPTATIVES 36
TREBALL DE FI DE GRAU 6

CRÉDITS TOTALS

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

D'acord amb l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, la Universitat d'Alacant va aprovar, en la reuanió del Consell de Govern de 29 de maig de 2012, el reglament per al reconeixement acadèmic d'activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la Universitat d'Alacant. La normativa de la UA per a implantar els títols de grau estableix en l'article 7 que:


L'estudiant ha de tenir garantida la possibilitat d'obtenir reconeixement acadèmic, de 6 crèdits optatius com a màxim, per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Abans del començament de cada curs acadèmic, el Consell de Govern definirà la naturalesa de les activitats que tindran aquest reconeixement acadèmic.

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

VIES D'ACCÉS

 

Poden sol·licitar l'admissió en aquest títol les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

BATXILLERAT LOMCE I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s'hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d'humanitats i ciències socials.

Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se en la PAU d'assignatures que ponderen segons aquesta taula:

TAULA 1

 

PONDERACIONS

ARTS ESCÈNIQUES

BIOLOGIA

CULTURA AUDIOVISUAL II

DIBUIX TÈCNIC II

DISSENY

ECONOMIA DE L'EMPRESA

FÍSICA

FONAMENTS DE L'ART II

GEOGRAFIA

CURS 2018/19

0,1

X X X X X        

0,2

          X X X X

 

PONDERACIONS

GEOLOGIA

GREC II

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

HISTÒRIA DE L'ART

LLATÍ II

MATEMÀTIQUES APLICADES

A LES CIÈNCIES SOCIALS II 

MATEMÀTIQUES II

QUÍMICA

CURS

2018/19

0,1

X X   X       X

0,2

    X   X X X  


2. BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l'alumnat que ha cursat estudis de batxillerat d'acord amb plans anteriors amb selectivitat superada manté la nota d'accés.

Poden millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria. En aquest cas, cal fer la fase obligatòria completa.

L'alumnat procedent de l'antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d'accés que va obtenir en la prova de selectivitat.

Poden millorar la nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU. Només els que van superar el COU abans del curs 1974-1975 (any d'implantació de la selectivitat) poden accedir sense superar proves d'accés.

L'alumnat procedent de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) pot accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés que van obtenir.

Poden millorar-la amb la fase voluntària de la PAU segons les ponderacions de la taula 1.

 

3. FORMACIÓ PROFESSIONAL. Amb els títols de tècnic superior de formació  professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior, s'hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en les PAU, d'un màxim de quatre assignatures de les quals ponderen d'acord amb la taula 1.

 

4. ALUMNES DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB QUÈ ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d'accés, expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d'assignatures en les proves de  competències específiques (PCE), que organitza la UNED, per a millorar la nota d'admissió fins a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

 

5. L'ALUMNAT DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol espanyol de batxillerat, pot examinar-se d'un màxim de 4 assignatures de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys, una assignatura troncal comuna).

S'aplica la taula de ponderacions de la taula 1, en cas d'haver-se examinat i superat assignatures troncals de modalitat o d'opció.

 

6. ALTRES: titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: ciències socials i jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

 

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA


 • Per a sol·licitar plaça cal complir el procediment i els terminis establits cada any. Informació del procediment de sol·licitud de plaça (preinscripció).
 • Les persones admeses han de matricular-se en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.


PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

El perfil adequat per a un graduat o graduada en Màrqueting és el d'una persona interessada en les activitats desenvolupades per les organitzacions, especialment en aquells temes relacionats amb la funció comercial, amb el màrqueting i la investigació de mercats. Amb caràcter més general, el d'una persona interessada en els problemes econòmics i socials de l'entorn local, regional, nacional i internacional.

Encara que no es requereixen coneixements previs específics, és convenient que els futurs estudiants tinguen formació bàsica en matèries de ciències socials i bon nivell de matemàtiques. També és desitjable tenir coneixements d'informàtica (nivell d'usuari). Per aquest motiu, es recomana que hagen cursat prèviament les opcions de ciències i tecnologia o humanitats i ciències socials.

Quant a les capacitats, habilitats i aptituds, han de tenir capacitat analítica, reflexiva i crítica, disposició per a treballar en equip, habilitats socials per a la comunicació i esperit creatiu.

Com a regla general, l'accés als títols oficials de grau oferits per la Universitat d'Alacant requerirà tenir el títol de batxiller o equivalent i superar la prova a què es refereix l'article 42 de la Llei Orgànica 6/2001, d'universitats, modificada per la Llei 4/2007, de 12 d'abril, sense perjudici dels altres mecanismes d'accés previstos per la normativa vigent (art. 14 RD1393/2007). En concret, la prova referida està desenvolupada pel Reial Decret 412/2014 de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.

Igualment, d'acord amb l'article 16.3 de la Normativa de la UA per a la  implantació de títols de grau, s'han d'acreditar les competències en un idioma estranger com a requisit previ a la finalització d'estudis. Aquesta normativa regula el moment i la forma d'acreditar el requisit. Entre altres formes d'acreditació, a la Universitat d'Alacant es considera necessari superar, com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

 

OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER CONTINGENT

 

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER CONTINGENT

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

75
 

 

 

 

Professions per a les quals capacita:

 • Direcció i gestió de màrqueting
 • Direcció i gestió de vendes
 • Investigació de mercats
 • Direcció de comunicació en les organitzacions
 • Distribució comercial
 • Direcció i gestió de màrqueting digital
 • Direcció i gestió de comerç electrònic

 

CRONOGRAMA D'IMPLANTACIÓ DEL TÍTOL

 

Curs

acadèmic

Implantació del grau

en Màrqueting

2018/19 1r curs
2019/20 2n curs
2020/21 3r curs
2021/22 4t curs

 

PROCEDIMENT D'ADAPTACIÓ, SI ESCAU, DELS ESTUDIS EXISTENTS AL NOU PLA D'ESTUDIS

 

Com que no hi ha una titulació prèvia eala Universitat d'Alacant que haja de ser substituïda per aquesta, no escau.

 

ENSENYAMENTS QUE S'EXTINGEIXEN PER LA IMPLANTACIÓ DEL TÍTOL PROPOSAT

Cap.

 

 

 

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

 

 

TIPUS DE MATÈRIA

CRÈDITS

Formació bàsica (FB)

60

Obligatòries (OB)

138

Optatives, incloses les pràctiques externes (OP)

36

Treball de fi de grau

6

Total crèdits

240

 

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS

 

PRIMER CURS

SEGON CURS

TERCER CURS

QUART CURS

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Semestre 5

Semestre 6

Semestre 7

Semestre 8

Matemàtiques I

6 ECTS

Matemàtiques II

6 ECTS

Economia Mundial

4,5 ECTS

Economia Espanyola

6 ECTS

Direcció Estratègica

6 ECTS

Politica Econòmica

i de la

Unió Europea

6 ECTS

Finances per a la Direcció de Màrqueting

6 ECTS

Treball de Fi de Grau (1)

6 ECTS

Història Econòmica Mundial i d'Espanya.

Segles XIX i XX

4,5 ECTS

Introducció a la Microeconomia

6 ECTS

 

Introducció a la Macroeconomia

6 ECTS

Disseny de l'Organització

6 ECTS

Comunicació en Màrqueting

6 ECTS

Fiscalitat de l'Empresa

6 ECTS

Comunicació i Imatge Corporativa

6 ECTS

Assignatura optativa (2)

6 ECTS

Estadística i Introducció a l'Econometria

9 ECTS

Introducció al Màrqueting

6 ECTS

Comptabilitat Financera I

6 ECTS

Macroeconomia Intermèdia

6 ECTS

Decisions de Producte i Preu

6 ECTS

Investigació de Mercats I

6 ECTS

Investigació de Mercats II

6 ECTS

Assignatura optativa (2)

6 ECTS

Fonaments d'Economia de l'Empresa

6 ECTS

Introducció a l'Estadistica

6 ECTS

Microeconomia Intermèdia

6 ECTS

Comptabilitat Financera II

6 ECTS

Distribució Comercial

6 ECTS

Màrqueting Estratègic

6 ECTS

Assignatura optativa (2)

6 ECTS

Pràctiques externes o

2 assignatures optatives (2)

12 ECTS

Dret de l'Empresa

6 ECTS

Direcció d'Operacions

6 ECTS

Matemàtica de les Operacions Financeres

6 ECTS

 

Investigació Comercial

6 ECTS

Sociologia del Consum

6 ECTS

Màrqueting Digital

6 ECTS

Assignatura optativa (2)

6 ECTS

 

(1) Abans de l'avaluació del treball de fi de grau, l'alumnat ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, la Universitat d'Alacant considera necessari superar, com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes; requisit que podrà ser elevat en el futur.
 

 (2) Optativitat: cal cursar 36 crèdits optatius, entre 72, dels quals 12 poden ser de pràctiques externes, les quals es realitzen en l'últim semestre. L'optativitat es cursa en el quart curs. Les assignatures optatives que s'ofereixen en cada semestre del curs són diferents.

 

OPTATIVES SEMESTRE 7

OPTATIVES SEMESTRE 8

Anàlisi de Dades Multivariant Aplicada al Màrqueting

6 ECTS

Comerç Electrònic

6 ECTS

Creació i Tendències de Marca

6 ECTS

Direcció de Vendes

6 ECTS

Màrqueting de Serveis

6 ECTS

Màrqueting Internacional

6 ECTS

Màrqueting, Consumidor i Client

6 ECTS

Mètriques de Màrqueting

6 ECTS

Simulació i Modelització en Màrqueting

6 ECTS

Trade Marketing i Marxandatge

6 ECTS

 

 

Pràctiques externes

12 ECTS

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares